Deel

advertentie

Onderhoud stedelijk water

44 km extra baggeren en maaien in Schagen

Onderhoud stedelijk water

Hoogheemraadschap
Sinds 1 januari 2023 is Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) verantwoordelijk voor het onderhoud van ruim 44 extra kilometer aan stedelijk water in Schagen. Daarbij ligt de nadruk op de zorg voor doorstroming in de waterlopen binnen de bebouwde kom. Overtollig water moet snel kunnen worden afgevoerd om overstromingen bij heftige buien te voorkomen. Gezien de zorg voor het hele watersysteem in het beheergebied, is het logisch dat HHNK deze taak overneemt.

Meer dan een verdubbeling
HHNK was al verantwoordelijk voor 37 kilometer aan waterlopen en sloten in Schagen, daar zijn per 1 januari 39 km van de gemeente bijgekomen plus 5 km die door anderen werden onderhouden. Dat geldt voor smalle en brede sloten met een publiek belang die in verbinding staan met het watersysteem, die openbaar toegankelijk zijn en waar onderhoud machinaal kan plaatsvinden. Met deze overname onderhoudt het hoogheemraadschap nu ruim 80 km aan waterlopen in Schagen.

Waterplanten hinderen doorstroming
De watergangen in onderhoud bij het hoogheemraadschap worden minimaal eens per jaar gemaaid omdat waterplanten de doorstroming van het water belemmeren. Ook het baggeren en het onderhoud van stuwtjes en gemalen is een taak van het hoogheemraadschap. Voor het schoonhouden van het water, zoals het verwijderen van zwerfafval, blijft de gemeente verantwoordelijk. Sommige particulieren blijven zelf verantwoordelijk voor onderhoud, bijvoorbeeld als alleen hun perceel aan de sloot grenst. En de gemeente blijft waterlopen onderhouden die niet machinaal bereikbaar zijn. Dat betreft vaak kleinere sloten.

Van toezichthouder naar uitvoerder
Hoogheemraad Klazien Hartog en wethouder Hans Heddes tekenden op 23 februari de overeenkomst voor de overdracht van 44 kilometer aan waterlopen. Hoogheemraad Klazien Hartog: “In het kader van efficiëntie beoordelen we als overheden welke partij het best is toegerust voor de uitvoering van taken. Als verantwoordelijke voor het watersysteem hielden we al toezicht op het waterbeheer, nu voeren we de werkzaamheden ook zelf uit.” Wethouder Heddes is positief over de overdacht: “Bij hevige buien en droogte is een goede af- en aanvoer van water belangrijk. Het is goed om deze watertaak aan één organisatie met zoveel kennis en ervaring over te dragen. Het onderhoud is in goede handen bij het waterschap.”

Ruimte voor de maaiboot
Omwille van een onbelemmerde overdracht is vooraf uitgebreid onderzoek gedaan naar de staat van de waterlopen. Er is goed zicht op de hoeveelheid bagger in de sloten en het overhangend groen vanaf de waterkant is gesnoeid. Om met de maaiboot te kunnen varen, moet er voldoende ruimte zijn. Het onderhoud is nu op orde. Heddes: “We hebben zorg willen dragen voor een soepele overgang en dan moet je de boel natuurlijk wel netjes achterlaten.”

advertentie

Meer 'Politiek':

Hondsbossche duinen

24 mei 2024

De stroming spoelt meer zand weg dan gedacht

Meer en slimmere zandsuppletie is nodig om de zeewering en het strand in stand te houden. Dit vraagt een hoge mate van samenwerking

Optoppen

23 mei 2024

Nog een laag bouwen op bestaande panden

De grootste kansen voor optoppen liggen in de naoorlogse wijken. Daar zijn vaak lage flatgebouwen te vinden met een constructie die meer kan dragen dan het nu doet

Column Jan Bouwes

23 mei 2024

Ruimtelijke Visie van de stad Schagen 2024

Er ligt rondom de stad Schagen een mooi en gaaf weidelandschap. Kenmerkend is de Westfriese Omringdijk met daarbinnen woonlinten en buurtschappen in een wisselende polderstructuur

Woningbouw in Petten

23 mei 2024

De Seniorenpartij stelde er vragen over aan het College

Voor de Pettenaren hebben we de vragen en antwoorden opgenomen in de flessenpost. Voor verdere ontwikkelingen kunt u terecht op de site van de gemeente

Inloopspreekuur gemeente

22 mei 2024

Voor hulpvragen over werk, inkomen, zorg en welzijn

De pilot is in mei gestart. Dit blijkt tot nu toe goed aan te slaan en inwoners worden van harte uitgenodigd om ook de komende weken langs te komen met vragen

Nieuwe fractievoorzitter CDA

16 mei 2024

Debby Burger neemt het stokje over van Wim Vonk

Wim heeft zelf aangegeven om halverwege de raadsperiode, en met oog op de toekomst, plaats te willen maken voor een nieuwe generatie

Energiescan voor bedrijven

16 mei 2024

Kosteloos advies en begeleiding

Denk hierbij aan het nemen van besparingsmaatregelen, beoordeling van offertes en financieel advies over investeringen in energiebesparing

Papiercontainers

15 mei 2024

De Seniorenpartij Schagen stelde er vragen over

De één zet de kliko voor de deur de ander moet er mee op de loop. Ook de tijdelijke containers staan niet altijd om de hoek en zijn ook vaak moeizaam te openen

Afschaffen Paasvee

15 mei 2024

Groenlinks stelde het voor, de raad schoot het af

Het was een dapper voorstel om de Paasveetentoonstelling van de kaart te vegen en de Harddraverij er zijdelings in mee te slepen

Zonne- en windenergie

15 mei 2024

In Noord-Holland zijn de zoekgebieden aangepast

Drie jaar geleden is in kaart gebracht waar in Noord-Holland (extra) zonnepanelen en windturbines geplaatst kunnen worden. Deze kaart met zoekgebieden is nu geactualiseerd

Kunst en Cultuur

15 mei 2024

De gemeente Schagen heeft een mooi cultureel leven

De Kunst en Cultuur wordt bijna geheel door eigen inwoners gedragen en de ontwikkeling ervan is iets om trots op te zijn

Regiovisie op sociaal vlak

15 mei 2024

Welzijn, gezondheid, onderwijs, veiligheid en zorg

De vier gemeenten in de Noordkop hebben zich nog intensiever verenigd. Nu worden ook de uitdagingen op het sociale vlak gezamenlijk opgepakt

Huisartsen Zijpe

15 mei 2024

Het plan moest iets worden bijgesteld

Dit om te voorkomen dat in de tweede aanbesteding van de gronden een derde er met het been vandoor gaat en de huisartsen met lege handen staan

Brandveiligheid De Lus

14 mei 2024

Geen twijfels over brandveiligheid huisvesting arbeidsmigranten

De veiligheidseisen voor een tijdelijk gebouw zijn anders dan die voor een permanent gebouw en de logiesverblijven staan er voor tenminste 15 jaar, dat valt onder permanent

Internetoplichting

14 mei 2024

Hoe herken je het en wat doe je dan?

De politie en de Rabobank zijn ook aanwezig voor handige tips. Digitale oplichting wordt een steeds groter probleem daarom organiseert de gemeente drie bijeenkomsten

Blauwe vlag

17 mei 2024

Stranden Schagen zijn veilig en schoon!

Gemeente Schagen neemt dit jaar 4 Blauwe Vlaggen in ontvangst voor de stranden Callantsoog, Groote Keeten, Petten en Sint Maartenszee

Straling gemeten

8 mei 2024

In het wegdek van de Ingenieur Krabbeweg

Deze straling levert geen gevaar op voor de gezondheid. Het komt vaker voor dat in een weg materiaal zit dat natuurlijke radioactiviteit bevat. Dit komt door grondstoffen

Digitale vaargids

9 mei 2024

Wat zijn de regels op het water?

Welke regels en seinen gelden op het water is te lezen in de handige Vaarbewaarkaart. De kaart is met name bedoeld voor de pleziervaart die weinig ervaring hebben

Bouw en beschermd landschap

9 mei 2024

Dat schuurde behoorlijk maar er komt verandering

De provincie Noord-Holland komt met het verruimen van de regels tegemoet aan de wens van veel gemeenten die kleine (her)ontwikkeling mogelijk willen maken

Besparen op je energierekening

10 mei 2024

De gemeente organiseert gezamenlijke inkoopacties

Gemeente Schagen organiseert samen met "Winst Uit Je Woning" een aantrekkelijke inkoopactie voor inwoners om hun woning energiezuiniger te maken

COA Schagen geopend

30 april 2024

Asielzoekers van Petten naar Schagen

De grote witte tenten zijn in een recordtempo uit de grond gestampt en bieden plek voor 250 mensen. Afgelopen maandag kon je er een kijkje nemen

Pgb en Wlz

30 april 2024

Wat houdt het in en hoe vraag je het aan?

Mantelzorgers hebben het vaak zwaar. Dan komt de Wet langdurige zorg om de hoek kijken ter ondersteuning. Met een persoonsgebonden budget heb je de touwtjes zelf in handen

Zandweg gaat op de schop

1 mei 2024

21 mei wordt gestart met de reconstructie

De twee broertjes Rijk en Piet schreven de burgemeester vier jaar geleden een brief. De oversteek van de weg is gevaarlijk en er moeten dagelijks kinderen oversteken

Herstel Duingebied

2 mei 2024

De provincie vraagt de overheid om 110 miljoen

Bepaalde planten groeien extra sterk en verdringen kwetsbare soorten planten. We pakken overwoekering aan, we verbeteren de waterkwaliteit en behoud van het open duinlandschap

Toegankelijkheid OV

2 mei 2024

Noord-Holland kent 3000 OV haltes

Ongeveer 60 procent van deze haltes is niet volledig toegankelijk voor mensen met een beperking. De afspraak is dat dit in 2040 volledig verholpen is

Vervroegde winkelsluiting 4 mei

1 mei 2024

Ook alle grootwinkelbedrijven gaan vroeger dicht

In de winkelsluitingswet is 4 mei specifiek opgenomen. Winkels moeten sluiten om 19:00 uur. Openstelling kan tot een fikse boete leiden

Behoud van de duinen

30 april 2024

Het gevaar komt niet alleen van zee

Maatregelen tegen mogelijke verslechtering nodig binnen en buiten Duinen Den Helder-Callantsoog en Zwanenwater & Pettemerduinen

Ongehoord Petten

23 april 2024

Zij hebben zich bij meerdere raadsleden beklaagd

Inwoners van Petten zijn verdeeld waar het gaat om de asielzoekers en het woningbeleid. Dorpsraden zijn niet democratisch gekozen en dat wreekt zich soms

Commotie rond standplaatsen

23 april 2024

De storm is nog niet gaan liggen, wederom raadsvergadering

Afgelopen week was er wederom een informatieavond op het gemeentehuis met betrekking tot de standplaatshouders aan de Nieuwstraat

Hoger bouwen in Schagen

24 april 2024

Nood is hoog en ruimte beperkt

Een hoogte-effectrapportage kan een middel zijn waarbij onderzoek naar de visuele invloed op de omgeving, schaduw- en privacyhinder op nabijgelegen woningen moet omvatten

Interbestuurlijk toezicht

24 april 2024

Gemeenten worden jaarlijks gecontroleerd

De gemeente Schagen kreeg slechts een kleine vermaning, het onderhoudsbudget was niet helemaal op orde maar daar volgen geen maatregelen op

Wegwerkzaamheden Dirkshorn

18 april 2024

Vanaf 22 april tot eind augustus

Er wordt behoorlijk aan de weg getimmerd dus houdt rekening met allerlei omleidingen. De N245 is als het goed is net weer geheel open als hier begonnen wordt

DOP

18 april 2024

Dorps Ontmoetings Punt

Er wordt al 10 jaar gesproken over de huisvesting van DOP. Nu is er een bedrag vastgesteld waarmee het oude VVV-kantoor op het plein in Petten verbouwd en verduurzaamd kan worden

Huisartsenpost De Stolpen

17 april 2024

Wordt het kielekiele met dit plan?

De huisartsen uit de Zijpe willen zich verenigen om de zorg veilig te stellen, daartoe willen zij grond aankopen aan de Stolpen. Het werd in de raad besproken afgelopen week

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug