Deel

advertentie

Parkeren in winkelhart Schagen

Waarom de parkeermogelijkheid afbakenen?

Parkeren in winkelhart Schagen

Gemiste kans parkeermogelijkheid winkelhart Schagen
In een artikel in de Schager Courant van 5 augustus 2022 laat wethouder Quint weten dat hij het vanzelfsprekend vindt dat het parkeerdek van het overdekte winkelcentrum Makado wordt gebruikt waarvoor het is bedoeld: namelijk voor bezoekers van onze ondernemers in het centrum. Niks mis mee met deze stelling. Maar hiermee wordt bedoeld alléén parkeermogelijkheid op het parkeerdek tijdens de winkel openingstijden en niet daarbuiten. Dus de gebruikssituatie van het parkeerdek blijft zoals het is ingevoerd tijdens de opening van het overdekte winkelcentrum in 1974.

Deze bouw destijds door de gemeenteraad van Schagen besloten onder voorzitterschap van burgemeester Hendrik de Wilde is “een gouden greep” met toekomstvisie geweest. Zorgen voor uitbreiding van het winkelbestand in combinatie met voldoende parkeerruimte in het winkelhart van Schagen. Daarmee zorgend voor nauwelijks overlast van parkerende auto’s in de aanpalende straten.

Mede door deze ingreep ontstond er een overdekte winkelcentrum met daarop voldoende parkeerruimte voor bezoekers aan het winkelhart van Schagen. De stad Schagen heeft zich hierdoor kunnen ontwikkelen tot een regionaal winkelcentrum. Het aanééngesloten winkelrondje Schagen met overdekte winkels, horeca, historische panden, winkels in de openlucht en compacte onbetaalde parkeerruimte is van onmiskenbaar belang in de huidige tijd. Een kip met gouden eieren om recreatief te kunnen winkelen in een historische binnenstad in de huidige strijd tegen het online winkelen en horeca bezoek in het bijzonder.

Kans gebruik parkeerruimte buiten winkeltijden
Momenteel zijn de werkzaamheden van de uitbreiding van het winkelcentrum in combinatie met 147 extra parkeerplaatsen in volle voorbereiding. De kans om deze parkeerplaatsen in deze tijd met oog op de toekomst ook te gebruiken na de winkeltijden is nu aanwezig. Deze kans krijg je voorlopig niet meer. Hiervoor is dan wel toekomstvisie en goed overleg met de eigenaar van het winkelcentrum, en besluitvorming in de gemeenteraad, noodzakelijk.

De nodige voorzieningen voor bereikbaarheid van het centrum van en naar het parkeerdek in de avonduren nabij de Nieuwstraat en/of het Vosje zullen dan moeten worden getroffen. Hierin moeten partijen elkaar onder de huidige omstandigheden met oog op de toekomst praktisch en financieel kunnen vinden.

Financiële bijdragen uit het parkeerfonds en de met de eigenaar van het winkelcentrum gesloten anterieure overeenkomst kunnen tot de mogelijkheden behoren. Alle nog andere te bedenken uitbreiding van parkeerplaatsen in en rond het centrum zullen ook tot hoge uitgaven leiden.
Het gebruik van het parkeerdek in de avonduren zal o.a. voor vermindering van overlast voor bewoners in de aanpalende straten zorgen. De kans dat omwonenden permanent gebruik zullen gaan maken van deze parkeerruimte is minimaal te achten en kan wellicht juridisch met vergunningen/toestemmingen worden geregeld zonder dat betaald parkeren moet worden ingevoerd.

Raadsinformatiememo
De portefeuillehouder heeft, nadat eerder de toezegging is gedaan om de openstelling na winkelsluitingstijden te onderzoeken en hiervoor besluitvorming in de gemeenteraad voor te bereiden, nu besloten dat het permanent parkeren op het parkeerdek niet doorgaat. Zonder met een onderbouwing van o.a. financiële argumenten te komen heeft het college op voorhand al besloten geen voorstel voor behandeling in de gemeenteraad voor te bereiden. De gemeenteraad wordt hierbij geïnformeerd en voor besluitvorming volledig gepasseerd. Politiek gezien niet erg handig om buiten de gemeenteraad om een dergelijke belangrijke mogelijke uitbreiding van de parkeermogelijkheid uit te sluiten.
In deze memo mis ik ook de inbreng en een afgewogen advies van de Ondernemers Federatie Schagen. Zij kunnen het belang van een parkeerbehoefte bij evenementen en in de avonduren na winkeltijden vanuit de praktijk in beeld brengen.

Autoluw centrum voor voetgangers en fietsers
Het autoluwer maken versus de bereikbaarheid van de binnenstad betekent niet dat de kans op uitbreiding van parkeerplaatsen in het hart van de stad onbenut mogen blijven. En dat is zeker niet alléén, gezien de belangrijkheid, de bevoegdheid van en ter beoordeling van het college. Het kan niet de bedoeling zijn dat de met behulp van participatie tot stand gekomen Omgevingsvisie Schagen en de concept ontwikkelvisie stad Schagen 2040 de mogelijkheid van het realiseren van uitbreiding/verruiming van parkeermogelijkheden na winkeltijden zonder behandeling in de gemeenteraad onmogelijk wordt gemaakt. Het aangekondigde integraal advies waarin allerlei feitelijke informatie staat vermeld heb ik niet bij de openbare stukken kunnen aantreffen.

Een mogelijkheid van een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de bereikbaarheid en uitbreiding van het gebruik van parkeerruimte in het regionale stadshart met al haar functies overdag en in de avonduren moet te allen tijde raadsbreed worden beoordeeld.
Dat het centrum voor de bereikbaarheid van voetgangers en fietsers aantrekkelijker moet worden gemaakt is een prima zaak. Wil je dit beleid aantrekkelijker maken dan is niet alléén de aanleg van veilige fietsroutes, uitbreiding van de gebruikelijke stallingen noodzakelijk maar ook een overdekte voorziening voor het stallen van de fietsen aan de orde.

Gemiste kans
Wel zegt de portefeuillehouder in zijn memo dat het college blijft werken aan het aanleggen van extra parkeervoorzieningen. Genoemd wordt dat het parkeerdek wordt uitgebreid van 282 naar 429 parkeerplaatsen. Een toename van 147 stuks. Alsof het college deze parkeerplaatsen gaat aanleggen. Niets is minder waar. Deze kosten van aanleg komen geheel en al voor rekening van de eigenaar van het Makado Centrum.
Het zonder meer éénzijdig afbreken door het college van een uitgelezen kans voor uitbreiding van, géén overlast veroorzakende parkeerruimte in de binnenstad van Schagen is een “GEMISTE KANS” en gebrek aan toekomstvisie voor behoud van ons regionale stadshart. Deze kans zal naar verwachting niet nog eens voorbij komen.

Jan Bouwes

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Participatie

24 november 2022

We kunnen het woord niet meer horen!

Sinds de Participatie zijn intrede heeft gedaan in de gemeentepolitiek is er nogal wat misgegaan. Mensen werden er te laat in het proces bij betrokken of er gebeurde niets met aanbevelingen

Energievisie provincie

23 november 2022

Gemeente vindt het maar dunnetjes

Het college vindt dat de geboden oplossingen veel beter moeten worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig

Nieuwe adviesraad

23 november 2022

Voor de inwoners die hulp nodig hebben

De adviesraad vertegenwoordigt de stem van de inwoners die afhankelijk zijn van hulp of uitkering. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders

Begrotingsperikelen gemeenteraad

18 november 2022

Cijfermatige invulling zonder onderbouwing

Over de inhoud van het gemeentelijk huishoudboekje Schagen zijn zowel door de coalitie- als oppositie partijen in hun algemene beschouwingen een aantal kritische opmerkingen geplaatst

Webinar stikstof

18 november 2022

Er zijn veel vragen over de stikstofaanpak

Gedeputeerde Esther Rommel praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel, Landbouweconoom universiteit Wageningen, antwoord op uw vragen

Aardwarmte

17 november 2022

Onze omgeving biedt kansen

De warmte komt van grote diepte van de bodem en wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Uit het water wordt vervolgens de warmte gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen

Wildopvangcentrum

15 november 2022

Warmenhuizen/Schoorl krijgt eindelijk ondersteuning

Wilde dieren komen steeds vaker in nood door toenemende beperking van hun leefgebied. Wildopvangcentra worden daardoor steeds belangrijker, maar er staat geen structurele vergoeding vanuit de overheid tegenover

Noord Holland zonder stroom

10 november 2022

We kunnen zelfs niet verder verduurzamen

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen

Vertraging bouw woningen

10 november 2022

De rechter trekt een streep door de bouw

De gemeenteraad wilde van de wethouder weten welke gevolgen dit had voor de bouwambitie van het college, wat dacht u zelf mevrouw, meneer gemeenteraadslid?

Algemene beschouwingen

10 november 2022

Van de politieke partijen in de gemeente Schagen

Even de partijen eraan herinneren hoe de begroting tot stand gekomen is en welke op- en aanmerkingen in die bespreking gemaakt werden. Jan heeft het even samengevat

Succesvolle subsidie aanvraag

3 november 2022

Van de gemeente bij de Provincie voor herinrichting

De subsidie heeft als doel om de verkeersveiligheid en de regionale fietsinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor stelt de provincie €560.000 euro ter beschikking

Ruimtelijke zoektocht

3 november 2022

Naar locatie Padelbanen

Eerdere plannen/voornemens om enkele tennisbanen om te vormen naar deze beoogde banen op het sportpark Groenoord zijn op niets uitgelopen. Er waren namelijk diverse bezwaren

Bouwstop dreigt

3 november 2022

Ook voor duizenden woningen in Noord-Holland

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor bouwprojecten in Noord-Holland.

Controle bedrijfspanden

2 november 2022

Op zoek naar criminele bedrijvigheid

Steeds meer criminelen gebruiken legale bedrijven om illegale zaken te regelen. Die ondermijning is een problematische zaak. De gemeente gaat er vaker op controleren

Verkeersopstopping

27 oktober 2022

Bij de nieuwe basisschool De Ark

Het zat er dik in want de haakse bocht in de hoek van de Vincent van Goghstraat leent zich niet bijzonder voor een kiss & ride zone. Toch blijven ouders hun kinderen met de auto afzetten

Bezwaar Groene Traverse

24 oktober 2022

De zienswijze van omwonenden is ingediend

Van participatie verwacht je als burger dat je mee mag praten over plannen nog voordat er beslissingen zijn genomen. Zeker als het over grond van de gemeente gaat

De staat der stoepen

24 oktober 2022

Het onkruid tiert welig

De struikelstoep en de rioolafwatering zijn vaak onderwerp van gesprek. Hoeveel regenwater kan je afvoer aan en wat kost het om de straat onkruidvrij te houden

Vragenlijst over speelplekken

26 oktober 2022

Kinderen moeten lekker buiten spelen

Vul vooral de vragenlijst in en laat de gemeente weten wat u van de speeltuintjes en sportplekken vindt. Wat u graag anders zou zien, alle ideeën zijn welkom

Energiezuinig huis

19 oktober 2022

Wilt u uw ervaringen delen?

Heeft u uw huis duurzamer gemaakt. Meld uw woning dan aan via de website en deel uw kennis en ervaringen. Grote of kleinere maatregelen: alle ervaringen zijn welkom

Inkomensgrens energietoeslag

10 oktober 2022

Hoger dan de bijstandsnorm

De energietoeslag die de gemeente uitkeert heeft een inkomensgrens. Die is door de gemeente vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Maar als je daar net aan boven zit mag je gerust bellen

Het rapport Remkes

13 oktober 2022

En het stikstofdebat in Noord-Holland

Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld agrariërs niet helpen die zeggen vrijwillig te willen stoppen. Het Rijk heeft ons geld toegezegd om hen op te kopen, maar de voorwaarden zijn te streng

Economisch Forum

11 oktober 2022

Zij verwachten meer van de provincie

De lege pot voor infra-investeringen moet gevuld worden. Voor investeringen in OV-, auto- en snelfietsverbindingen waar het vastloopt, Ring Alkmaar, aansluiting A8-A9, N9 naar Den Helder

Mobipunten

5 oktober 2022

Voor deelauto's

Een auto is duur, en als je de auto lang niet iedere dag gebruikt is een deelauto een uitkomst. Eén deelauto kan tot wel 16 auto's vervangen. Doel is om in ieder dorp een deelauto beschikbaar te hebben

Beeldkwaliteitsplan is niet meer

6 oktober 2022

Het plan voor het centrum van Schagen is sinds 2016 ingetrokken

In bezwaarprocedures wordt het beeldkwaliteitsplan nog steeds aangehaald. Maar dat plan is al in 2016 ingetrokken en daar is een Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit voor in de plaats gekomen

Handhaving Witte Paal

30 september 2022

Dwangsom is aanstaande

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning

Achtergronden Witte Paal

30 september 2022

Flarden geschiedenis omtrent pand van Assor

Ruim 20 jaar zitten de ondernemers die boven hun bedrijf wonen tegen de rotzooi aan te kijken. Dhr. Assor woonde in een keet die op gemeentegrond stond. Zijn spullen stonden op de openbare weg

Energietoeslag

23 september 2022

De gemeente kan €1300,- uitkeren

Veel huishoudens hebben de eerste toeslag al op hun rekening staan. De extra toeslag van €500,- wordt automatisch na gestort. Twijfelt u over een mogelijke aanvraag, bel dan de gemeente

Hobbels Tiny Houses geslecht

23 september 2022

Beide partijen willen dit experiment laten slagen

Tiny Houses zijn woningen die duurzaam zijn om zo een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huurovereenkomst met de gemeente leek roet in het eten te gooien

Noorderpoort kan door

23 september 2022

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven

Het nieuwe appartementencomplex op de hoek van 't Noord en de Sportlaan kan de volgende stap zetten. Bewoners vinden het gebouw te groot, stedenbouwkundigen vinden het goed passen

Energiebespaarbus

23 september 2022

Voor advies en informatie omtrent isolatie

Inwoners die niet langs kunnen komen bij de Energiebespaarbus, kunnen ook gratis advies krijgen van de energiecoach. Deze komt graag langs om advies te geven over het energiezuiniger maken van de woning

Zonneparken

23 september 2022

Het beleid moet worden bijgesteld

Na vaststelling van de Regionale Energie Strategie kwam de noodzaak om het beleid betreffende zonneparken bij te stellen. Inwoners van Schagen mogen hier over meepraten

Stikstof

23 september 2022

Wat is het precies en waarom is het zo schadelijk?

Het gaat om de verbindingen die stikstof aangaat met zuurstof of met waterstof. Het overbemest de grond en daar kunnen niet alle planten en dieren goed tegen

Beschermd Provinciaal Landschap

16 september 2022

De geheimen omtrent het verkenningstraject

Het landschapsbeleid van de Provincie kan Schagen 130 hectare bouwland kosten. De Provincie vindt dat Schagen die grond niet nodig heeft om voldoende woningen te kunnen bouwen

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug