Deel

advertentie

Soap rond verkeersbesluiten

Al 11 jaar wordt plan op plan gestapeld

Soap rond verkeersbesluiten

Historie
Aanleiding in die jaren was om het steeds drukker wordende auto- vracht- en fietsverkeer beter te begeleiden door de nauwe straten van onze stad richting het economisch kloppende hart van het regionale stadscentrum Schagen. Namelijk: Het maken van een Verkeer Circulatie Plan (VCP).
Dit VCP is door de gemeenteraad van voormalige gemeente Schagen in 2012 met uitgebreide inspraak van inwoners en bedrijfsleven vastgesteld. Het doel was om het doorgaande verkeer in het centrum van de stad met een beperkte doordringbaarheid via verkeersbesluiten verder te regelen. Het geheel ook in combinatie met de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Waaronder de aanleg van parkeerplaatsen nabij de Oosterstraat en Thorbeckestraat, hoek Stationsweg/spoorwegovergang. Het college kreeg opdracht binnen haar bevoegdheden dit beleidsplan verder uit te werken.
In de Structuurvisie 2005 van de gemeente Schagen was ook opgenomen de straten om de randen van het centrum te ontlasten van het auto- en vrachtverkeer. En het wandel- en fietsverkeer richting de binnenstad te bevorderen. In latere Structuur- en Toekomstvisies is dit in grote lijnen hetzelfde beleid gebleven. Diverse straten zijn ook binnen dit beleid hiervoor gereconstrueerd, heringericht inclusief het nemen van de nodige verkeersbesluiten met inspraak van en overleg met aanwonenden.

Gemeente Schagen per 1-1-2013
Door een volledig nieuwe politieke samenstelling van het gemeentebestuur ontstond een gewijzigde werkwijze en er trad een nieuwe portefeuillehouder en ambtelijke medewerker “Verkeer en Vervoer” aan. Het voornemen uit het VCP om voor o.a. de Oosterstraat en Thorbeckestraat verkeersbesluiten te nemen voor éénrichtingstraten en de invoering van een uitgebreide blauwe zone rondom het gemeentehuis aan de Laan werden niet uitgevoerd. De voorkeur werd gegeven aan het maken van een zogenaamd “Categoriseringsplan” dat door de Raad werd vastgesteld op 27 november 2017. Niet duidelijk is of aan dit plan op één of andere manier uitvoering is gegeven.

Verkeers Circulatie Plan (VCP) wordt Nieuw Verkeersplan Schagen (VPS)
In de Raadsvergadering van 17 december 2019 wordt er een motie in meerderheid aangenomen: Maak een plan van aanpak voor de verkeerscirculatie centrum Schagen. Op 20 oktober 2020 wordt door de Raad een collegevoorstel aangenomen een krediet vast te stellen van euro 80.000,– om een plan van aanpak te maken. Het in ruste gebleven VCP met al haar onderzoeken, rapportages en metingen wordt niet meer opgepakt en belandt in het archief. Voorgenomen besluiten en toezeggingen van het v/m VCP 2012 worden niet meer uitgevoerd.

Oosterstraat en Thorbeckestraat éénrichtingsverkeer
Het college neemt op 16 april 2020 een verkeersbesluit éénrichting verkeer voor auto’s, te weten Oosterstraat van Noord naar Zuid en Thorbeckestraat van Zuid naar Noord. Het verkeersbesluit verbod vrachtwagens in beide richtingen voor de Thorbeckestraat was al eerder genomen op basis van het eerder besloten VCP. Dit besluit is niet uitgevoerd vanwege zienswijzen van een aantal bewoners van de Oosterstraat. Het college heeft dit besluit als gevolg van allerlei overleggen met bewoners van de Oosterstraat niet durven uitvoeren. Niet duidelijk is waarom niet. De bezwaarmakers hebben n.l. géén voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzieningenrechter.

Vaststelling Verkeersplan Centrum Schagen (VCS)
De Raad heeft in haar openbare vergadering van 17 februari 2022 het nieuwe Verkeersplan, inclusief wel/niet overgenomen moties en amendementen vastgesteld. Ook is door de Raad besloten het voorstel tot behoud van de huidige situatie in Oosterstraat over te nemen. Of het op 16 april 2020 genomen verkeersbesluit éénrichting Oosterstraat formeel door B en W is ingetrokken is voor zo ver mij bekend niet in de openbare stukken te vinden. Verder is besloten tot behoud van het eenrichtingsverkeer en het verbod van vrachtwagens op de Thorbeckestraat. En het eenrichtingsverkeer van de Thorbeckestraat wijzigen van richting, van noord naar zuid.
Het in meerderheid in deze openbare raadsvergadering aangenomen amendement wijziging beslispunt van het Verkeersplan centrum Schagen van de rijrichting Thorbeckestraat, waardoor de rijrichting moest worden omgedraaid is niet uitgevoerd.

Notitie bereikbaarheidswinsten middels omdraaien rijrichting Thorbeckestraat
Een jaar na dato komt het college met deze Notitie en stelt voor het destijds aangenomen amendement niet uit te voeren. De genoemde percentages en verkeerstromen zijn aannames en niet zichtbaar onderbouwd en aangeleverd als onderdeel van deze Notitie. O.a. de situatie van Thorbeckestraat met beide rijrichtingen is door reconstructie, het instellen van éénrichtingsverkeer, de afsluiting van de Hoep en de aanleg van de Cornelis Blaauboerlaan drastisch gewijzigd.

Oordeelsvormende vergadering 17 januari
Het CDA en Senioren Partij Schagen, destijds stemmende vóór het amendement, lieten hun argumenten en steun aan het destijds aangenomen amendement vallen en gingen nu ineens akkoord met het nieuwe voorstel van het college om alsnog de huidige rijrichting Thorbeckestraat te handhaven.
De woordvoerders van de Senioren Partij en VVD deden nog het voorstel om met de OFS, Winkeliersvereniging en bewoners nog eens de voor- en nadelen van het uit te voeren amendement op een rijtje te zetten. De woordvoerder van het CDA kwam nog met de opmerking: “Het probleem is al veroorzaakt door de afsluiting van de spoorwegovergang naar de Hoep”. Maar vermeldde niet dat door het niet afsluiten van deze spoorwegovergang de woonwijk Hoep Noord en Nes-Noord niet zou kunnen worden ontwikkeld.

Dit nu voorgestelde overleg van Senioren Partij en VVD had natuurlijk meteen na het aannemen van het amendement in de raadsvergadering van 17 februari 2022 door de verantwoordelijke portefeuillehouder moeten worden opgepakt zodat de voor- en nadelen van deze veranderde rijrichting nu met inzichtelijke argumenten vóór of tegen beide rijrichtingen hadden kunnen worden afgewogen.

Tenslotte
Blijkt, dat verandering van politieke standpunten ook in Schagen niet vreemd is.
Het besluit van de Raad van Schagen van 2012 voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen nabij de kruising spoorwegovergang hoek Stationsweg, mede ten behoeve van gebruik door de bewoners Oosterstraat en Thorbeckestraat, nog steeds niet is uitgevoerd.
Rest nog de definitieve besluitvorming in de a.s. openbare raadsvergadering.
Jan Bouwes

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Herinrichting op de tocht

24 maart 2023

Door de inflatie schoten de prijzen omhoog

Een viertal projecten betreffende stedelijk water en riolering stonden plotsklaps op de tocht. De begrotingen waren niet toereikend door de plotselinge inflatie maar de werkzaamheden kunnen lastig wachten

Camera’s op het NS-station

24 maart 2023

Moet de camerabewaking blijven of niet?

De camera's bleken een positieve uitwerking te hebben op de overlast op het treinstation in Schagen. De vraag is nu of we met z'n allen vinden dat ze er permanent moeten blijven hangen

Bloembakken op de keinsmerweg

24 maart 2023

Dat ging binnen een week al behoorlijk fout

Op de kleinere wegen in onze gemeente gebeurt wel eens wat, te hard rijden is vaak het probleem. Dan gaan bewoners klagen en besluit de wethouder tot een wegversmalling

Wegwerpbekertjes

24 maart 2023

Volgende week ligt de Markt er weer vol mee

Aankomende week staan de Paasveegangers op de Markt wederom tot hun enkels in een zee van plastic bekertjes. Voor de groene partijen een doorn in het oog

Microturbines

24 maart 2023

Zij mogen geplaatst worden bij agrarische bedrijven

Die afspraak is reeds gemaakt maar in de raad gaan nu geluiden op om vergroting van de bladen toe te staan om de agrariërs de kans te geven volledig duurzaam te zijn

De Griffie

24 maart 2023

Wat doet een griffie eigenlijk binnen de gemeente?

Het College, dat zijn de burgemeester en wethouders worden ondersteund door de gemeentesecretaris. De gemeenteraad heeft daarvoor de griffie

Opening Paasvee

17 maart 2023

Want de Paasvee komt met rasse schreden dichterbij

Op 29 maart is het zover, dan vieren we de 122ste editie van de Paasveetentoonstelling. De koeien komen al vroeg, de opening vindt plaats in Slot Schagen rond negen uur

Samenwonen in de bijstand

17 maart 2023

Dat mag niet maar we gaan het toch doen, tijdelijk

Als je een bijstandsuitkering hebt en je gaat samenwonen raak je meteen een deel van je inkomen kwijt. Nu krijg je de kans van de gemeente om het eerst een half jaartje te proberen

Groeneweg levert grijze bak in

17 maart 2023

HVC gaat er 30 ondergrondse containers plaatsen

Volgens de planning zijn dat maximaal 100 huishoudens per container, volgens de buurt hier en daar 120 huishoudens. En wat gebeurt er dan als de bakken vol raken

Tiny Houses

10 maart 2023

We zitten nog een beetje in de probeer fase

De gemeente Schagen is wel voorstander van bijzondere woonvormen maar het is nog een zoektocht naar de juiste standaard. Inmiddels is er zicht op wat duidelijkere regelgeving

Publiek geld doneren aan giro 555

10 maart 2023

Het is hier en daar een heet hangijzer...

Belastinggeld verdwijnt ook wel eens naar goede doelen. Maar kan de overheid dat wel maken? Belastinggeld aan heel iets anders uitgeven dan waar het voor geïnd is

Verduurzamen bedrijventerrein

10 maart 2023

Provincie stelt twee miljoen beschikbaar aan ondernemers

De regeling is met name voor het installeren van zonnepanelen, laadpalen en LED-verlichting. De regeling werd ook gebruikt voor het aanleggen van isolatie, warmtepompen en duurzame ventilatiesystemen

Innovatie versterken in de regio NHN

10 maart 2023

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige economie?

De economie groeit er minder hard dan gemiddeld. Innovatie in het bedrijfsleven blijft wat achter, de infrastructuur en huizenmarkt kan nog verbeteren en de regio heeft moeite om jonge talenten te behouden

Natuurvriendelijke oevers

10 maart 2023

Gemeente Schagen kreeg er subsidie voor van het waterschap

Een natuurvriendelijke oever is een oever die zo is aangelegd dat er naast de waterkerende en waterbergende functie ook rekening is gehouden met de ecologische en landschappelijke functie

Burgerberaad

10 maart 2023

Gemeente Schagen zet de eerste stappen

Een burgerberaad is participatie op een hoger vlak. Inwoners worden in het burgerberaad geloot en worden ondersteund door ambtenaren en specialisten. Zij kunnen bindende adviezen aan de raad geven

Belastingaanslag

26 februari 2021

De WOZ is de deur uit

Sommige inwoners kiezen onnodig voor een no-cure-no-pay bureau, dat namens hen bezwaar indient. Terwijl verlaging van de WOZ-waarde ook direct met de gemeente geregeld kan worden

De Waterschappen

3 maart 2023

Die kiezen we gedeeltelijk op 15 maart

Ons waterschap heet Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het beheert het gebied ten noorden van het Noordzeekanaal inclusief Texel

Provinciale staten

3 maart 2023

Wat doen zij eigenlijk?

Op 15 maart mogen we stemmen maar waar stemmen we eigenlijk op? Hier een kort overzicht van de taken die het provinciebestuur heeft, zij staan tussen de rijksoverheid en de gemeente

Onderhoud stedelijk water

3 maart 2023

44 km extra baggeren en maaien in Schagen

Nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen

Bouw schoolgebouwen onder druk

23 februari 2023

Financiële gaten veroorzaakt door prijsstijgingen

De gemeente is wettelijk verplicht om passende huisvesting te regelen voor onderwijs. Met de huidige prijsstijging kunnen niet alle projecten zomaar doorgang vinden

Oekraïense vlag op gemeentehuis

24 februari 2023

Een mentale steun voor alle vluchtelingen

De Oekraïense vlag hangt alleen op vrijdag 24 februari op het gemeentehuis. De kleuren op de vlag staan voor de uitgestrekte graanvelden onder de blauwe Oekraïense hemel

Groenadoptie

23 februari 2023

Je kunt een stukje gemeentegroen adopteren

Als je als inwoner van Schagen een stukje gemeentegroen of straatwerk in de buurt hebt liggen waar je een leuk groen idee voor hebt, dan ben je welkom

LEADER gaat weer van start

23 februari 2023

De kop van Noord-Holland doet mee

Het is een subsidieregeling gericht op projecten met als doel het versterken van het landelijk gebied. Denk aan; leefbaarheid, duurzaamheid en behoud van voorzieningen

Onderzoek onder ondernemers

22 februari 2023

Verandering vraagt veel planning, ook bij de gemeente

Met ondernemers die aangeven dat zij uitbereidingsplannen hebben, neemt de gemeente contact op. Om zo de planning al vroegtijdig af te kunnen stemmen en sneller te kunnen helpen

Rookvrije zones in Schagen

22 februari 2023

Rond openbare gebouwen niet meer roken

De gedachte is om kinderen rookvrij te laten opgroeien. Hoe minder roken normaal lijkt, hoe makkelijker het is te weerstaan. Quint: "Hoe mooi zou het zijn om uiteindelijk een generatie te hebben, waarbij roken niet meer bestaat."

Feestelijke bijeenkomst

22 februari 2023

Eindelijk weer nieuwbouw in Sint Maarten

Sint Maarten heeft een levendige Carnavalsvereniging. Na het feestweekend nog een klein feestje erachteraan. De fundering van de nieuwe wijk werd gevierd met het plaatsen van de eerste muurblokken

Bijeenkomst in ’t Zand

22 februari 2023

Hoe houden we ons platteland vitaal?

De agrarische sector in Noord-Holland is de drager van de plattelands economie en voorzieningen en is beeldbepalend voor het fraaie boerenlandschap maar de regels knellen

Gezonde landbouw

17 februari 2023

Boer Huiberts kreeg er een onderscheiding voor

In de race om de stoeltjes op Provinciale Staten werd ook Sint Maartensbrug aangedaan. Boer Huiberts werd in het zonnetje gezet wegens zijn natuurvriendelijke landbouw

Stemmen op 15 maart

16 februari 2023

De invloed van de Provincie is best groot

Het is van belang om ook te stemmen voor Provinciale Staten en daarbij de Waterschappen en de Eerste Kamer. Er is een overzicht van wat alle partijen in hun programma hebben staan

Lokaal stemmen op 15 maart

17 februari 2023

Dat kan bij de Provinciale Statenverkiezingen

Bijna 40% van de inwoners van Noord-Holland stemden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 op een lokale partij. Bij de aankomende Provinciale Statenverkiezingen kan dat ook

Boeren en supermarkten

16 februari 2023

Het kan van het land direct naar de winkel

Niet alleen de agrarische sector en de voedselverwerkers zijn aan zet, maar ook bijvoorbeeld de retail en detailhandel, consumenten en afvalverwerkers

Mantelzorgers opgelet

9 februari 2023

Kent u de respijtzorg al?

Dik kans dat u als mantelzorger nooit om hulp vraagt. Maar die is er wel. Zodat u even op adem kunt komen, weekendje weg of gewoon even een dagje niks

Buitenzwemwater verbeteren

9 februari 2023

Weg met de blauwalg!

De maatregelen die beheerders kunnen nemen zijn bijvoorbeeld: doorspoelen met schoon water en de locatie beter schoonmaken, er wordt twee ton subsidie beschikbaar gesteld

Hoogspanningsnet moet uitgebreid

9 februari 2023

En daar zijn eindelijk afspraken over gemaakt

40 elektriciteitsstations moeten worden uitgebreid, en er komen er 20 nieuwe bij, ook moet honderden kilometers aan extra verbindingen worden aangelegd, in ons platte land

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug