Deel

advertentie

Portefeuille verdeling

Deze is definitief vastgesteld door B&W

Portefeuille verdeling

Er is een klein beetje geschoven
Het college van burgemeester en wethouders heeft de portefeuille verdeling verfijnd en vastgesteld. Op verzoek is hier en daar iets verschoven, vaak omdat een wethouder persoonlijk of vanuit de partij affiniteit heeft met bepaalde onderdelen. Soms ook omdat werkgebieden in de loop van de tijd steeds groter geworden zijn en niet meer voor één wethouder behapbaar zijn. De portefeuilleverdeling is als volgt:

Wethouder Jongeren, Sport en Werkgelegenheid voor CDA; Puck de Nijs (1e loco-burgemeester)
• Sociale zaken en werkgelegenheid (uitkeringen re-integratie, WSW, beschut werken, schuldhulp, inburgering, minima en armoedebeleid, regionaal platform arbeidsmarkt (RPA), van school naar werk en werk naar werk, Energy & Health campus, Pallas en beleid Seed Valley)
• Onderwijs en Jeugd (inclusief GGD/Veilig Thuis, jeugdhulp, jongerenraad, passend onderwijs, onderwijshuisvesting en kinderopvang)
• Sport, spelen en sportieve recreatie (beleid en inclusief kermis)
• Kunst en Cultuur (inclusief, bibliotheek en musea)
• Project Aan het Werk
• Project Groenoord
• Project Oldskool
• Project Multitreffer

Wethouder Wonen en Economie voor JessLokaal; Simco Kruijer (2e loco-burgemeester)
• Wonen (inclusief volkshuisvesting, huisvesting arbeidsmigranten, urgentie, prestatieafspraken, woningbouwprogramma exclusief grondexploitaties)
• Ruimtelijke Ordening (inclusief monumenten, erfgoed, omgevingsvergunningen en stikstofdossier)
• Economische Zaken (inclusief bedrijfsterreinen, bedrijfscontacten, markten en vestigingsklimaat)
• Recreatie en Toerisme (inclusief Kustpact)
• Programma invoering Omgevingswet

Wethouder Ouderen, Inclusieve Samenleving en Financiën voor Senioren Partij; Cor Quint (3e loco-burgemeester)
• Zorg en maatschappelijke ondersteuning (WMO, beschermd wonen, gehandicaptenbeleid, ouderenbeleid, doelgroepenvervoer, welzijn en volksgezondheid)
• Inclusiever samenleving (inclusief anti-discriminatie)
• Financiën (grondbeleid en grondexploitaties, maatschappelijk vastgoed (waaronder accommodaties), inkoop en aanbesteding, subsidieverordening, accountant en auditcommissie, belastingen)
• Project Huisvesting DOP Petten
• Raadsthema Vergrijzing

Wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte voor PvdA; Hans Heddes (4e loco-burgemeester)
• Duurzaamheid (inclusief Water en Milieu)
• Mobiliteit (inclusief verkeer en openbaar vervoer, parkeerbeleid en fietsbeleid)
• Inrichting en beheer openbare ruimte (waaronder begraafplaatsen, verlichting, Serviceteam en HVC, uitvoering sport en spelen)
• Dierenwelzijn

Portefeuille burgemeester Marjan van Kampen-Nouwen
• Communicatie (inclusief dorpsraden, lokale omroep en burgerparticipatie)
• Bedrijfsvoering (Personeel en Organisatie, Dienstverlening en ICT/informatiebeveiliging)
• Openbare orde en veiligheid (inclusief brandweer, reddingsbrigades en vergunningen bijzondere wetten)
• Asielzoekers en vluchtelingen
• Toezicht en handhaving
• Regionale samenwerking
• Bezwaarschriften en klachten
• Representatie
• Raadsthema Bestuurlijke vernieuwing
• Programma Dienstverlening

Foto: Pierre Mettes

advertentie

Meer 'Politiek':

Tijdelijke woonunits

28 juli 2022

In het centrum van Schagen

Op de plek van basisschool De Ark in het centrum van Schagen zullen tijdelijke woonunits geplaatst worden voor Oekraïense vluchtelingen. Er wonen er momenteel 220 bij particulieren thuis

Subsidie voor netcongestie-oplossingen

26 juli 2022

Moet het netwerk niet gewoon uitgebreid worden?

Oplossingen maar ook onderzoek naar mogelijkheden kan rekenen op subsidie van de provincie, Slimme oplossingen geven vaak sneller resultaat dan uitbreiding van het netwerk

Problematische jeugd

25 juli 2022

Goed gesprek tussen ouders, politie en jongerenwerk

De gemeente heeft een groep problematische jeugd in beeld. Het animo onder de ouders om hier over te komen praten is echter klein. Gemiste kans want er is namelijk hulp

Subsidies voor Gemeenten

29 juli 2022

Voor de effecten van klimaatverandering

Bijvoorbeeld voor de herinrichting van het winkelgebied, waardoor hittestress en wateroverlast afnemen. En voor de aanleg van regenwateropvang zodat wateroverlast vermindert en de bodem minder droog wordt

We moeten van het gas af

21 juli 2022

Maar waar vind je goede informatie?

De gemeente wil graag ondersteuning bieden maar de zoektocht naar informatie is een groot obstakel. Er zijn vragen gesteld in de gemeenteraad en er komt wellicht een brochure

Stikstofplannen baren zorgen

21 juli 2022

De gemeente komt op voor haar agrariërs

Schagen pleit voor een integrale aanpak. De werkelijke uitstoot per bedrijf moet daarbij het uitgangspunt zijn. Veel agrariërs werken al bewust natuur-inclusief maar worden daarin niet erkend

De kustbus

20 juli 2022

Was afgeschaft wegens een tekort aan personeel

Gemeenten Den Helder, Schagen en de OFS hebben de handen ineen geslagen, de kustbus rijdt alsnog tussen Petten en Den Helder dankzij de firma Jan de Wit

Solar Carports

14 juli 2022

Zonnepanelen op parkeerdaken

In de gemeente Schagen heeft de provincie 317 daken van parkeerterreinen gedetecteerd waar wel zonnepanelen op zouden kunnen liggen. Ze zoeken ook naar schooldaken en agrarische schuurdaken

Microturbines

13 juli 2022

Windturbines die agrariërs mogen plaatsen

De gemeente Schagen wilde er eigenlijk geen windturbines meer bij hebben. Agrariërs echter kunnen er wel door verduurzamen en hebben vaak ruimte zat op het eigen erf

Duurzaamheidslening

13 juli 2022

Voor aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen

Het energiezuinig maken van je woning levert uiteindelijk geld op. De lening van de overheid kan door iedereen met onvoldoende budget worden aangevraagd, ook door huurders

Plannen voor Groenoord

15 juli 2022

Drukbezochte informatie avond

De plannen zijn gebaseerd op de wensen van de clubs die gebruik maken van het park en andere betrokken. Samen met hen zal de gemeente het project ook verder ontwikkelen

Verkeerssituatie Bosweg

13 juli 2022

Een gesprek met bewoners over oplossingen

De Bosweg in 't Zand is al langer een punt van aandacht. Na een ernstig ongeluk kwam er een versnelling in de noodzaak tot aanpassing zeker nu er meer voetgangers op de weg lopen

Het debacle viskraam

13 juli 2022

Wat een enkele klager teweeg kan brengen

Het verbod kwam nogal plotseling over en leidde tot veel verontwaardiging. Ook omdat de tijdelijke locatie waar de viskraam staat, juist op aangeven van de gemeente is gekozen

Opvang Schagen Oost

7 juli 2022

Tijdelijke woningen voor Oekraïners

De opvang en huisvesting van vluchtelingen uit de Oekraïne verandert constant. Hierdoor is het niet gelukt vóór de aanvraag van de vergunning een informatiebijeenkomst te organiseren

Werkzaamheden Waldervaart

7 juli 2022

Fietspad Menisweg een week dicht

De vissterfte van vorig jaar staat nog stevig op het netvlies. Samen met het Hoogheemraadschap worden de in- en uitlaten van de sloot deels vernieuwd en uitgebaggerd

Uitrit toch toegestaan

7 juli 2022

Bij Recreatiepark De Wielen in St. Maarten

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Bezwaarprocedures van omwonenden en vermeende verkeersveiligheidsrisico's leidden tot uitstel maar gelukkig niet tot afstel

Huisraad gezocht

7 juli 2022

Heeft u nog ongebruikte meubels?

De gemeente gaat leegstaande panden gebruiken om Oekrainers op te vangen. Maar zij zijn met niets hier gekomen dus zoekt de gemeente naar huisraad; banken, bedden, kasten, stoelen

Sportcomplex Groenoord

6 juli 2022

De eerste vervolgstappen worden gezet

Wethouder Puck de Nijs maakte bekend welk voorkeursscenario burgemeester en wethouders kiezen voor de ontwikkeling van het park met een clubgebouw, sporthallen en een turnhal

Boeren

6 juli 2022

Ook in Schagen lieten ze zich horen

Na de zwarte rook van vorige week kwamen de jonge agrariërs nu naar de raadszaal om te spreken. Het beleid van de overheid wordt namelijk in de provincie uitgevoerd

Waterveld versus Nescio

6 juli 2022

Je verwacht een sportveld voor de deur

De bewoners van Waterveld kijken uit op Sportpark Nes Noord. Althans keken daar op uit, er staan nu een zestal tiny houses, het beloofde hockeyveld ligt er niet

Onderzoek gemeente

1 juli 2022

Het ambtelijk apparaat is doorgelicht

Elke gemeente maakt andere keuzes in de verdeling van taken. Het onderzoek helpt ons om duidelijk te krijgen waar in onze dienstverlening knelpunten en kwetsbaarheden zitten

Stabiele personeelsbezetting gemeente

30 juni 2022

Personele kosten zijn nu veel hoger dan elders

Gebleken is dat de organisatie inmiddels behoorlijke scheurtjes vertoont. Klachten van inwoners en bedrijven over de tijdsduur waarbinnen diverse aanvragen werden begeleid kwamen regelmatig voor

Ruim 200 woningen

22 juni 2022

De gemeenteraad heeft er een klap op gegeven

Met vijf achtereenvolgende besluiten heeft de gemeenteraad de bouw van ruim tweehonderd woningen mogelijk gemaakt. Dat zeer tot tevredenheid van de kersverse wethouder Simco Kruijer

Initiatieven woningbouw

21 juni 2022

Krijgen voorrang bij gemeente

De gemeente heeft in de afgelopen jaren flink opgeschaald in capaciteit en middelen om te zorgen dat er 300 woningen per jaar kunnen starten met de bouw

Het gemeentebestuur

15 juni 2022

Het is weer op volledige sterkte

Afgelopen dinsdag in de gemeenteraadsvergadering geïnstalleerd onder grote publieke belangstelling. Enthousiaste introducties van de fractievoorzitters en... ze hebben d'r zin an!

Afscheid wethouders

16 juni 2022

Vernieuwing in B&W na heel wat jaartjes

Twee wethouders vonden het wel welletjes na zoveel jaren en eentje gaat met pensioen, niet helemaal vrijwillig overigens, ze had graag nog aangebleven

Provincie beoordeelt Gemeente

16 juni 2022

Het bestuur wordt jaarlijks doorgelicht

Op een aantal hoofdpunten voert de provincie controles uit. Het gaat grotendeels over procedures en regelgeving, of alles wel volgens het boekje gaat, een soort audit

Duurzame energie

13 juni 2022

De gemeente organiseerde een informatiebijeenkomst

De RES gaat over hoe we meer duurzame elektriciteit in Schagen kunnen gaan opwekken met zonne-energie. De bijeenkomst was georganiseerd in samenwerking met de dorpsraad

De nieuwe wethouders

13 juni 2022

En wie wat gaat doen de komende jaren

De formatie is klaar, het coalitieakkoord ligt er en de nieuwe wethouders zitten op hun plek. Voor drie van de vier breekt een periode van heel snel inwerken aan, gelukkig is het bijna zomerreces

Helling te stijl

13 juni 2022

Met fikse krassen tot gevolg

In Hoep Noord is de kruising Blaauwboerlaan - Zeewolf net klaar. Maar de helling die erin zit is voor de sportievere auto net iets te stijl, schade aan de auto én aan het wegdek

Burgerzaken

14 juni 2022

Vier extra avonden open

Het gemeentehuis aan de Laan in Schagen is de komende periode één avond van de week extra open. Voorafgaand aan de zomervakantie kunt u ook op maandagavond terecht, wel op afspraak

Brandweer

7 juni 2022

Twee kazernes moeten sluiten

Naast eigen inwoners bevinden zich in de zomer ook veel recreanten in onze regio. Iedereen mag verwachten dat er adequate hulp komt als 112 wordt gebeld

De Groene Traverse

9 juni 2022

Een omstreden plan in het centrum

Donderdag was er wederom een informatie avond over het appartementencomplex. De gemeente, de bouwer en de architect waren aanwezig en hadden het best druk

Cyclomedia

8 juni 2022

Kunnen we dat even herhalen?

Aankomende maand rijdt er een speciaal uitgeruste auto door de gemeente. De auto maakt straatfoto's van de openbare weg en panorama foto's

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug