Deel

advertentie

Rioleringsplan

Van de nieuwbouw Haringhuizerweg

Rioleringsplan

GEMEENTELIJK RIOLERINGS PLAN 2018 t/m 2022 (GRP)

Kernzaken beleidsplan
Eigenaren van woningen en bedrijfspanden zijn verantwoordelijk voor de aanleg/onderhoud van riolering voor afvalwater op eigen terrein en verwerking van hemelwater en grondwater.

Gemeente Schagen is verantwoordelijk voor waterbeheer in de openbare ruimte. De gemeente voert het afvalwater af van de bestaande woningen en bedrijfspanden bij de erfgrens middels een geplaatst ontstoppingsstuk of erfafscheidingsstuk. Bij aanleg van nieuwe woonwijken vallen de kosten van de aanleg van de riolering onder de exploitatie kosten van de initiatiefnemer/investeerder. Met name moet worden voorkomen dat lozingen op het oppervlaktewater plaatsvinden die nadelig zijn voor de waterkwaliteit en bijdragen aan verzilting.

Beheersplan
Een aanvraag zal in overleg met de gemeente worden gedaan en worden getoetst aan het GRP (Gemeentelijk Riolerings Plan). Met name zal er een materiaal technische toetsing van de riolering plaatsvinden en zal moeten worden voldaan aan de Leidraad 1 en 2 inrichting Openbare ruimte van 1 april 2020 (LIOR). Hiervoor zal door partijen een privaatrechtelijke voorwaardelijke overeenkomst (anterieure overeenkomst) moeten worden gesloten.

Ook voor de bouw en inrichting van het bouwterrein zullen eisen worden gesteld aan het bestek. Verder verbinden partijen zich verplicht op basis van redelijkheid en billijkheid zich voor elkaar in te spannen. Het betreft hier uitvoering van artikel 6.16 van het Bouwbesluit 2012 NEN Afvoer huishoudelijk afvalwater.

Zorgplicht binnen de bebouwde kom
Binnen de bebouwde kom wordt bij nieuwbouw in principe altijd riolering aangelegd door de gemeente voor de inzameling van stedelijk afvalwater. De grens van de bebouwde kom wordt bepaald door de feitelijke situatie en de aard van bebouwing en omgeving. Van belang is wel waar de bebouwing nagenoeg ophoudt.

Een praktijk voorbeeld is het bouwproject 12 ecologisch duurzame woningen aan de Haringhuizerweg. Nagenoeg aansluitend aan bestaande bebouwing van het bedrijventerrein Witte Paal, voor een groot gedeelte gelegen in de bebouwde en na realisatie zeker gelegen binnen de bebouwde kom.

Allerlei wetten kennen soorten van bebouwde kommen. In allerlei uitspraken van de Raad van State is bij onduidelijkheid over toepassing van de gemeentelijke zorgplicht de bebouwde kom in het kader van milieuwetgeving maatgevend.

Onlangs is 80% van de Omgevingsvisie via het politieke debat, als vervolg op een grote inspraakronde, gevoerd in de openbare raadscommissie oordeelsvorming. Alle politieke partijen hebben zich uitgesproken volledig en positief te staan achter het nieuwe principe van de Omgevingswet n.l.: “Aanvragen bij de gemeentelijke overheid behandelen met JA tenzij”.

Zorgplicht
Het tegendeel blijkt nu heden ten dage in de praktijk bij de gesprekken van de aanvraag voor de aansluiting van het gemeenteriool naar deze bouwlocatie. Tijdens de besprekingen over het aansluiten van het hoofdriool naar de bouwlocatie Haringhuizerweg 1 wordt met de gemeentelijke “ZORGPLICHT” wel zeer eenzijdig omgegaan.

Eigenlijk wordt er na moeizaam overleg gezegd: U gaat wonen in een ecologisch buitengebied waar het hebben van een septictank gewoon gebruikelijk is.

Het kan toch niet zo zijn dat anno 2021 de gemeente Schagen voor deze 12 woningen de nabijgelegen gemeentelijk hoofdriolering niet wil aansluiten/brengen naar de in de bebouwde kom gelegen bouwlocatie.

Afvalwater lozen
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) zal met deze lozing van het afvalwater op het schone oppervlaktewater niet akkoord gaan. Hetzelfde zal gelden voor de verantwoordelijke wethouder Milieuzaken en verantwoordelijk wethouder Ruimtelijke Ordening.

Het vooroverleg heeft véél te lang geduurd. Onnodige vertraging dreigt voor de bouw van deze 6 sociale koop woningen en 6 vrijstaande woningen.

Bestuur treed op en neem een verantwoordelijk besluit.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Gemeenteraad

30 juli 2021

Wat doen zij zoal

De gemeentepolitiek zit best ingewikkeld in elkaar. Er is een college en een gemeenteraad, een griffie en steunfractieleden. Vergaderingen kunnen oordeelsvormend of besluitvormend zijn

Gemeente deelt auto’s met u

30 juli 2021

Fietsen trouwens ook

Staat jouw auto het grootste deel van de dag stil? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van een deelauto. Je bespaart ook op het onderhoud, de verzekeringen, de schoonmaak en onvoorziene uitgaven

Ontmoetingsplek in Petten

30 juli 2021

Een centraal punt in het dorp is belangrijk

Alvorens de gebouwen worden aangepakt wil de gemeente graag in gesprek met de Pettemers om te horen wat de wensen zijn voor de twee openbare gebouwen

Pallas reactor

23 juli 2021

Daar hangen heel wat vergunningen aan

Een reactor bouw je niet zomaar, ook niet als deze voor medische- en onderzoeksdoeleinden zal worden gebruikt. De milieueffect-rapportage is een belangrijk element in de voorbereiding

Wonen in weelde

23 juli 2021

in Waarland

Adamsland was eigendom van Adam de Bruin begin vorige eeuw. Het bedrijf bleef in de familie tot 2013. En als je er dan woningen gaat bouwen dan bouw je op Adamsland

Schoorvoetend de hoogte in

23 juli 2021

De Noorderpoort van Schagen kan het hebben

Een extra mogelijkheid om de schaarste aan woningen mede op te lossen. We hebben het nu niet alléén over maximaal 4 laags maar over, JA U leest het goed, 5 laags

Woondeal gaat van start

16 juli 2021

Maar waar blijft Schagen?

Er gaat gebouwd worden, en liefst veel. Uiteraard is infrastructuur daarin een onmisbare schakel. Frappant is dat Schagen bitter weinig voorkomt in de plannen van de woondeal

Huisvesting arbeidsmigranten

16 juli 2021

Er is onderzoek gedaan

Er zijn kansrijke locatiegebieden aangewezen, los van de al in ontwikkeling zijnde plannen. Niet duidelijk is vermeld wat daaronder wordt verstaan, dat gaat dus tot onenigheid leiden

Burgerberaad

16 juli 2021

Geen politieke polarisatie maar samenwerking

Middels deze al oude bestuursvorm zou de burgerparticipatie ook vormgegeven kunnen worden. Hans Westrik roept de gemeentepolitiek op hier tijdens het reces over na te denken

Burgerbrug

16 juli 2021

Nog steeds in beroering over Oldskoel

De bewoners van Burgerbrug zijn best blij met het dorpshuiskarakter van Oldskoel en hebben de raadsleden van de gemeente een brief gestuurd

Drugspand gesloten

9 juli 2021

Woning voor 3 maanden op slot

De gemeente hanteert sinds kort het Damoclesbeleid. Bij aantreffen van drugs gaat de woning op slot en kun je er drie maanden niet in

Opvangcentra in geldnood

9 juli 2021

Wildopvang had ook last van Corona

Weinig inkomsten, vrijwilligers die wegbleven en meer uitgave aan beschermend materiaal. Het heeft de wildopvang handen met geld gekost

Stikstofbank

9 juli 2021

De handel in stikstof

Voor stikstof uitstoot heb je een vergunning, soms stoot je minder uit dan de vergunning je gunt, die overgebleven hoeveelheid kan door een ander gebruikt worden

De tweede versie

9 juli 2021

Ligt ter inzage

Aan de visie kan nog gesleuteld worden, mits de veranderingen geen nadelige gevolgen op andere vlakken teweegbrengt

Masterplan Wonen

9 juli 2021

De Provinciale lancering

Er komt een overkoepelend plan vanuit de provincie om tussen nu en negen jaar maar liefst 165.000 woningen te bouwen in Noord Holland

Thorbeckestraat

2 juli 2021

De vlag ging uit

Automobilisten zijn hardnekkig en blijven toch door de straat rijden, waarom eigenlijk? Op de Laagzij aangekomen moeten ze kriskras door het centrum

Tiny Houses

2 juli 2021

Ze gaan er komen!

Ze zijn klein, verplaatsbaar, duurzaam en gaan tussen de tien en de twintig jaar mee. Prijzen zijn vergelijkbaar met een fikse caravan.

Donderdagmarkt groter

2 juli 2021

Ter compensatie van de uitblijvende WF markt

De markt krijgt er dertig kramen bij, en als uw auto in de weg staat dan wordt deze weggesleept op uw kosten, ook fietsers kunnen uitkijken naar een boete

Regionale Energie Strategie

2 juli 2021

De eerste versie ligt op tafel

Wethouder wil toch graag nog een uitzondering voor de kleine windmolens waar het de 600m. afstand betreft, daar kwam geen eensluidend antwoord op

We roken minder

2 juli 2021

Maar depressie neemt toe

Elke vier jaar wordt met de Gezondheidsmonitor onderzoek gedaan naar gezondheid, welzijn en leefstijl op lokaal, regionaal en landelijk niveau

Fonds voor aanstormend talent

2 juli 2021

De weg naar de top kost geld

Om de top te halen heb je financiële middelen nodig. Daar is dit fonds voor. Zo kunnen we sporters op hun weg naar de top ondersteunen

Energiecoach

2 juli 2021

Is dat wat voor u?

Het werk als energiecoach kan als opstap worden gebruikt voor (ander) werk. Maar is ook makkelijk te combineren naast je werk of als hobby wanneer je al met pensioen bent

De toekomst van Schagen

25 juni 2021

Meerjarenplan volop in ontwikkeling

Het college wil gezamenlijk met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, instellingen en anderen aan de slag om te komen tot een definitieve Ontwikkelvisie

Burgerberaad biedt oplossingen

25 juni 2021

En helpt zo de politiek

Voorbeelden laten zien dat burgerberaden oplossingen weten te bedenken voor beladen vraagstukken, waar de politiek niet uit komt

Verkeersveiligheid

25 juni 2021

Het kan altijd beter...

Maar je kunt als gemeente niet voorkomen dat de verkeersdeelnemers zich onverantwoord gedragen en je kunt ook geen agent op iedere hoek van de straat zetten

Schuldhulpverlening

25 juni 2021

Onze gemeente doet het goed

Schulden drukken een behoorlijke stempel op levens. Vaak verergeren de boetes het probleem zodanig dat men geen uitweg meer ziet. De gemeente biedt hulp

Uitbreiding Schagen

25 juni 2021

Het college zet in op groei

De gemeente is tot overeenstemming met de provincie gekomen en krijgt iets meer ruimte om te bouwen en dat is hoog nodig

Wensen van Waarland

23 juni 2021

Brieven van de kinderen aan de burgemeester

Maar liefst tachtig brieven ontving burgemeester van Kampen van de kinderen van de St. Janschool uit Waarland, brieven met wensen

Regenboogbank

18 juni 2021

Mozaïek van wereldklasse

De gemeente Schagen heeft er jaren geleden voor gekozen om ook een Regenbooggemeente te worden zodat echt iedereen zich hier thuis voelt

Evenementenvergunningen

18 juni 2021

Is je vergunning nog geldig?

Wegens corona is het vergunningenstelsel onder druk komen te staan. Zelfs als je niet zeker weet of een evenement door kan gaan is wachten met de aanvraag een verkeerde beslissing

Samenwerking met de Provincie

18 juni 2021

Wat vindt u daarvan?

De afstand tot de Provincie lijkt alleen maar groter te worden, zij richten zich toch voornamelijk op de Randstad is het idee wat in de Noordkop heerst

Spaarpaal

18 juni 2021

Flitspaal maar dan anders

In tegenstelling tot de welbekende flitspaal, beloont de spaarpaal veilig gedrag in plaats van onveilig gedrag te bestraffen en de gemeente doneert

Wat gaan we doen met Energie

18 juni 2021

Eind juni valt het besluit

Schagen wil geen nieuwe grote windmolens maar bekijkt wel of bestaande molens opgewaardeerd kunnen worden. Ook kleinere exemplaren zitten nog in de planning

Voedselvisie

18 juni 2021

Er moet heel wat veranderen

Het streven is dat we over een aantal jaar tot wel een kwart uit eigen regio zouden moeten eten en dat zonder enige tussenhandel

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug