Deel

advertentie

Soap rond verkeersbesluiten

Al 11 jaar wordt plan op plan gestapeld

Soap rond verkeersbesluiten

Historie
Aanleiding in die jaren was om het steeds drukker wordende auto- vracht- en fietsverkeer beter te begeleiden door de nauwe straten van onze stad richting het economisch kloppende hart van het regionale stadscentrum Schagen. Namelijk: Het maken van een Verkeer Circulatie Plan (VCP).
Dit VCP is door de gemeenteraad van voormalige gemeente Schagen in 2012 met uitgebreide inspraak van inwoners en bedrijfsleven vastgesteld. Het doel was om het doorgaande verkeer in het centrum van de stad met een beperkte doordringbaarheid via verkeersbesluiten verder te regelen. Het geheel ook in combinatie met de aanleg van voldoende parkeerplaatsen. Waaronder de aanleg van parkeerplaatsen nabij de Oosterstraat en Thorbeckestraat, hoek Stationsweg/spoorwegovergang. Het college kreeg opdracht binnen haar bevoegdheden dit beleidsplan verder uit te werken.
In de Structuurvisie 2005 van de gemeente Schagen was ook opgenomen de straten om de randen van het centrum te ontlasten van het auto- en vrachtverkeer. En het wandel- en fietsverkeer richting de binnenstad te bevorderen. In latere Structuur- en Toekomstvisies is dit in grote lijnen hetzelfde beleid gebleven. Diverse straten zijn ook binnen dit beleid hiervoor gereconstrueerd, heringericht inclusief het nemen van de nodige verkeersbesluiten met inspraak van en overleg met aanwonenden.

Gemeente Schagen per 1-1-2013
Door een volledig nieuwe politieke samenstelling van het gemeentebestuur ontstond een gewijzigde werkwijze en er trad een nieuwe portefeuillehouder en ambtelijke medewerker “Verkeer en Vervoer” aan. Het voornemen uit het VCP om voor o.a. de Oosterstraat en Thorbeckestraat verkeersbesluiten te nemen voor éénrichtingstraten en de invoering van een uitgebreide blauwe zone rondom het gemeentehuis aan de Laan werden niet uitgevoerd. De voorkeur werd gegeven aan het maken van een zogenaamd “Categoriseringsplan” dat door de Raad werd vastgesteld op 27 november 2017. Niet duidelijk is of aan dit plan op één of andere manier uitvoering is gegeven.

Verkeers Circulatie Plan (VCP) wordt Nieuw Verkeersplan Schagen (VPS)
In de Raadsvergadering van 17 december 2019 wordt er een motie in meerderheid aangenomen: Maak een plan van aanpak voor de verkeerscirculatie centrum Schagen. Op 20 oktober 2020 wordt door de Raad een collegevoorstel aangenomen een krediet vast te stellen van euro 80.000,– om een plan van aanpak te maken. Het in ruste gebleven VCP met al haar onderzoeken, rapportages en metingen wordt niet meer opgepakt en belandt in het archief. Voorgenomen besluiten en toezeggingen van het v/m VCP 2012 worden niet meer uitgevoerd.

Oosterstraat en Thorbeckestraat éénrichtingsverkeer
Het college neemt op 16 april 2020 een verkeersbesluit éénrichting verkeer voor auto’s, te weten Oosterstraat van Noord naar Zuid en Thorbeckestraat van Zuid naar Noord. Het verkeersbesluit verbod vrachtwagens in beide richtingen voor de Thorbeckestraat was al eerder genomen op basis van het eerder besloten VCP. Dit besluit is niet uitgevoerd vanwege zienswijzen van een aantal bewoners van de Oosterstraat. Het college heeft dit besluit als gevolg van allerlei overleggen met bewoners van de Oosterstraat niet durven uitvoeren. Niet duidelijk is waarom niet. De bezwaarmakers hebben n.l. géén voorlopige voorziening gevraagd bij de voorzieningenrechter.

Vaststelling Verkeersplan Centrum Schagen (VCS)
De Raad heeft in haar openbare vergadering van 17 februari 2022 het nieuwe Verkeersplan, inclusief wel/niet overgenomen moties en amendementen vastgesteld. Ook is door de Raad besloten het voorstel tot behoud van de huidige situatie in Oosterstraat over te nemen. Of het op 16 april 2020 genomen verkeersbesluit éénrichting Oosterstraat formeel door B en W is ingetrokken is voor zo ver mij bekend niet in de openbare stukken te vinden. Verder is besloten tot behoud van het eenrichtingsverkeer en het verbod van vrachtwagens op de Thorbeckestraat. En het eenrichtingsverkeer van de Thorbeckestraat wijzigen van richting, van noord naar zuid.
Het in meerderheid in deze openbare raadsvergadering aangenomen amendement wijziging beslispunt van het Verkeersplan centrum Schagen van de rijrichting Thorbeckestraat, waardoor de rijrichting moest worden omgedraaid is niet uitgevoerd.

Notitie bereikbaarheidswinsten middels omdraaien rijrichting Thorbeckestraat
Een jaar na dato komt het college met deze Notitie en stelt voor het destijds aangenomen amendement niet uit te voeren. De genoemde percentages en verkeerstromen zijn aannames en niet zichtbaar onderbouwd en aangeleverd als onderdeel van deze Notitie. O.a. de situatie van Thorbeckestraat met beide rijrichtingen is door reconstructie, het instellen van éénrichtingsverkeer, de afsluiting van de Hoep en de aanleg van de Cornelis Blaauboerlaan drastisch gewijzigd.

Oordeelsvormende vergadering 17 januari
Het CDA en Senioren Partij Schagen, destijds stemmende vóór het amendement, lieten hun argumenten en steun aan het destijds aangenomen amendement vallen en gingen nu ineens akkoord met het nieuwe voorstel van het college om alsnog de huidige rijrichting Thorbeckestraat te handhaven.
De woordvoerders van de Senioren Partij en VVD deden nog het voorstel om met de OFS, Winkeliersvereniging en bewoners nog eens de voor- en nadelen van het uit te voeren amendement op een rijtje te zetten. De woordvoerder van het CDA kwam nog met de opmerking: “Het probleem is al veroorzaakt door de afsluiting van de spoorwegovergang naar de Hoep”. Maar vermeldde niet dat door het niet afsluiten van deze spoorwegovergang de woonwijk Hoep Noord en Nes-Noord niet zou kunnen worden ontwikkeld.

Dit nu voorgestelde overleg van Senioren Partij en VVD had natuurlijk meteen na het aannemen van het amendement in de raadsvergadering van 17 februari 2022 door de verantwoordelijke portefeuillehouder moeten worden opgepakt zodat de voor- en nadelen van deze veranderde rijrichting nu met inzichtelijke argumenten vóór of tegen beide rijrichtingen hadden kunnen worden afgewogen.

Tenslotte
Blijkt, dat verandering van politieke standpunten ook in Schagen niet vreemd is.
Het besluit van de Raad van Schagen van 2012 voor de aanleg van voldoende parkeerplaatsen nabij de kruising spoorwegovergang hoek Stationsweg, mede ten behoeve van gebruik door de bewoners Oosterstraat en Thorbeckestraat, nog steeds niet is uitgevoerd.
Rest nog de definitieve besluitvorming in de a.s. openbare raadsvergadering.
Jan Bouwes

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Ontheffing voor Schagen Oost

14 februari 2024

De provincie geeft een vergunning voor tijdelijke opvang

Voor de duur van maximaal één jaar. Na dat jaar wordt de inrichting weer verwijderd en worden de gronden weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. Dat is althans de huidige afspraak

Bevrijdingsdag

15 februari 2024

Kom jij bij de commissaris van de Koning op bezoek?

Middelbare scholieren tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich opgeven. Geef je alleen op of samen met iemand anders. Er zijn 55 plekken beschikbaar. De plekken worden verloot en begin april krijg je te horen of je bent uitgenodigd

Noorderlicht Tuitjenhorn

13 februari 2024

58 Woningen worden in het voorjaar opgeleverd

Burgemeester van Kampen en wethouder Kruijer hadden de dorpsraden van Tuitjenhorn en Warmenhuizen uitgenodigd om het project te bekijken. Zonder hun medewerking had dit een langdurig traject geworden

Controle op huisvesting

12 februari 2024

Niemand ingeschreven maar wel bewoners

Uit gesprekken met de aanwezige bewoners bleek dat zij al enkele maanden in Nederland verbleven en werkten. Zij stonden echter niet in het registratieregister van de gemeente

Taart voor onderhoudsploeg

13 februari 2024

Van de katholieke begraafplaats in 't Zand

De provinciale VVD statenfractie deelt al vele jaren taart uit aan mensen die zich maatschappelijk inzetten voor hun omgeving. Dit jaar viel de eer te beurt aan de onderhoudsploeg in 't Zand

Provincie geeft groen licht

7 februari 2024

Voor de crisisnoodopvang Schagen-Oost

Gedeputeerde Staten erkennen de urgentie om de crisisnoodopvang te realiseren en staan de tijdelijke huisvesting in Schagen-Oost toe. In dit specifieke geval is bovendien sprake van een bijzondere urgentie

Noodopvang van Petten naar Schagen

6 februari 2024

De Dorpsraad van Petten schreef de raad een brief

In de gemeenteraad gingen stemmen op om de noodopvang nog even in Petten te laten en elders dan op Schagen-Oost een geschiktere locatie te vinden. Daar was dorpsraad Petten niet blij mee

Damoclesbeleid

7 februari 2024

Naast sluiting panden nu ook andere maatregelen mogelijk

Het Damoclesbeleid is een beleid dat door Nederlandse gemeenten wordt toegepast om op te treden tegen met name drugspanden. Een pand kan afgesloten worden als er sprake is van drugshandel

Zwembaden blijven open

8 februari 2024

De crisis is bezworen mede dankzij coulance van curator

Ook het aanbod van lessen en activiteiten en de bijbehorende tarieven blijven ongewijzigd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de overgang naar Sportfondsen zo soepel mogelijk te laten verlopen

Buitenzwemwater

7 februari 2024

Alle goedgekeurde locaties zijn inmiddels bekend

Jaarlijks, voordat het zwemseizoen begint, wijst de provincie Noord-Holland zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Onder oppervlaktewater vallen rivieren, meren, vijvers, kanalen en sloten

Padelbanen

8 februari 2024

Wethouders zijn groot voorstanders van de plannen

Op het verzoek voor het ontwikkelen van padelbanen in de voormalige houthandel aan de Lagedijkerweg in Schagen willen zij daarom graag medewerking verlenen, onder voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat

Gemeente is op zoek naar u

5 februari 2024

Voor de commissie ruimtelijke kwaliteit

Naast het gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig

Schagen Oost

31 januari 2024

Het vervolg na de eerste participatieronde

Afgelopen dinsdag werd een tweede participatieronde gehouden over het plan Schagen-Oost. Na een eerste schetsmatige indeling kwam nu een iets meer uitgewerkt plan op tafel mede vormgegeven door de op- en aanmerkingen uit de eerste ronde

Ganzenplan

31 januari 2024

Noord-Holland telt ruim 150.000 ganzen

De ganzenpopulatie veroorzaakt enorme schade aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade een van de speerpunten is

Slagboom op strandafslag

31 januari 2024

Alleen nog toegang met een pas

Sinds 2017 beheert de gemeente de strandslagen. Langzamerhand worden deze gemoderniseerd. Inmiddels staan er al heel wat slagbomen die niet meer open kunnen zonder toegangspas. Petten en Callantsoog hebben er zo'n automatische slagboom bij gekregen

Uitnodiging voor Burgerberaad

25 januari 2024

Eind januari valt er wellicht een brief bij u in de brievenbus

Vaak voelen inwoners zich niet goed vertegenwoordigd door de politiek en bij de huidige vormen van participatie kunnen ze meestal alleen reageren op bestaande plannen

Regenboogpeiling

25 januari 2024

Oproep aan de Regenbooggemeenschap

De gemeente heeft de inclusie van al haar inwoners hoog in het vaandel. De Regenbooggemeenschap loopt nog tegen veel narigheid aan. Eenzaamheid bijvoorbeeld en acceptatie van wie je bent. Daarom een oproep om aan te geven waar je tegenaan loopt

Noordkop voornamelijk Landelijk Gebied

24 januari 2024

Er zijn nog mogelijkheden om te ageren

Het landelijk gebied van Noord-Holland is groot: driekwart van de totale oppervlakte van de provincie is landelijk gebied. Dat betekent dat er waarschijnlijk veel restricties zullen zijn in de toekomst

Opvanglocatie Schagen-Oost

22 januari 2024

De Veiligheidsregio heeft zich teruggetrokken

In overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is afgesproken dat de gemeente een bestuursovereenkomst met het COA afsluit, waardoor het COA de locatie zelf gaat beheren

De politiek in

22 januari 2024

Benieuwd hoe het werkelijk werkt?

De gemeenteraad van Schagen organiseert in 2024 de cursus politiek actief voor inwoners. Een gratis cursus voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek

Visboer

25 januari 2024

Nog maar twee dagen per week visverkoop

Het debacle rond de viskramen is nog niet ten einde. Daar de gemeente de visboeren in 2021 voor de verbouwing van het Makado al op de 'oude' plek had ingetekend moeten ze toch wijken, nu hebben Bond en Roos de handen ineengeslagen

Europese subsidies

24 januari 2024

Bepaald niet gemakkelijk om aan te vragen

De provincie wil u graag bijstaan om een aanvraag correct in te dienen voor een Europese subsidie. Daarvoor kunt u het beste direct contact opnemen met het Adviespunt Europese Subsidies

Veranderingen in minimabeleid

15 januari 2024

Gemeente wil regelingen toegankelijker maken

"We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen", aldus wethouder de Nijs-Visser. Wij zullen hier in de komende periode meer aandacht aan besteden om het bereik onder de mensen te vergroten

Aanleg fietspad

18 januari 2024

Tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245

Bij de kleine veiligheidsmaatregelen gaat het over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau, fietspad of verkeersdrempel.

Subsidie voor laadpunten

8 januari 2024

VvE's kunnen subsidie aanvragen voor een basislaadinfrastructuur

Vanaf 1 januari 2024 kunnen (VvE's) subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor de aanleg van basislaadinfrastructuur. Een VvE legt deze infrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen

Hemelwaterberging

8 januari 2024

Regentonnen en infiltratiekratten

Door het op te vangen en langzaam te infiltreren of te lozen op de sloot, vlakt de piek af en ontlast je het riool. Daarnaast stroomt er zo minder schoon water naar de rioolwaterzuivering, wat kosten bespaart

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Schade minstens €50.000,-

11 januari 2024

De gemeenschap draait op voor herstel vernielingen

Oud en Nieuw is met veel vuurwerk gevierd maar ook met veel vuurwerk bezoedeld. De schade in de gemeente is enorm en de volle omvang is nog niet bekend

Schagen gaat voor 900 woningen

22 december 2023

Over vier kernen verspreid is dit een uitdagende opgave

De plannen liggen ter inzage. Inwoners hebben 6 weken om hun zienswijze in te dienen. Daarna worden de woningbouwplannen voorgelegd aan de gemeenteraad

Schagen Oost

22 december 2023

Stand van zaken van de crisisnoodopvang

De asielzoekers verblijven nu nog in de crisisnoodopvang (CNO) in Petten. Deze opvang sluit uiterlijk per 1 april 2024. Het COA heeft de gemeente gevraagd een alternatieve locatie beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang

Overname sportfaciliteiten

22 december 2023

Sportfondsen neemt sporthallen en zwembaden over

Dit betekent dat het personeel en de sportabonnementen overgenomen worden. En daarmee dat de sportfaciliteiten open kunnen blijven, ook in de overname tijd

Standplaatslocaties bekend

21 december 2023

De kramen in Schagen verhuizen een stukje

Het college heeft een besluit genomen betreffende de plekken waar standhouders mogen staan. Bijgaand de bekendmaking van de gemeente en de tekening van de tijdelijke oplossing

Overeenkomst Muggenburg-Zuid

22 december 2023

De eerste handtekening staat op papier

De gemeente heeft de Anterieure Overeenkomst ondertekend met ontwikkelaar BPD voor de realisatie van 726 woningen in Muggenburg Zuid, met veel groen en de kenmerkende bebouwing van Schagen

Doelgroepenverordening

21 december 2023

Vastgesteld voor gemeente Schagen

Deze verordening bepaalt bijvoorbeeld wat een sociale huurwoning maximaal aan huur mag kosten. Ook worden er regels gesteld aan het mogen kopen van een sociale koopwoning

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug