Deel

advertentie

Ruim 30 projecten gestart

Uitgevoerd met geld van Europa, provincie en kopgemeenten

Ruim 30 projecten gestart

Mooie projecten in gemeente Schagen
Tussen 2016 en 2022 konden initiatiefnemers uit gemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen aanspraak maken op Europese subsidiegelden voor plattelandsontwikkeling van LEADER. In totaal zijn er meer dan 120 projectideeën bij de Lokale Actiegroep (LAG) binnengekomen. Ruim 30 projecten zijn positief beoordeeld en inmiddels uitgevoerd of er wordt nog aan gewerkt. In gemeente Schagen zijn er ook mooie projecten tot stand gekomen. Wethouder Simco Kruijer: “Voor de ontwikkeling van ons gebied wordt geld beschikbaar gesteld vanuit de Europese Unie en provincie. Goed om te zien dat ook veel initiatiefnemers in onze gemeente geld aanvragen en ontvangen zodat er mooie projecten uitgewerkt kunnen worden.”

Zijpermuseum: Hier staat de geschiedenis van ’de Zijpe’ centraal. Het Zijpermuseum heeft in 2018 zijn nieuwe onderkomen betrokken, een vernieuwd en toekomstbestendig museum waar de tentoonstellingen vol beleving en interactief zijn en waarin actief werk wordt gemaakt van de connectie met de mensen uit de omgeving. Vanuit LEADER is een bijdrage geleverd aan de herinrichtingskosten van het museum.

Factorie Werkleerbedrijf: Dit is een plek waar mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt les en ondersteuning krijgen bij het leren van praktische vaardigheden door een groep gedreven, ervaren en enthousiaste senioren. De aangeleerde vaardigheden worden ingezet bij tuinonderhoud, tuininrichting, houtbewerking, boodschappen bezorgen, linnendienst, computerreparatie en fietsherstel. Deze diensten worden geleverd aan thuiswonende ouderen die niet of in mindere mate in staat zijn om dit zelf te doen. Op deze manier ontstaat er in de Kop van Noord-Holland een prachtig nieuw steunsysteem.

Informatie- en Meetingpoint Onderzoekslocatie Petten: Dit wordt dé plek waar nut en noodzaak van de economische en maatschappelijke activiteiten van de bedrijven van de Onderzoekslocatie Petten (OLP) op inspirerende wijze uit de doeken worden gedaan. Hier kunnen omwonenden, toeristen en andere belangstellenden binnenlopen. Het IMP wordt een fysiek communicatiemiddel naar de buitenwereld.

Ku(n)stroute Zijpe: Na 22 jaar Kunstroute Zijpe langs de Grote Sloot, is het evenement met een bijdrage van LEADER in 2017 verhuisd naar een nieuwe locatie in een andere, grotere en verrassende vorm. Op het strand en in de paviljoens van Groote Keeten, Callantsoog, Sint Maartenszee en Petten in Informatiecentrum Zand tegen Zee beleefde je uiteenlopende kunstvormen, waaronder beeldende kunst, muziek, poëzie, film, theater en dans. Daarnaast konden bezoekers onder begeleiding van een kunstenaar zelf kunst maken of deelnemen aan workshops.

B4Hydrogrow: B-Four Agro BV teelt fijne bladgewassen (specialty slasoorten en bleekselderij) in de vollegrondsbuitenteelt. Via dochter B4Hydrogrow BV wordt geïnvesteerd in een modern teeltsysteem op water. Voor de verwarming van de kas wordt gebruik gemaakt van verschillende gekoppelde duurzame bronnen. Het bedrijf heeft geïnvesteerd in zonnepanelen op de bedrijfsgebouwen en in biovergisters, die biogas en restwarmte produceren. De LED-systemen in de kweekcellen en de kas leveren ook restwarmte.

Oldskoel Vooruit: Oldskoel is een voormalige basisschool uit 1926, een beeldbepalend gebouw voor het agrarische dorp Burgerburg in de Kop van Noord-Holland. In 2017 heeft een groep vrijwilligers uit het dorp, in samenspraak met de gemeente Schagen, het leegstaande pand omgetoverd tot een sociaal-maatschappelijke en culturele ontmoetingsplaats. De Stichting OldSkoel kreeg het pand van de gemeente in tijdelijke bruikleen en ontwikkelde hier verschillende sociale en culturele activiteiten en faciliteiten die bijdragen aan de samenhang en verbinding in de lokale omgeving. Dit bleek een belangrijke toevoeging aan de dynamiek en de ontmoetingsmogelijkheden in de kern Burgerbrug en bewoners in de omtrek. LEADER heeft met het project ‘Oldskoel Vooruit’ bijgedragen aan de renovatie van het voormalige schoolgebouw, zodat het onderdak kan blijven bieden aan de verschjillende activiteiten.

Wat is LEADER
LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling speciaal bedoeld voor kleinschalige projecten die van belang zijn voor de regio. Bij LEADER gaat het om initiatieven van bewoners en ondernemers. Er wordt veel waarde gehecht aan samenwerking tussen verschillende partijen, zoals bewoners(organisaties), ondernemers en maatschappelijke of onderwijsinstellingen in de regio.

Nieuw ronde, nieuwe kansen voor LEADER subsidies
Een nieuwe meerjarige programmaperiode is in voorbereiding. Hiervoor is in samenwerking met bewoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en lokale overheden een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) opgesteld. Deze ligt nu bij de provincie voor goedkeuring. Daarna volgt openstelling van de subsidie voor projectaanvragen. Dit zal naar verwachting eind dit jaar of begin volgend jaar gebeuren. Er komen dan informatiebijeenkomsten waar zal worden uitgelegd op welke onderwerpen er subsidie kan worden toegekend en hoe LEADER in zijn werk gaat. Eerder ging het onder andere over verduurzaming en innovaties voor landbouw. In dit voorstel ligt de nadruk meer op leefbaarheid van de kleine kernen en de sociale aspecten. Voor wie nu al een idee heeft, kan dit al omzetten in een projectplan en deze inleveren bij LEADER. Houdt hiervoor de website van LEADER Kop van Noord-Holland in de gaten.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Ontheffing voor Schagen Oost

14 februari 2024

De provincie geeft een vergunning voor tijdelijke opvang

Voor de duur van maximaal één jaar. Na dat jaar wordt de inrichting weer verwijderd en worden de gronden weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. Dat is althans de huidige afspraak

Bevrijdingsdag

15 februari 2024

Kom jij bij de commissaris van de Koning op bezoek?

Middelbare scholieren tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich opgeven. Geef je alleen op of samen met iemand anders. Er zijn 55 plekken beschikbaar. De plekken worden verloot en begin april krijg je te horen of je bent uitgenodigd

Noorderlicht Tuitjenhorn

13 februari 2024

58 Woningen worden in het voorjaar opgeleverd

Burgemeester van Kampen en wethouder Kruijer hadden de dorpsraden van Tuitjenhorn en Warmenhuizen uitgenodigd om het project te bekijken. Zonder hun medewerking had dit een langdurig traject geworden

Controle op huisvesting

12 februari 2024

Niemand ingeschreven maar wel bewoners

Uit gesprekken met de aanwezige bewoners bleek dat zij al enkele maanden in Nederland verbleven en werkten. Zij stonden echter niet in het registratieregister van de gemeente

Taart voor onderhoudsploeg

13 februari 2024

Van de katholieke begraafplaats in 't Zand

De provinciale VVD statenfractie deelt al vele jaren taart uit aan mensen die zich maatschappelijk inzetten voor hun omgeving. Dit jaar viel de eer te beurt aan de onderhoudsploeg in 't Zand

Provincie geeft groen licht

7 februari 2024

Voor de crisisnoodopvang Schagen-Oost

Gedeputeerde Staten erkennen de urgentie om de crisisnoodopvang te realiseren en staan de tijdelijke huisvesting in Schagen-Oost toe. In dit specifieke geval is bovendien sprake van een bijzondere urgentie

Noodopvang van Petten naar Schagen

6 februari 2024

De Dorpsraad van Petten schreef de raad een brief

In de gemeenteraad gingen stemmen op om de noodopvang nog even in Petten te laten en elders dan op Schagen-Oost een geschiktere locatie te vinden. Daar was dorpsraad Petten niet blij mee

Damoclesbeleid

7 februari 2024

Naast sluiting panden nu ook andere maatregelen mogelijk

Het Damoclesbeleid is een beleid dat door Nederlandse gemeenten wordt toegepast om op te treden tegen met name drugspanden. Een pand kan afgesloten worden als er sprake is van drugshandel

Zwembaden blijven open

8 februari 2024

De crisis is bezworen mede dankzij coulance van curator

Ook het aanbod van lessen en activiteiten en de bijbehorende tarieven blijven ongewijzigd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de overgang naar Sportfondsen zo soepel mogelijk te laten verlopen

Buitenzwemwater

7 februari 2024

Alle goedgekeurde locaties zijn inmiddels bekend

Jaarlijks, voordat het zwemseizoen begint, wijst de provincie Noord-Holland zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Onder oppervlaktewater vallen rivieren, meren, vijvers, kanalen en sloten

Padelbanen

8 februari 2024

Wethouders zijn groot voorstanders van de plannen

Op het verzoek voor het ontwikkelen van padelbanen in de voormalige houthandel aan de Lagedijkerweg in Schagen willen zij daarom graag medewerking verlenen, onder voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat

Gemeente is op zoek naar u

5 februari 2024

Voor de commissie ruimtelijke kwaliteit

Naast het gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig

Schagen Oost

31 januari 2024

Het vervolg na de eerste participatieronde

Afgelopen dinsdag werd een tweede participatieronde gehouden over het plan Schagen-Oost. Na een eerste schetsmatige indeling kwam nu een iets meer uitgewerkt plan op tafel mede vormgegeven door de op- en aanmerkingen uit de eerste ronde

Ganzenplan

31 januari 2024

Noord-Holland telt ruim 150.000 ganzen

De ganzenpopulatie veroorzaakt enorme schade aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade een van de speerpunten is

Slagboom op strandafslag

31 januari 2024

Alleen nog toegang met een pas

Sinds 2017 beheert de gemeente de strandslagen. Langzamerhand worden deze gemoderniseerd. Inmiddels staan er al heel wat slagbomen die niet meer open kunnen zonder toegangspas. Petten en Callantsoog hebben er zo'n automatische slagboom bij gekregen

Uitnodiging voor Burgerberaad

25 januari 2024

Eind januari valt er wellicht een brief bij u in de brievenbus

Vaak voelen inwoners zich niet goed vertegenwoordigd door de politiek en bij de huidige vormen van participatie kunnen ze meestal alleen reageren op bestaande plannen

Regenboogpeiling

25 januari 2024

Oproep aan de Regenbooggemeenschap

De gemeente heeft de inclusie van al haar inwoners hoog in het vaandel. De Regenbooggemeenschap loopt nog tegen veel narigheid aan. Eenzaamheid bijvoorbeeld en acceptatie van wie je bent. Daarom een oproep om aan te geven waar je tegenaan loopt

Noordkop voornamelijk Landelijk Gebied

24 januari 2024

Er zijn nog mogelijkheden om te ageren

Het landelijk gebied van Noord-Holland is groot: driekwart van de totale oppervlakte van de provincie is landelijk gebied. Dat betekent dat er waarschijnlijk veel restricties zullen zijn in de toekomst

Opvanglocatie Schagen-Oost

22 januari 2024

De Veiligheidsregio heeft zich teruggetrokken

In overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is afgesproken dat de gemeente een bestuursovereenkomst met het COA afsluit, waardoor het COA de locatie zelf gaat beheren

De politiek in

22 januari 2024

Benieuwd hoe het werkelijk werkt?

De gemeenteraad van Schagen organiseert in 2024 de cursus politiek actief voor inwoners. Een gratis cursus voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek

Visboer

25 januari 2024

Nog maar twee dagen per week visverkoop

Het debacle rond de viskramen is nog niet ten einde. Daar de gemeente de visboeren in 2021 voor de verbouwing van het Makado al op de 'oude' plek had ingetekend moeten ze toch wijken, nu hebben Bond en Roos de handen ineengeslagen

Europese subsidies

24 januari 2024

Bepaald niet gemakkelijk om aan te vragen

De provincie wil u graag bijstaan om een aanvraag correct in te dienen voor een Europese subsidie. Daarvoor kunt u het beste direct contact opnemen met het Adviespunt Europese Subsidies

Veranderingen in minimabeleid

15 januari 2024

Gemeente wil regelingen toegankelijker maken

"We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen", aldus wethouder de Nijs-Visser. Wij zullen hier in de komende periode meer aandacht aan besteden om het bereik onder de mensen te vergroten

Aanleg fietspad

18 januari 2024

Tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245

Bij de kleine veiligheidsmaatregelen gaat het over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau, fietspad of verkeersdrempel.

Subsidie voor laadpunten

8 januari 2024

VvE's kunnen subsidie aanvragen voor een basislaadinfrastructuur

Vanaf 1 januari 2024 kunnen (VvE's) subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor de aanleg van basislaadinfrastructuur. Een VvE legt deze infrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen

Hemelwaterberging

8 januari 2024

Regentonnen en infiltratiekratten

Door het op te vangen en langzaam te infiltreren of te lozen op de sloot, vlakt de piek af en ontlast je het riool. Daarnaast stroomt er zo minder schoon water naar de rioolwaterzuivering, wat kosten bespaart

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Schade minstens €50.000,-

11 januari 2024

De gemeenschap draait op voor herstel vernielingen

Oud en Nieuw is met veel vuurwerk gevierd maar ook met veel vuurwerk bezoedeld. De schade in de gemeente is enorm en de volle omvang is nog niet bekend

Schagen gaat voor 900 woningen

22 december 2023

Over vier kernen verspreid is dit een uitdagende opgave

De plannen liggen ter inzage. Inwoners hebben 6 weken om hun zienswijze in te dienen. Daarna worden de woningbouwplannen voorgelegd aan de gemeenteraad

Schagen Oost

22 december 2023

Stand van zaken van de crisisnoodopvang

De asielzoekers verblijven nu nog in de crisisnoodopvang (CNO) in Petten. Deze opvang sluit uiterlijk per 1 april 2024. Het COA heeft de gemeente gevraagd een alternatieve locatie beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang

Overname sportfaciliteiten

22 december 2023

Sportfondsen neemt sporthallen en zwembaden over

Dit betekent dat het personeel en de sportabonnementen overgenomen worden. En daarmee dat de sportfaciliteiten open kunnen blijven, ook in de overname tijd

Standplaatslocaties bekend

21 december 2023

De kramen in Schagen verhuizen een stukje

Het college heeft een besluit genomen betreffende de plekken waar standhouders mogen staan. Bijgaand de bekendmaking van de gemeente en de tekening van de tijdelijke oplossing

Overeenkomst Muggenburg-Zuid

22 december 2023

De eerste handtekening staat op papier

De gemeente heeft de Anterieure Overeenkomst ondertekend met ontwikkelaar BPD voor de realisatie van 726 woningen in Muggenburg Zuid, met veel groen en de kenmerkende bebouwing van Schagen

Doelgroepenverordening

21 december 2023

Vastgesteld voor gemeente Schagen

Deze verordening bepaalt bijvoorbeeld wat een sociale huurwoning maximaal aan huur mag kosten. Ook worden er regels gesteld aan het mogen kopen van een sociale koopwoning

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug