Ruimte voor ruimte regeling

Kloppen de feiten met de werkelijkheid?

Ruimte voor ruimte regeling

EINDE RUIMTE VOOR RUIMTE REGELING IN AGRARISCH GEBIED…..

Een persbericht van de wethouder Ruimtelijke Ordening “Einde Provinciale regeling RUIMTE voor RUIMTE”.
Zorgen van de wethouder, aldus het persbericht, maar kloppen de feiten wel met de werkelijkheid. Wat is hier precies aan de hand. Het klopt dat de regeling op zich ophoudt te bestaan.
De huidige Provinciale Ruimtelijke Verordening Noord-Holland staat voorwaardelijk toe dat bij einde agrarische bedrijfsvoering de in slechte staat van onderhoud verkerende en storende bedrijfsgebouwen, plaats kunnen maken voor woningbouw.
Dit om verloedering van het landschap tegen te gaan. Dit is géén eenvoudige procedure. Naast de standaard procedure en een benodigde goede ruimtelijke onderbouwing voor wijziging vaststelling van het bestemmingsplan is ook een door de provincie noodzakelijk vereiste voorwaardelijke exploitatie opzet van wezenlijk belang.

Op de foto een voorbeeld van de regeling ruimte voor ruimte aan de Halerweg waar bedrijfsgebouwen zijn vervangen door woningen.

Openheid landelijk gebied
Uit onderzoek van de provincie is na jaren van het bestaan van deze regeling gebleken, dat de opbrengsten uit het omzetten van een bedrijfswoning naar een burgerwoning samen met de opbrengsten van een eventuele nieuwe woning in de meeste gevallen voldoende zijn om de kosten van de sloop van agrarische storende bedrijfsgebouwen te dekken. Verplaatsingen en ruilen van verstorende/verloederende agrarische bebouwingen binnen een gemeente en een onjuist gebruik van de exploitatie opzet werd in de privaatrechtelijke sfeer gepast en ongepast toegepast.
Op basis hiervan is door Provinciale Staten van Noord-Holland besloten om deze mogelijkheid in de omgevingsverordening NH 2020 niet op te nemen dan wel te verruimen. Door deze regeling te beëindigen wordt voorkomen dat plukjes woningen in het Landelijk Gebied worden gebouwd. Verdichting van de openbare ruimte wordt hiermee voorkomen. Openheid van een ruimtelijk beleid in het Landelijk Gebied is voortaan leidend in het provinciaal beleid.
In de aanbiedingsbrief van Gedeputeerde Staten staat vermeld dat zij open staan voor gesprek met onderbouwing en argumenten waarom uitbreiding van deze regels dan toch noodzakelijk is. Bij een toekomstige aanpassing van de regels in de nieuwe Omgevingsverordening kan dat dan worden meegenomen. Aldus het voorstel.

Nieuwe mogelijkheden
Einde van deze regeling betekent niet dat er geen mogelijkheid meer zal bestaan om storende agrarische bebouwing om te zetten in woningbouw. In de nieuwe Omgevingsverordening NH 2020 die Provinciale Staten in haar vergadering van 22 oktober a.s. gaat vaststellen zijn voorwaardelijke regels opgenomen die verloederde agrarisch bebouwing in het landelijk gebied, zij het beperkter dan de huidige regeling, voorwaardelijk mogelijk zal maken.
In de stedelijke bebouwing in het bebouwingslint van dorpen en steden zal in de nieuwe Provinciale Omgevingsverordening NH 2020, na beëindiging van het agrarisch bedrijf en aanwezigheid van verloederde bebouwing, de mogelijkheid bestaan om de bouw van maximaal 11 woningen toe te staan. De betreffende gemeente heeft dan de bevoegdheid en de ruimte, zonder provinciale toestemming, de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met een bouwplan en het bestemmingsplan te wijzigen. Uiteraard voorzien van o.a. een ruimtelijke onderbouwing met een bijbehorend beeldkwaliteitsplan.

Inspreken
De inhoud van dit persbericht is mosterd na de maaltijd. Indien het college het zo noodzakelijk had gevonden deze regeling in stand te houden, heeft de wethouder bij de provinciale voorbereiding zijn, nu in het persbericht weergegeven politieke standpunt, in een eerder stadium moeten oppakken.
In de openbare provinciale commissie vergadering ter voorbereiding van de concept Omgevingsverordening verordening NH 2020 had de wethouder moeten inspreken teneinde de politieke statenpartijen op andere gedachten te brengen. Gelezen en gehoord de politieke discussie van de moties en amendementen tijdens de behandeling van het voorstel van Gedeputeerde Staten, zal er uitgaande van de politieke samenstelling, géén wijziging op dit punt van het voorliggend voorstel plaatsvinden.

De dupe
Deze wijziging zat er geruime tijd geleden aan te komen. Vroegtijdig informeren is mogelijk geweest. Een ontwerp bestemmingsplan zal voor het einde van het jaar 2020 ter inzage moeten zijn gelegd. Tevens zal er eind van dit jaar wellicht een extra commissie – en raadsvergadering noodzakelijk zijn om aanvragen voor een aantal wijzigingen van het bestemmingsplan formeel af te ronden dan wel vast te stellen.
Nu geconfronteerd worden met de gevolgen van dit persbericht zal toch niet betekenen dat aanvragers hiervan de dupe zijn door hier recentelijk ook pas van op de hoogte te zijn gesteld.

Jan Bouwes.