Deel

advertentie

Standhouders Nieuwstraat

Oude standplaatsvergunning in ere hersteld

Standhouders Nieuwstraat

College besluit inzake standplaatsen Nieuwstraat
Een onafhankelijke commissie heeft geadviseerd dat het intrekken van de oude standplaatsvergunningen in de Nieuwstraat juridisch niet juist is geweest. Het college volgt dit advies op en de eerdere intrekking van de oude vergunningen wordt herroepen. Het college heeft nu in de oude vergunningen de locatie tijdelijk gewijzigd. Deze tijdelijke wijziging duurt totdat het nieuwe standplaatsenbeleid in september is vastgesteld. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de standhouders over hun standplaatsvergunning en zal het definitieve plan per 1 januari 2024 ingaan als de gemeenteraad er ook groen licht aan gegeven heeft.

Nieuw beleid
Het werd voor de gemeente inmiddels tijd om de ambulante handel opnieuw te beschouwen. Er zijn uiteraard vele plekken binnen de gemeente waar kramen staan nog afgezien van de weekmarkt en de Westfriese markt. Eenduidig beleid is noodzakelijk geworden. Voor de standhouders op de Nieuwstraat betekent dit dat ze in ieder geval langs de Noordmuur van het Makado mogen staan. Vraag is dan of je nog op die plek wilt zijn omdat het Makado daar geen ingang meer heeft.
Of ze de huidige plekken langs de weg mogen behouden is op dit moment niet zeker. Daar zal het nieuwe beleid duidelijkheid over moeten geven.

Verplaatsing
Bij het winkelcentrum Makado stonden sinds jaren standwagenhouders op aangewezen standplaatsen. Medio 2021 heeft het college in verband met de verbouwing van het winkelcentrum de standplaatsen tijdelijk verhuisd naar een strook langs de Nieuwstraat. Op de nieuwe tijdelijke locatie kwamen er klachten van omwonenden over de geur. De gemeente werd gevraagd te handhaven.
Het college heeft vervolgens meerdere besluiten genomen: een handhavingsbesluit, een omgevingsvergunning en nieuwe standplaatsvergunningen.

Onafhankelijke commissie
Eén van de omwonenden was het niet eens met deze besluiten en maakte bezwaar. Ook de standwagenhouders hebben bezwaar gemaakt, omdat zij het niet eens waren met het intrekken van hun oude vergunningen.
Alle bezwaarschriften zijn behandeld door een onafhankelijke commissie die het college advies heeft gegeven. Het college is het eens met het advies van de commissie en heeft overeenkomstig dat advies een besluit over de gemaakte bezwaren genomen.

Geurhinder
Voor wat betreft de geurhinder heeft het college handhavend opgetreden door het laten plaatsen van ontgeuringsinstallaties en het verplaatsen van de standhouders. De onafhankelijke commissie heeft geconstateerd dat deze maatregelen ertoe hebben geleid dat er geen onaanvaardbare geurhinder meer is voor de omwonenden. Aangezien zowel de standplaatsvergunning als de omgevingsvergunning in stand blijven, zal hiertegen niet handhavend worden opgetreden. Ten aanzien van de oliebollenkraam zal ook niet handhavend worden opgetreden. Er is (nog) geen geurhinder geconstateerd. Mocht de oliebollenkraam rond de jaarwisseling op de Nieuwstraat staan, dan moeten daarvoor de nodige vergunningen zijn verleend en volgt er mogelijk een geuronderzoek. Handelt de oliebollenkraam in strijd met het bestemmingsplan, de APV of het Activiteitenbesluit, dan treedt het college in beginsel daartegen handhavend op.

advertentie

Meer 'Politiek':

Hondsbossche duinen

24 mei 2024

De stroming spoelt meer zand weg dan gedacht

Meer en slimmere zandsuppletie is nodig om de zeewering en het strand in stand te houden. Dit vraagt een hoge mate van samenwerking

Optoppen

23 mei 2024

Nog een laag bouwen op bestaande panden

De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet

Column Jan Bouwes

23 mei 2024

Ruimtelijke Visie van de stad Schagen 2024

Er ligt rondom de stad Schagen een mooi en gaaf weidelandschap. Kenmerkend is de Westfriese Omringdijk met daarbinnen woonlinten en buurtschappen in een wisselende polderstructuur

Woningbouw in Petten

23 mei 2024

De Seniorenpartij stelde er vragen over aan het College

Voor de Pettenaren hebben we de vragen en antwoorden opgenomen in de flessenpost. Voor verdere ontwikkelingen kunt u terecht op de site van de gemeente

Inloopspreekuur gemeente

22 mei 2024

Voor hulpvragen over werk, inkomen, zorg en welzijn

De pilot is in mei gestart. Dit blijkt tot nu toe goed aan te slaan en inwoners worden van harte uitgenodigd om ook de komende weken langs te komen met vragen

Nieuwe fractievoorzitter CDA

16 mei 2024

Debby Burger neemt het stokje over van Wim Vonk

Wim heeft zelf aangegeven om halverwege de raadsperiode, en met oog op de toekomst, plaats te willen maken voor een nieuwe generatie

Energiescan voor bedrijven

16 mei 2024

Kosteloos advies en begeleiding

Denk hierbij aan het nemen van besparingsmaatregelen, beoordeling van offertes en financieel advies over investeringen in energiebesparing

Papiercontainers

15 mei 2024

De Seniorenpartij Schagen stelde er vragen over

De één zet de kliko voor de deur de ander moet er mee op de loop. Ook de tijdelijke containers staan niet altijd om de hoek en zijn ook vaak moeizaam te openen

Afschaffen Paasvee

15 mei 2024

Groenlinks stelde het voor, de raad schoot het af

Het was een dapper voorstel om de Paasveetentoonstelling van de kaart te vegen en de Harddraverij er zijdelings in mee te slepen

Zonne- en windenergie

15 mei 2024

In Noord-Holland zijn de zoekgebieden aangepast

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd

Kunst en Cultuur

15 mei 2024

De gemeente Schagen heeft een mooi cultureel leven

De Kunst en Cultuur wordt bijna geheel door eigen inwoners gedragen en de ontwikkeling ervan is iets om trots op te zijn

Regiovisie op sociaal vlak

15 mei 2024

Welzijn, gezondheid, onderwijs, veiligheid en zorg

De vier gemeenten in de Noordkop hebben zich nog intensiever verenigd. Nu worden ook de uitdagingen op het sociale vlak gezamenlijk opgepakt

Huisartsen Zijpe

15 mei 2024

Het plan moest iets worden bijgesteld

Dit om te voorkomen dat in de tweede aanbesteding van de gronden een derde er met het been vandoor gaat en de huisartsen met lege handen staan

Brandveiligheid De Lus

14 mei 2024

Geen twijfels over brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten

De veiligheidseisen voor een tijdelijk gebouw zijn anders dan die voor een permanent gebouw en de logiesverblijven staan er voor tenminste 15 jaar, dat valt onder permanent

Internetoplichting

14 mei 2024

Hoe herken je het en wat doe je dan?

De politie en de Rabobank zijn ook aanwezig voor handige tips. Digitale oplichting wordt een steeds groter probleem daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten

Blauwe vlag

17 mei 2024

Stranden Schagen zijn veilig en schoon!

Gemeente Schagen neemt dit jaar 4 Blauwe Vlaggen in ontvangst voor de stranden Callantsoog, Groote Keeten, Petten en Sint Maartenszee

Straling gemeten

8 mei 2024

In het wegdek van de Ingenieur Krabbeweg

Deze straling levert geen gevaar op voor de gezondheid. Het komt vaker voor dat in een weg materiaal zit dat natuurlijke radioactiviteit bevat. Dit komt door grondstoffen

Digitale vaargids

9 mei 2024

Wat zijn de regels op het water?

Welke regels en seinen gelden op het water is te lezen in de handige Vaarbewaarkaart. De kaart is met name bedoeld voor de pleziervaart die weinig ervaring hebben

Bouw en beschermd landschap

9 mei 2024

Dat schuurde behoorlijk maar er komt verandering

De provincie Noord-Holland komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken

Besparen op je energierekening

10 mei 2024

De gemeente organiseert gezamenlijke inkoopacties

Gemeente Schagen organiseert samen met "Winst Uit Je Woning" een aantrekkelijke inkoopactie voor inwoners om hun woning energiezuiniger te maken

COA Schagen geopend

30 april 2024

Asielzoekers van Petten naar Schagen

De grote witte tenten zijn in een recordtempo uit de grond gestampt en bieden plek voor 250 mensen. Afgelopen maandag kon je er een kijkje nemen

Pgb en Wlz

30 april 2024

Wat houdt het in en hoe vraag je het aan?

Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Dan komt de Wet langdurige zorg om de hoek kijken ter ondersteuning. Met een persoonsgebonden budget heb je de touwtjes zelf in handen

Zandweg gaat op de schop

1 mei 2024

21 mei wordt gestart met de reconstructie

De twee broertjes Rijk en Piet schreven de burgemeester vier jaar geleden een brief. De oversteek van de weg is gevaarlijk en er moeten dagelijks kinderen oversteken

Herstel Duingebied

2 mei 2024

De provincie vraagt de overheid om 110 miljoen

Bepaalde planten groeien extra sterk en verdringen kwetsbare soorten planten. We pakken overwoekering aan, we verbeteren de waterkwaliteit en behoud van het open duinlandschap

Toegankelijkheid OV

2 mei 2024

Noord-Holland kent 3000 OV haltes

Ongeveer 60 procent van deze haltes is niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. De afspraak is dat dit in 2040 volledig verholpen is

Vervroegde winkelsluiting 4 mei

1 mei 2024

Ook alle grootwinkelbedrijven gaan vroeger dicht

In de winkelsluitingswet is 4 mei specifiek opgenomen. Winkels moeten sluiten om 19:00 uur. Openstelling kan tot een fikse boete leiden

Behoud van de duinen

30 april 2024

Het gevaar komt niet alleen van zee

Maatregelen tegen mogelijke verslechtering nodig binnen en buiten Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen

Ongehoord Petten

23 april 2024

Zij hebben zich bij meerdere raadsleden beklaagd

Inwoners van Petten zijn verdeeld waar het gaat om de asielzoekers en het woningbeleid. Dorpsraden zijn niet democratisch gekozen en dat wreekt zich soms

Commotie rond standplaatsen

23 april 2024

De storm is nog niet gaan liggen, wederom raadsvergadering

Afgelopen week was er wederom een informatieavond op het gemeentehuis met betrekking tot de standplaatshouders aan de Nieuwstraat

Hoger bouwen in Schagen

24 april 2024

Nood is hoog en ruimte beperkt

Een hoogte-effectrapportage kan een middel zijn waarbij onderzoek naar de visuele invloed op de omgeving, schaduw- en privacyhinder op nabijgelegen woningen moet omvatten

Interbestuurlijk toezicht

24 april 2024

Gemeenten worden jaarlijks gecontroleerd

De gemeente Schagen kreeg slechts een kleine vermaning, het onderhoudsbudget was niet helemaal op orde maar daar volgen geen maatregelen op

Wegwerkzaamheden Dirkshorn

18 april 2024

Vanaf 22 april tot eind augustus

Er wordt behoorlijk aan de weg getimmerd dus houdt rekening met allerlei omleidingen. De N245 is als het goed is net weer geheel open als hier begonnen wordt

DOP

18 april 2024

Dorps Ontmoetings Punt

Er wordt al 10 jaar gesproken over de huisvesting van DOP. Nu is er een bedrag vastgesteld waarmee het oude VVV-kantoor op het plein in Petten verbouwd en verduurzaamd kan worden

Huisartsenpost De Stolpen

17 april 2024

Wordt het kielekiele met dit plan?

De huisartsen uit de Zijpe willen zich verenigen om de zorg veilig te stellen, daartoe willen zij grond aankopen aan de Stolpen. Het werd in de raad besproken afgelopen week

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug