Deel

advertentie

Instroom asielzoekers

Gezamenlijke actie gemeenten NH

Instroom asielzoekers

Geachte heer Brekelmans, geachte VVD-fractie in de Tweede Kamer,

Als volksvertegenwoordigers in Noord-Holland maken wij ons grote zorgen over de enorme
toe- en instroom van asielzoekers. Wij vragen u dringend om meer aandacht voor de impact
hiervan op onze samenleving en gemeenten, omdat wij als volksvertegenwoordigers in de
gemeente ervaren dat het draagvlak om asielzoekers op te vangen drastisch afneemt als
gevolg van de huidige werk- en communicatiewijze door zowel de VVD-fractie als het kabinet.

Aangezien wij als gemeenten en provincies mede-eigenaar zijn geworden van een probleem
waar wij niet om gevraagd hebben en waar we ook niet op een democratische manier over
mee kunnen praten, doen we middels deze brief een oproep namens een groot aantal VVD-fracties
in Noord-Holland.

Opvang in de regio
Uiteraard willen wij mensen uit de eigen Europese regio, die in nood verkeren, opvangen,
zoals Malik Azmani, Bente Becker en vele andere VVD-woordvoerders al vaker hebben
gesteld. Er gebeurt ook ontzettend veel, zie alle inzet en steun in onze gemeenten voor zowel
vluchtelingen uit Oekraïne als vluchtelingen van elders. Voorwaarde is wel, dat andere regio’s
ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen door een evenredige hoeveelheid mensen op te
vangen. Dat gebeurt nu niet, integendeel: wij vangen in Nederland nu iedereen uit alle regio’s
op. Dat is niet te behappen of te verklaren, waardoor wij ons zorgen maken dat de inzet en
steun die nu geleverd word, wegvalt.

Woningnood
Wanneer meer vluchtelingen naar ons land komen, kan het uiteindelijke aantal statushouders
daardoor toenemen. Dat maakt dat de instroom niet los gezien kan worden van andere
problemen, zoals de oplopende inflatie en het ontbreken van woonperspectief voor jongeren,
gezinnen en senioren. Er zijn te weinig koop- en huurwoningen beschikbaar en het verlenen
van voorrang aan statushouders ten opzichte van mensen die al járen op een (sociale
huur)woning wachten zorgt voor veel onbegrip, waar wij als volksvertegenwoordigers op
worden aangesproken. De urgentie van deze problematiek kan niet onderschat worden.

Bevoegdheden
De bevoegdheid voor het toestaan van een AZC (afgezien van crisisnoodopvang) ligt bij de
begin dit jaar met een nieuw mandaat gekozen gemeenteraad. Afwegingen of een AZC past
op ons grondgebied, zijn aan ons, als gekozen gemeenteraadsleden. Wij vertegenwoordigen
immers onze inwoners. Gemeenten hebben al diverse malen aangegeven dat de rek eruit is
en dat het kabinet ook echt zélf de zaak onder controle moet krijgen.

U gaat als landelijke volksvertegenwoordiger over het asielbeleid en de toe- en instroom. Het
kabinet probeert dit onder controle te krijgen door onder andere panden in ons land al dan niet
toe te eigenen en in te richten als opvanglocatie. Zo heeft het kabinet recent in Tubbergen
dwang opgelegd om een opvanglocatie te realiseren. Met deze oneigenlijke dwangmaatregel
uit de Ruimtelijke Ordening wordt de grondwettelijke positie van de gemeente met voeten
getreden. Zo is het Huis van Thorbecke niet ingericht, noch bedoeld. Het ‘confisqueren’ van
panden door de landelijke overheid is bovendien geen oplossing voor een onophoudelijk
probleem. De oplossing ligt in het terugdringen van de vluchtelingenstroom. Dat is een taak
voor de landelijke overheid.

Veiligheidsregio en de en lokale autonomie
Het inschakelen van de Veiligheidsregio’s om extra opvangplekken te realiseren is oneigenlijk.
Veiligheidsregio’s dienen zo snel mogelijk weer terug te gaan naar de basistaken, namelijk
fysieke rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Draagvlak neemt af
Het moge duidelijk zijn dat onze gemeenten kraken onder de hoge instroomcijfers. Wij merken
dat het draagvlak om nog meer mensen op te vangen met de dag achteruitgaat en dat deze
(tijdelijke) belasting lokaal niet langer houdbaar of verdedigbaar is.

Actie is nodig
We vragen u dringend, vooruitlopend op een gesprek, om nu al te werken aan een aantal
beperkende maatregelen:
– het strikt handhaven van het Verdrag van Dublin (juist ook bij andere lidstaten);
– het zo snel mogelijk terugsturen van asielzoekers wiens aanvraag kenbaar kansloos is
(veilige-landers, economische vluchtelingen, uitgeprocedeerden, al eerder in andere
EU landen afgewezenen, etc.) en daarmee onterecht plaatsen bezet houden,
– het versnellen van de stroperige asielprocedures om hen die hulp behoeven echt te
kunnen helpen,
– het inperken van de mogelijkheden van de professionele asielbedrijfstak die cynisch
genoeg juist baat heeft bij grote aantallen asielzoekers,
– In gesprek te gaan met andere regio’s, opdat zij hun verantwoordelijkheid nemen in
een evenredige spreiding van de vluchtelingenopvang.
Wij vragen u als Kamerlid om poolshoogte te komen nemen in Noord-Holland en onze
ervaringen en opvattingen mee te nemen naar Den Haag ter uitvoering van het VVD-
verkiezingsprogramma en het beperken van de asielstroom.

Wij hopen snel van u te mogen vernemen, zodat wij de autonomie van onze gemeentebesturen
en de basistaken van de veiligheidsregio’s kunnen herstellen.

Namens hun fracties,
Hoogachtend,

Joey Leeuwinga, VVD Stede Broec
Petra Bais, VVD Den Helder
Jan Geert Bakker, VVD Heemskerk
Rob Dekker, VVD Castricum
Rob Droste, VVD Hoorn
Ben Hoeijenbos, VVD Dijk en Waard
Sven Drommel, VVD Zandvoort
Bart van Elden, VVD Purmerend
Serge Ferraro, VVD Beverwijk
Wim Groot, VVD Hollands Kroon
Marten Hilbrands, VVD Ouder-Amstel
Jacko Hoek, VVD Opmeer
Emile Karregat, VVD Edam-Volendam
Robbert Oud, VVD Drechterland
Pascal Overwijn, VVD Enkhuizen
Nick Ran, VVD Texel
John van der Rhee, VVD Alkmaar
Cas Schollink, VVD Velsen
René van Splunteren, VVD Heiloo
Jack Stam, VVD Medemblik
Jack Stroomer, VVD Koggenland
Angelique van Wijk, VVD Schagen
Claudia van Zanten, VVD Amsterdam-Zuid.
Mike Zuurbier, VVD Uitgees

advertentie

Meer 'Politiek':

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Participatie

24 november 2022

We kunnen het woord niet meer horen!

Sinds de Participatie zijn intrede heeft gedaan in de gemeentepolitiek is er nogal wat misgegaan. Mensen werden er te laat in het proces bij betrokken of er gebeurde niets met aanbevelingen

Energievisie provincie

23 november 2022

Gemeente vindt het maar dunnetjes

Het college vindt dat de geboden oplossingen veel beter moeten worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig

Nieuwe adviesraad

23 november 2022

Voor de inwoners die hulp nodig hebben

De adviesraad vertegenwoordigt de stem van de inwoners die afhankelijk zijn van hulp of uitkering. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders

Begrotingsperikelen gemeenteraad

18 november 2022

Cijfermatige invulling zonder onderbouwing

Over de inhoud van het gemeentelijk huishoudboekje Schagen zijn zowel door de coalitie- als oppositie partijen in hun algemene beschouwingen een aantal kritische opmerkingen geplaatst

Webinar stikstof

18 november 2022

Er zijn veel vragen over de stikstofaanpak

Gedeputeerde Esther Rommel praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel, Landbouweconoom universiteit Wageningen, antwoord op uw vragen

Aardwarmte

17 november 2022

Onze omgeving biedt kansen

De warmte komt van grote diepte van de bodem en wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Uit het water wordt vervolgens de warmte gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen

Wildopvangcentrum

15 november 2022

Warmenhuizen/Schoorl krijgt eindelijk ondersteuning

Wilde dieren komen steeds vaker in nood door toenemende beperking van hun leefgebied. Wildopvangcentra worden daardoor steeds belangrijker, maar er staat geen structurele vergoeding vanuit de overheid tegenover

Noord Holland zonder stroom

10 november 2022

We kunnen zelfs niet verder verduurzamen

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen

Vertraging bouw woningen

10 november 2022

De rechter trekt een streep door de bouw

De gemeenteraad wilde van de wethouder weten welke gevolgen dit had voor de bouwambitie van het college, wat dacht u zelf mevrouw, meneer gemeenteraadslid?

Algemene beschouwingen

10 november 2022

Van de politieke partijen in de gemeente Schagen

Even de partijen eraan herinneren hoe de begroting tot stand gekomen is en welke op- en aanmerkingen in die bespreking gemaakt werden. Jan heeft het even samengevat

Succesvolle subsidie aanvraag

3 november 2022

Van de gemeente bij de Provincie voor herinrichting

De subsidie heeft als doel om de verkeersveiligheid en de regionale fietsinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor stelt de provincie €560.000 euro ter beschikking

Ruimtelijke zoektocht

3 november 2022

Naar locatie Padelbanen

Eerdere plannen/voornemens om enkele tennisbanen om te vormen naar deze beoogde banen op het sportpark Groenoord zijn op niets uitgelopen. Er waren namelijk diverse bezwaren

Bouwstop dreigt

3 november 2022

Ook voor duizenden woningen in Noord-Holland

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor bouwprojecten in Noord-Holland.

Controle bedrijfspanden

2 november 2022

Op zoek naar criminele bedrijvigheid

Steeds meer criminelen gebruiken legale bedrijven om illegale zaken te regelen. Die ondermijning is een problematische zaak. De gemeente gaat er vaker op controleren

Verkeersopstopping

27 oktober 2022

Bij de nieuwe basisschool De Ark

Het zat er dik in want de haakse bocht in de hoek van de Vincent van Goghstraat leent zich niet bijzonder voor een kiss & ride zone. Toch blijven ouders hun kinderen met de auto afzetten

Bezwaar Groene Traverse

24 oktober 2022

De zienswijze van omwonenden is ingediend

Van participatie verwacht je als burger dat je mee mag praten over plannen nog voordat er beslissingen zijn genomen. Zeker als het over grond van de gemeente gaat

De staat der stoepen

24 oktober 2022

Het onkruid tiert welig

De struikelstoep en de rioolafwatering zijn vaak onderwerp van gesprek. Hoeveel regenwater kan je afvoer aan en wat kost het om de straat onkruidvrij te houden

Vragenlijst over speelplekken

26 oktober 2022

Kinderen moeten lekker buiten spelen

Vul vooral de vragenlijst in en laat de gemeente weten wat u van de speeltuintjes en sportplekken vindt. Wat u graag anders zou zien, alle ideeën zijn welkom

Energiezuinig huis

19 oktober 2022

Wilt u uw ervaringen delen?

Heeft u uw huis duurzamer gemaakt. Meld uw woning dan aan via de website en deel uw kennis en ervaringen. Grote of kleinere maatregelen: alle ervaringen zijn welkom

Inkomensgrens energietoeslag

10 oktober 2022

Hoger dan de bijstandsnorm

De energietoeslag die de gemeente uitkeert heeft een inkomensgrens. Die is door de gemeente vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Maar als je daar net aan boven zit mag je gerust bellen

Het rapport Remkes

13 oktober 2022

En het stikstofdebat in Noord-Holland

Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld agrariërs niet helpen die zeggen vrijwillig te willen stoppen. Het Rijk heeft ons geld toegezegd om hen op te kopen, maar de voorwaarden zijn te streng

Economisch Forum

11 oktober 2022

Zij verwachten meer van de provincie

De lege pot voor infra-investeringen moet gevuld worden. Voor investeringen in OV-, auto- en snelfietsverbindingen waar het vastloopt, Ring Alkmaar, aansluiting A8-A9, N9 naar Den Helder

Mobipunten

5 oktober 2022

Voor deelauto's

Een auto is duur, en als je de auto lang niet iedere dag gebruikt is een deelauto een uitkomst. Eén deelauto kan tot wel 16 auto's vervangen. Doel is om in ieder dorp een deelauto beschikbaar te hebben

Beeldkwaliteitsplan is niet meer

6 oktober 2022

Het plan voor het centrum van Schagen is sinds 2016 ingetrokken

In bezwaarprocedures wordt het beeldkwaliteitsplan nog steeds aangehaald. Maar dat plan is al in 2016 ingetrokken en daar is een Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit voor in de plaats gekomen

Handhaving Witte Paal

30 september 2022

Dwangsom is aanstaande

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning

Achtergronden Witte Paal

30 september 2022

Flarden geschiedenis omtrent pand van Assor

Ruim 20 jaar zitten de ondernemers die boven hun bedrijf wonen tegen de rotzooi aan te kijken. Dhr. Assor woonde in een keet die op gemeentegrond stond. Zijn spullen stonden op de openbare weg

Energietoeslag

23 september 2022

De gemeente kan €1300,- uitkeren

Veel huishoudens hebben de eerste toeslag al op hun rekening staan. De extra toeslag van €500,- wordt automatisch na gestort. Twijfelt u over een mogelijke aanvraag, bel dan de gemeente

Hobbels Tiny Houses geslecht

23 september 2022

Beide partijen willen dit experiment laten slagen

Tiny Houses zijn woningen die duurzaam zijn om zo een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huurovereenkomst met de gemeente leek roet in het eten te gooien

Noorderpoort kan door

23 september 2022

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven

Het nieuwe appartementencomplex op de hoek van 't Noord en de Sportlaan kan de volgende stap zetten. Bewoners vinden het gebouw te groot, stedenbouwkundigen vinden het goed passen

Energiebespaarbus

23 september 2022

Voor advies en informatie omtrent isolatie

Inwoners die niet langs kunnen komen bij de Energiebespaarbus, kunnen ook gratis advies krijgen van de energiecoach. Deze komt graag langs om advies te geven over het energiezuiniger maken van de woning

Zonneparken

23 september 2022

Het beleid moet worden bijgesteld

Na vaststelling van de Regionale Energie Strategie kwam de noodzaak om het beleid betreffende zonneparken bij te stellen. Inwoners van Schagen mogen hier over meepraten

Stikstof

23 september 2022

Wat is het precies en waarom is het zo schadelijk?

Het gaat om de verbindingen die stikstof aangaat met zuurstof of met waterstof. Het overbemest de grond en daar kunnen niet alle planten en dieren goed tegen

Beschermd Provinciaal Landschap

16 september 2022

De geheimen omtrent het verkenningstraject

Het landschapsbeleid van de Provincie kan Schagen 130 hectare bouwland kosten. De Provincie vindt dat Schagen die grond niet nodig heeft om voldoende woningen te kunnen bouwen

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug