Deel

advertentie

Lokale politieke partijen

Het lijkt een toverwoord...

Lokale politieke partijen

Jess Lokaal
Onlangs opvallende openbare berichtgeving van politieke vertegenwoordigers in de gemeenteraad van Schagen. Een raadslid van de politieke partij Jong En Sterker Schagen (Jess) voegt het woord lokaal toe aan hun groepering. Dit om redenen dat het woordje lokaal een extra toevoeging is voor datgene waar zij als politieke partij voor staan. Via www.raadzaamschagen.nl wordt deze naamswijziging ook luid en duidelijk aangekondigd met verwijzing naar hun nieuwe site www.jesslokaal.nl. Alléén is deze helaas nog niet in de lucht. Van BKV, HiB, AB’89, JESS naar Jess Lokaal in de gemeente Schagen. Het ei is gelegd.

Groenlinks Lokaal
Gelijk als een donderslag bij heldere hemel volgt de landelijk en plaatselijk actief opererende politieke partij als Groenlinks afdeling Schagen met de aankondiging: Wij voegen het woord “Lokaal” toe aan onze naam dus heten wij nu: “Groenlinks lokale afdeling Schagen”. Zowel op www.raadzaamschagen.nl als de site van Groen links afdeling Schagen staat hierover niets vermeld. Nuchter geredeneerd mag lokale betrokkenheid toch worden verwacht van alle vertegenwoordigende raadsleden van welke politieke partij dan ook.

Is de rest niet lokaal?
Deze extra toevoeging suggereert dat de landelijke politieke partijen niet geheel en al lokaal kunnen opereren omdat zij aan het handje lopen van de landelijke partij. Niets is minder waar. Landelijke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Schagen zijn met overduidelijke voorbeelden wel degelijk maatschappelijk en ook lokaal betrokken. Ook raadsleden, schaduwfractie leden en actieve leden van landelijk in gemeente Schagen vertegenwoordigende partijen kunnen wel degelijk het “straatwerk” omzetten naar “raadswerk”. Wel ieder op zijn of haar eigen wijze.

Raadslid moet naar buiten treden
Er zijn genoeg voorbeelden van het actief betrekken van inwoners en bedrijfsleven bij allerlei politieke zaken. Niet alléén roepen: ”Komt U maar naar ons toe”, zoals de site raadzaam Schagen uitstraalt, maar zelf actief als raadslid naar inwoners en bedrijfsleven toe gaan. En niet slechts achteraf als er zich een probleem voordoet. Maar juist vóóraf informatie en plaatselijke kennis opdoen bij de inwoners en bedrijfsleven middels bezoeken, presentaties, eigen website en belangstelling tonen bij kleine en grote activiteiten in kernen, dorpen en de stad.
Lokale problemen die om een regionale en of provinciale oplossing vragen worden door een landelijk, provinciaal en lokaal aanwezige politieke partij vele malen beter en daadkrachtiger in het algemeen belang opgelost.

Ideologische invulling
Veelal staan zich zelf noemende alléénstaande lokale partijen los van een ideologische invulling en staan zonder een ruime blik in het algemeen belang van de gemeente en of regio. Een aantal lokale politieke partijen en/of groeperingen hebben géén gescheiden rechtsgeldige structuren als een onafhankelijk bestuur. Uitoefening van bestuurlijke bevoegdheden en het uitoefen van het raadslidmaatschap lopen dan langs een dun lijntje en zijn niet altijd helder en duidelijk op dit punt.

Terugvallen op landelijke deskundigheid
Landelijke politieke partijen bewaken echt niet de activiteiten die hun partij gemeentelijk op lokaal niveau uitoefent. Wel kan worden teruggevallen op landelijke deskundigheid, politieke- juridische ondersteuning en informatie. Raadsleden van een landelijke politieke partij staan ook, net als Lokalo’s dichtbij de inwoners, verenigingen, stichtingen en bedrijfsleven. Het doen voorkomen alsof een lokale partij dit alléén voorstaat is onjuist. Landelijke partijen met een lokale identiteit, bezitten eveneens de specialiteit van communiceren, informeren en betrekken van haar inwoners bij allerlei aan de orde zijnde zaken. Het is een zwaktebod door te stellen dat specifieke lokale partijen deze eigenschap alléén hebben. De maatschappelijke betrokkenheid van deze raadsleden is zeer breed en hoog.

Beperkte macht
Het landelijk beeld is dat een lokale partij wordt opgericht waarbij een partijleider het gevoel heeft niet politiek te zijn vertegenwoordigd. Hij of zij wil dan vertegenwoordiger zijn vanwege negatieve ervaringen tussen de dagelijks levenservaringen en de ervaringen met het gemeentelijkbeleid en het daarbij behorende systeem.
Landelijk is uit onderzoek gebleken, dat een aantal succesvolle lokale politieke partijen de onvrede in de samenleving weten om te zetten naar een succesvol perspectief. Uit dit onderzoek blijkt ook dat de succesvolste lokale partijen zich bevinden in gemeenten met maximaal 40.000 inwoners. Lees Binnenlands Bestuur, Week 51 2020 onderzoek naar beperkt succes lokale partijen. “Wel De Zetels, Maar Niet De Macht”. In een overzicht van de Universiteit Tilburg “Lokale Partijen Nederland” 2002-2019 staat vermeld, dat 30% van de uitgebrachte stemmen is uitgebracht op lokale partijen. Dit geeft stof tot nadenken.

Betrokkenheid
Bij de komende raadsverkiezingen in 2022 zal voor de periode 2022-2026 weer duidelijk blijken welk kandidaat raadslid en raadsfractie zich op basis van getoonde actieve inbreng, betrokkenheid, communicatie, presentatie in het algemeen en regionaal belang van de gemeente Schagen zijn of haar rode stip in het stemhokje heeft verdiend.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Bouw vertraagd

15 januari 2021

Dwangsom voor Wooncompagnie

De Wooncompagnie die met een bouwvergunning op zak al is begonnen met het bouwrijp maken van de grond heeft nu ook een dwangsom aan de broek hangen en moeten dus instant stoppen met de bouw

Kindertoeslag affaire

15 januari 2021

Bent u ook slachtoffer?

De gemeente heeft de financiële middelen om u zo snel mogelijk uit de nood te helpen, maar ze weten niet om wie het gaat, de wethouder doet een oproep aan de slachtoffers om zich te melden

Avondklok

15 januari 2021

De burgemeester vindt het zinloos

De avondklok is nog niet van de baan maar de gemeenten vinden het geen optie omdat het moeilijk te handhaven valt, is dat een goede reden nu de Britse variant ons land dreigt te overspoelen

Omgevingsvisie Schagen

15 januari 2021

Overkoepelend idee over de toekomst

Het oude concept van bestemmingsplannen is van tafel, al die verschillende afspraken worden nu ondergebracht in de omgevingsvisie en daar mogen we met z'n allen over meepraten

Bouwambitie

15 januari 2021

Maar een plan is nog geen huis

Velen zitten er met smart al jaren op te wachten, een woning. Maar er is altijd nog de buurman, een hagedis of een omgekeerde paardenbloem die een plan stil kan leggen

Speelveld

15 januari 2021

Er kan nog over gestemd worden

Op de website van de gemeente kunt u meedenken over de inrichting van het speelveldje, nu staat er voornamelijk teveel water en is het een weinig inspirerende plek voor kinderen

Arthur van Dijk

8 januari 2021

Commissaris van de Koningin

Vanuit het provinciehuis in Haarlem wenst commissaris van de Koning Arthur van Dijk alle Noord-Hollanders het allerbeste toe voor 2021. "We laten elkaar niet los. In 2021 gaat de provincie Noord-Holland, samen met u, weer mooie dingen realiseren."

Buitenvaert Schagerbrug

8 januari 2021

Kan het nu toch snel gebouwd worden?

Door de wijziging van het provinciaal beleid is het nu mogelijk om het bestemmingsplan opnieuw door de gemeenteraad vast te laten stellen

Vrijstaande woning bouwen

8 januari 2021

Op maar liefst drie locaties rond Schagen

Onlangs heeft het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen de procedure ruimtelijke ordening te starten om de bouw van 14 vrijstaande woningen mogelijk te maken in het Landelijk Gebied

Basis en Peuterschool gaan verhuizen

1 januari 2021

Nieuwe school aan de vijver

De Willibrord school ligt al een tijdje plat, de gymzaal staat er nog en wordt door andere basisscholen gebruikt. De Ark was ook al over de houdbaarheidsdatum heen maar de gemeente liet ze in de wachtkamer. Gelukkig is de kogel nu door de kerk

Website gemeenteraad

1 januari 2021

De gemeente heeft toch al een website?

De gemeente Schagen heeft uiteraard een website maar de gemeenteraad, die door ons allemaal is gekozen, wil zich graag wat meer laten horen. Zodat u weet wat ze precies doen en wie u kunt benaderen mocht u vragen hebben

Versnellingsgelden

18 december 2020

De oplossing voor Muggenburg Zuid?

Subsidie van de Provincie om gemeenten te helpen bouwprojecten sneller op te kunnen starten, dat zou wel eens een leuke zet kunnen zijn voor Muggenburg Zuid, de ontsluiting ligt nu binnen handbereik

Weekmarkt Schagen

18 december 2020

Alleen de kramen met levensmiddelen staan er nog

De Marktkooplui hebben allemaal een brief gehad van de gemeente. Voor de markt gelden dezelfde regels als voor winkeliers en dus moesten er een aantal thuisblijven

Pallas Reactor

18 december 2020

Staat dat nu weer op losse schroeven?

Wethouder Beemsterboer heeft niet het idee dat de bouw van de nieuwe reactor in de duinen van Petten definitief van de baan is. Zijn opinie hierover leest u in de flessenpost

Schagen aardgasvrij

18 december 2020

In welk vat giet je dat?

Om ideeën te verzamelen over manieren waarop de gemeente dit kan doen, is er het digitale participatieplatform samen.schagen.nl in het leven geroepen

Agrarisch Natuurbeheer

11 december 2020

De provincie verlengd de subsidieregeling

De maatregel valt samen met een aantal administratieve aanpassingen van de subsidiecontracten en de start van nieuw Europees landbouwbeleid begin 2023

Mensenrechten

11 december 2020

Het recht op gelijke behandeling

Deze vlag staat symbool voor gelijkheid van ieder mens op onze aarde. Als mensen hebben we meerdere dingen die ons verbinden: we delen de aarde, de lucht en een plek onder de zon, hoe verschillend we ook zijn

Straatverlichting

11 december 2020

Het is voor elkaar

Op basis van de meldingen heeft de gemeente alles in beeld. Mocht u een lantaarnpaal zien die ’s nachts niet brandt, dan is de gemeente uiteraard nog steeds blij met uw melding via Fixi

Ontsluiting nieuwe wijk

11 december 2020

Dat betreft Muggenburg zuid

De nieuwe wijk Muggenburg Zuid met 250 woningen zit al sinds 1978 in de pen, de ontsluiting van de wijk is destijds in die plannen opgenomen, nu gaat de gemeente ervan uit dat er helemaal geen afslag van de N245 komt

Vuurwerkoverlast

4 december 2020

Het is hier en daar al hommeles

Gehoorbeschadiging, huisdieren die het soms met de dood moeten bekopen en dan de angst dat ze vuurwerk naar je toe gooien, zeg je er dan wat van? Denk het niet, wegwezen is het devies

Gemeente kiest voor maatwerk

4 december 2020

Heeft u wat ondersteuning nodig?

Voorheen kon een vraag om hulp nog wel eens verzanden in de eindeloze regelgeving en zaten consulenten wel eens met de handen in het haar, dat kan nooit de bedoeling zijn van een sociaal vangnet

Gemeente wil bouwen

4 december 2020

Provincie staat op de rem

Er worden nu vragen in de Tweede Kamer gesteld over de bouwopgave die de gemeente opgelegd is en de omgevingsverordening van de Provincie die dit onmogelijk maakt

Zonneparkfonds is gevuld

4 december 2020

En waar wordt dat aan besteed?

Het fonds is bedoeld om duurzame initiatieven te ondersteunen, niet alleen van ondernemers maar ook van stichtingen, verenigingen, buurthuizen of bewonerscomités.

Het wordt toch asfalt

4 december 2020

Op de Schagerweg

Ondanks alle voor- en tegenstand is er niets veranderd aan het besluit om de Schagerweg opnieuw te asfalteren. Veiligheid staat voor de gemeenteraad voorop

Carbid schieten

4 december 2020

Schagen verbiedt het

Het afsteken van carbid in een melkbus zonder dat de juiste veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, kan tot flink letsel leiden.

Schagen loopt voorop met Verzamelplan

27 november 2020

Sneller en goedkoper

Voor ieder bouwproject wordt nu een aparte wijziging bestemmingsplan opgezet, maar voor heel veel projecten gelden exact dezelfde regels, zeker nu de gemeente dit in ieder dorp gelijkgetrokken heeft

Versnellingsgelden

27 november 2020

Ter bevordering van de bouw

De provincie geeft subsidie/versnellingsgelden, voor tijdelijke inhuur van personeel. Dit om de woningbouw binnen bestaand stedelijk gebied in de gemeente te bevorderen en de gemeente heeft een dikke € 94.250,- op de kop getikt

Gehakketak over Verkeerscirculatieplan

27 november 2020

het is al jaren een heet hangijzer

Al in 2012 werd een eerste Notitie gepresenteerd betreffende de verkeersstromen in het centrum van Schagen, door de fusie gingen de plannen de la in en nu wordt er om financiën gevraagd om overnieuw te beginnen

Provinciegeld

27 november 2020

Voor culturele instellingen

In samenwerking met de gemeente heeft de provincie besloten welke culturele instellingen extra subsidie krijgen. Binnen de gemeente is er voor vier partijen geld vrijgemaakt

Wolkbreuk

20 november 2020

En de wateroverlast in Callantsoog tot gevolg

Er viel in korte tijd zoveel regen dat het riool het niet aankon. Een heel aantal huizen en winkels liep onder water. Dat is nu verleden tijd gelukkig

Nabrander algemene beschouwing

20 november 2020

Groen Links had nog een aapje in de mouw

Deze inbreng van oppositie partij GroenLinks is doeltreffend en brengt direct de knellende politieke aandachtspunten richting de portefeuillehouders naar voren

Algemene beschouwingen

13 november 2020

Vaststelling begroting gemeente 2021

De vaststelling van de begroting is het moment voor de raadsleden om de financiële kaders aan te geven waarbinnen het college tot uitvoering van de werkzaamheden moet overgaan

Politieke discussie begroting

13 november 2020

Wat had de raad te vertellen?

De raadsleden namen de kans om vooral hun eigen beleidspunten naar voren te brengen, zoals verwoord in de diverse verkiezingscampagnes. Vervolgens werd de begroting soepeltjes aangenomen met 24 voor en 5 tegenstemmers

Opknappen Zeeweg vertraagd

6 november 2020

In Sint Maartenszee

Vooralsnog wordt de vertraging op een half jaar geschat. De weg heeft meer onderhoud nodig dan was voorzien. De geplande bomenkap gaat wel van start

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug