Deel

advertentie

Matige beoordeling voor Schagen

Provincie publiceert rapport Interbestuurlijk toezicht

Matige beoordeling voor Schagen

Toezichthouder
Elk jaar beoordeelt de provincie Noord-Holland de gemeenten hoe of zij het doen. Het toezicht geeft inzicht in de beoordeling van gemeenten daar waar het gaat om: Financiën, Informatiebeheer, Huisvesting verblijfsgerechtigden en Omgevingsrecht

Zij legt dit vast in het jaarverslag 2022 “ Interbestuurlijk Toezicht”. Niet alléén toezichthouden van gemeenten maar ook van de waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Zij kan op basis van deze beoordelingen bepalen of er extra dan wel een versoberd toezicht nodig is.

Verder kan de provincie slechte besluiten ongedaan maken. Zelfs verwaarloosde taken kan zij op kosten van het nalaten van taken zelf uitvoeren en de gemaakte kosten in rekening brengen bij de veroorzaker. In 2022 heeft de provincie Noord-Holland het toezicht moeten verscherpen op 8 Noord-Hollandse gemeenten.

Tenslotte is er nog Incidenteel Gericht Toezicht naar aanleiding van klachten en Thematisch toezicht bij actuele onderwerpen of bij een bepaald risico.

Financiën
In 2022 zijn gemeenten tijdens de coronacrisis financieel gecompenseerd door het Rijk. Hierna zijn de gemeenten geconfronteerd met de gevolgen van een energiecrisis en de oorlog in Oekraïne. De gemeenten hadden hierdoor logischer wijze minder financiële armslag. Keuzes maken in de meerjarenramingen waren hierop van invloed. Als gevolg hiervan kreeg géén enkele gemeente een onvoldoende beoordeling. Vanwege een fusie traject stond er één gemeente onder (inmiddels opgeheven) preventief toezicht.

Toezicht op informatiebeheer
Bij aanwezigheid van géén goed digitaal of fysiek archief is het informatiebeheer in een gemeente niet op orde. Gemeenten zijn dan niet controleerbaar en niet transparant. Met alle gevolgen van dien. Tevens is de belangrijke bron van geschiedschrijving dan ook niet aanwezig. Ook wordt er specifiek gelet op de gevolgen van een gemeentelijke herindeling en bij uitbesteding van zaken.

Toezicht op huisvesting verblijfsgerechtigden
Het is vanuit landsbelang en rijksbeleid dat asielzoekers met een verblijfsvergunning gemeentelijke reguliere huisvesting wordt geboden. Gemeenten hebben de plicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden een woning aan te bieden. Het aantal wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) zorgt voor de begeleiding waarbij de provincie toeziet of deze taakstelling gemeentelijk wordt gerealiseerd.

Toezicht omgevingsrecht
De provincie heeft het toezicht op de vakgebieden Ruimtelijke Ordening, Bouw en Milieu. Zij beoordeelt de gemeenten op het voorwaardelijk proces. Toegezien wordt op het gemeentelijk beleid en jaarstukken met betrekking tot uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Oftewel goede uitvoering geven aan de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wao), Ministeriële besluiten Omgevingsrecht en Ministeriële regelingen van het Omgevingsrecht. Opvallend in deze serie van Ministeriële regelingen is dat de echte Omgevingswet nog steeds niet officieel in werking is getreden.

De gemeente Schagen scoort als volgt over 2022 in kleuren aangegeven op de volgende punten:

FINANCIËN geel/bruin; Voor verbetering vatbaar.

INFORMATIE BEHEER geel/bruin; Voor verbetering vatbaar.

HUISVESTING VERBLIJFSGERECHTIGDEN groen; Voldoende.

OMGEVINGSRECHT rood; Onvoldoende.

Rapportage is onlangs kenbaar gemaakt. Benieuwd of de controlerende taak van de gemeenteraad van Schagen gaat werken.

 

Jan Bouwes

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

De vlotbruggen en de N9

25 mei 2023

De N9 zit in de top10 van onveilige provinciale wegen

De VVD trok de kar in de gemeenteraad en de motie om de verkeerssituatie in Den Haag aan te kaarten werd met algemene stemmen aangenomen, er ging een brandbrief richting Den Haag

Standhouders Nieuwstraat

25 mei 2023

Oude standplaatsvergunning in ere hersteld

Dat betekent dat ze sowieso terug mogen naar de 'oude' plek. Vraag is natuurlijk of je tegen die blinde muur van de supermarkten aan wilt staan

Nieuwe afvalbakken

26 mei 2023

De ingebouwde pers drukt het afval samen

Dit zorgt ervoor dat er meer afval in de bak past en deze minder vaak geleegd hoeft te worden. Dit bespaart tijd en geld. Ondanks dat de bakken duurder zijn, is het toch een besparing

Erfgoed Schagen

26 mei 2023

De gemeente doet graag een beroep op u

Tradities en de manier van leven, monumenten, het landschap, archeologie en historische waterwegen. Welke sporen uit het verleden zijn belangrijk en vertellen het verhaal van gemeente Schagen

Burgerberaad en dan…

24 mei 2023

Hoe ziet een leefbare gemeenschap er in de toekomst uit?

Naast adviesraden zijn er in de gemeente Schagen nog diverse dorps- en wijkraden. De gemeente beschikt zelf over een burgerpanel en het participatieplatvorm samen.schagen.nl.

Energiebespaarplicht voor bedrijven

19 mei 2023

Grootverbruikers moeten verplicht besparen, de gemeente helpt

Bedrijven met een hoog verbruik vallen onder de energiebespaarplicht. In Schagen gaat het over ongeveer 400 bedrijven. Zij krijgen gratis advies over de te nemen maatregelen

Betaalbaar bouwen

19 mei 2023

Dat lijkt steeds moeilijker te worden, hoe komt dat?

Een informatieve avond over het reilen en zeilen binnen de woningbouw. Vele factoren spelen mee en niet alles is vanuit de gemeente te sturen. Dat maakt het ingewikkeld

Behoud van kerken

19 mei 2023

Altijd een markant gebouw midden in de plaats

Maar ook een kerk behoeft onderhoud. En daar wringt de schoen veelvuldig. Eigenaren van kerken hebben het moeilijk met onderhoud en verduurzaming

Criminelen en vakantieparken

19 mei 2023

Dat blijkt een goede combinatie en baart grote zorgen

Vakantieparken blijken de uitvalsbasis te zijn voor vele vormen van criminaliteit. Om dit een halt toe te roepen is er een training ontwikkeld voor personeel van vakantieparken

Jaarrekening gemeente

12 mei 2023

Dit jaar zomaar een vette meevaller

Na tegenvallende terugbetalingsregelingen van de Rijksoverheid viel het in 2022 eens een keertje mee. Ook de belasting bleek minder inhalig. Fijn voor het broodnodige reservefonds

Gymzaal Basisscholen

12 mei 2023

Fel debat in de gemeenteraad afgelopen dinsdag

Het plan De Groene Traverse heeft het college al heel wat hoofdbrekens bezorgd. In de raad moest de laatste hobbel genomen worden, de lokatie van de gymzaal

Wethouder pakt door

12 mei 2023

Hele nieuwe wijk in Sint Maarten staat in de startblokken

Het gaat om de bouw van 62 woningen, waarvan 40% in de goedkope categorie, op de locatie naast het project Rode Kool dat nu in aanbouw is. Wel nog een bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden

BOA’s naar nieuw onderkomen

12 mei 2023

Samenwerking met de politie wordt steeds belangrijker

Uiteraard draagt een nauwere samenwerking tussen BOA's en politie bij aan een grotere mate van veiligheid, toezicht en handhaving in de gemeente Schagen

Verlenging crisisnoodopvang Petten

12 mei 2023

De vluchtelingenstroom is nog veel te hoog

Aankomende zomer zou de crisisnoodopvang in Petten ten einde zijn. Het COA echter zit nog steeds met de handen in het haar en heeft derhalve om verlenging gevraagd

Bijzonder Provinciaal Landschap

12 mei 2023

Beschermd landschap rondom Schagen komt in beweging

Het college wil naar u luisteren en weten wat u belangrijk voor de toekomst vindt. Vermelding van wat dit participatietraject heeft opgeleverd is jammer genoeg nergens in de bijbehorende stukken na te lezen

Vleermuisschermen

12 mei 2023

Vleermuizen vangen duizend muggen per nacht

Vleermuizen gebruiken lijnen in het landschap (zoals bomenrijen) om met behulp van echolocatie de weg te vinden. Wanneer er een gat in zo'n bomenrij valt, kunnen vleermuizen verdwalen

Wethouder Quint treedt af

28 april 2023

Hier zijn persoonlijke afscheidswoorden

Een integere wethouder met een groot sociaal hart heeft zijn functie neergelegd. Je moet zijn keuze respecteren maar jammer is het wel. Hopelijk zien we hem snel terug in de raad

Burgerberaad Schagen

28 april 2023

Voorstel tot instellen burgerberaad op gebied van leefbaarheid

Participatie is een moeilijk concept. Er praten maar een paar omwonenden of geïnteresseerden mee en als het plan er uiteindelijk ligt voelt iedereen zich plots voorbijgelopen

Herverdeling gemeentelijke portefeuilles

28 april 2023

Met het aftreden van dhr. Quint moest er even geshuffeld worden

Het is even roeien met de riemen die je hebt. Hopelijk kan de Senioren Partij Schagen snel een nieuwe wethouder leveren. Maar voor zolang is dit de verdeling

Toekomst polderlandschap

28 april 2023

Bijzonder Landschappelijke Gebieden

Klinkt goed maar je kunt er vervolgens niets meer mee. Huizen bouwen is dan ondenkbaar. De randstad bepaalde tot op heden wat bij ons tot landschappelijk gebied verklaard werd

Controle bedrijfspanden

28 april 2023

Integrale controle in Callantsoog door gemeente en politie

In veel loodsen en bedrijfspanden vinden illegale praktijken plaats. Van ongeoorloofde bewoning tot drugslabs. Dit brengt onveilige situaties met zich mee

Waldervaart in actie

28 april 2023

Woensdag rent er van alles door de wijk

Maakt u zich geen zorgen, het is georganiseerd door jongerenwerk, politie en brandweer om over en weer wat meer geduld en begrip te kweken

Adviesraad Kunst en Cultuur

21 april 2023

KCARS wordt helemaal niet opgedoekt door wethouder

Tegenstrijdige berichten bereikte de redactie maar navraag bij de wethouder bracht licht in de duisternis. De Kunst en Cultuurraad wordt helemaal niet ontbonden

Hotel Corfwater

21 april 2023

Een langlopend traject maar er komt schot in

Het nieuwe plan Corfwater is groots en vernieuwend, het past binnen de structuurvisie en kan Petten een enorme oppepper geven waar het recreatie en werkgelegenheid betreft

Herinrichting centrum Waldervaart

21 april 2023

Er is nog steeds veel commotie over, vooral over de participatie

Het blijft een heet hangijzer die participatie. In het verleden was het vaak een kwestie van zenden vanuit de projectleiders van de gemeente, ontvangen echter deden ze niet

Versnelde uitvoering onderwijshuisvesting

21 april 2023

Een aantal schoolgebouwen hebben dringend renovatie nodig

De gestegen prijzen in de bouw en van bouwmaterialen speelt de gemeente behoorlijk parten. Tijd om even adem te halen en goed uit te zoeken welke projecten de meeste urgentie hebben

Sportpark Groenoord in de wacht

21 april 2023

De Rijksoverheid heeft de spelregels veranderd

Wethouder de Nijs wil die nieuwe regelgeving graag meenemen in dit toekomstige plan om te voorkomen dat alles achteraf weer op de schop moet, maar Groenoord wordt wel doorgezet

Vernieuwing Tuitjenhorn

21 april 2023

De Koorndijk en Kalverdijk gaan op de schop

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt en bestrating en het aanbrengen van beplanting. Tussen het Noorderlicht en het Kromwater

Nieuwbouw centrum

21 april 2023

Gebrekkige participatie heeft ook hier parten gespeeld

Toen bekend werd dat De Ark een nieuwe school zou krijgen op de plaats van de Rank kwam er plots een groot stuk grond beschikbaar midden in het centrum van Schagen

Camerabewaking

21 april 2023

De camera's op het station zullen waarschijnlijk blijven

Er zijn nogal wat ongeregeldheden voorgevallen op het station. Diefstal, vernieling en veel overlast. Uiteindelijk besloot de gemeente om er bewakingscamera's te plaatsen

Regenboogzebrapad

21 april 2023

Kunnen er niet meer komen in de omliggende dorpen?

Het is een mooi idee en waarom niet zou je denken. Maar regenboogpaden en zebrapaden gaan niet samen. Zebrapaden zijn namelijk wettelijk vastgelegd als altijd zwart/wit

Woningbouw gemeente Schagen

7 april 2023

De ambities zijn groot, 1600 woningen in vier jaar

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, ook het creëren van wooneenheden door splitsen, transformeren en kleine particuliere initiatieven gaat onverminderd door

Collegevergaderingen

7 april 2023

Die kunnen ook op uw bedrijf gehouden worden

Normaal gesproken zijn de vergaderingen van het college op het gemeentehuis. Maar tegenwoordig zitten ze ook graag bij een bedrijf aan tafel of bij de dorpsraad

Corporatiehotel Tramhalte

31 maart 2023

Het wordt modulair gebouwd, supersnel dus

De modules worden kant en klaar in de fabriek gemaakt. De keuken, het toilet en de badkamer zitten er allemaal al in. Dan worden de modules vervoerd, neergezet en gestapeld

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug