Deel

advertentie

Innovatie versterken in de regio NHN

Wat is er nodig voor een toekomstbestendige economie?

Innovatie versterken in de regio NHN

Op weg naar een innovatieve economie
De regio Noord-Holland-Noord staat voor grote transities op het gebied van klimaat, duurzaamheid en inclusie. Met een sterke en innovatieve economie kan ze deze opdracht aangaan. Maar wat moet er gebeuren om dat te bereiken? Uit onderzoek van RaboResearch rollen vijf opgaven om de regio te versterken en toekomstbestendig te maken. De rode draad: scherper kiezen voor nieuwe economische activiteiten en actiever samenwerken.

Toekomstbestendig
Noord-Holland-Noord is een welvarend gebied dat veel te bieden heeft, maar de regio kent ook uitdagingen. De economie groeit er minder hard dan gemiddeld in Nederland. Innovatie in het bedrijfsleven blijft wat achter, de infrastructuur en huizenmarkt kan nog verbeteren en groeien en de regio heeft moeite om jonge talenten te behouden. Op basis van onderzoek van RaboResearch presenteert Rabobank vijf opgaven om de Noord-Holland Noord toekomstbestendig te maken. Met als doel een brede welvaart, dus niet alleen economische groei, maar ook op het gebied van onder meer gezondheid, leefbaarheid, sociale cohesie en veiligheid.

Het onderzoek
De onderzoekers interviewden tijdens het onderzoek sleutelpersonen bij toonaangevende bedrijven, kennisinstellingen en overheidsorganisaties in de regio. Ook hielden ze gesprekken met studenten, stakeholders en bedrijven en vergeleek de uitkomsten met eigen cijfers en analyses.

Aanvulling op Amsterdam
In de economie van Noord-Holland Noord is één vraag onontkoombaar: hoe verhoudt de regio zich tot de Metropoolregio Amsterdam (MRA)? Want deze sterke en snel groeiende economische buurregio trekt veel naar zich toe: bedrijven, voorzieningen, arbeidskrachten. Dat valt te zien als een bedreiging, maar volgens Rabobank ligt juist hier ook een mooie kans. Namelijk om te zorgen dat deze twee heel verschillende regio’s elkaar aanvullen en versterken. Wel is het hiervoor nodig om economisch slimme keuzes te maken en de beste kanten van de regio beter te benutten.

Scherp kiezen en bruggen slaan
De regio heeft enkele sterke sectoren in huis die een goede basis zijn voor economische vernieuwing. Uit de interviews en gesprekken komen vijf innovatieve economische activiteiten naar voren waar de regio scherp voor zou moeten kiezen: veredeling van zaad en bloembollen, energy & health, de ‘blauwe economie’ (rondom zee en kust), de bouw- en onderhoudseconomie en tot slot digitalisering en datascience. Rabobank adviseert om de regio tot een ‘de tuin van innovatie’ te maken en ruim baan te bieden aan ondernemerschap en vernieuwing op deze vijf economische specialisaties. Daarbij kunnen zeer innovatieve bedrijven als voorbeelden optreden om achterblijvers te inspireren.

Versterk de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
Voor een economie die bijdraagt aan brede welvaart zijn verbinding en samenwerking cruciaal. Het is nodig om meer bruggen te slaan binnen de zogenoemde ‘triple helix’: onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Versterk de onderlinge samenwerking en vorm samen een visie op de regio, adviseert de bank. Ze noemt het Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord en het Economisch Forum Holland boven Amsterdam als belangrijke partijen in deze regionale verbondenheid. Ook is het waardevol om in de regio een ‘economic board’ op te richten om die samenwerking aan te jagen.

Voorwaarden voor vernieuwing
De wegverbindingen, het openbaar vervoer en het elektriciteitsnet in de regio hebben volgens de ondervraagden een impuls nodig. Er zijn meer huizen nodig, het liefst gebouwd in kleinschalige projecten volgens het model van organische groei. De deelnemers aan het onderzoek noemen dit als voorwaarden voor een nieuwe economische dynamiek en om het gebied aantrekkelijker te maken voor wonen en werken.

Bedrijven moeten zich meer profileren
Uit de gesprekken bleek dat veel jongeren graag in de regio willen blijven wonen, maar er te weinig perspectief zien. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt is het extra belangrijk om hen te verbinden aan de regio via stage- en afstudeerplekken. ‘Ik ken eigenlijk geen grote bedrijven uit de regio. Bedrijven presenteren zich ook niet echt op de universiteit’, vertelde een geïnterviewde student. Het is dus aan ondernemers om zichzelf en de carrièrekansen beter te laten zien, zo benadrukken de onderzoekers. Dit kan bijvoorbeeld tijdens stagemarkten van onderwijsinstellingen binnen en buiten de regio.

Urgentie om te versnellen
Het rapport met de vijf opgaves werd op 6 maart uitgereikt aan Anja Schouten, burgemeester van Alkmaar. Tijdens de bijeenkomst onderstreepte directeur coöperatieve Rabobank Ralph van Soomeren het belang van de genoemde opgaves. ‘We staan als regio voor de grote opdracht om te transformeren naar een klimaatvriendelijke, duurzame en inclusieve economie. De urgentie is groot, dat voelt iedereen. Dus is het hoog tijd om te durven kiezen, om over grenzen heen te stappen en nauwer samen te werken. Gelukkig gebeurt er op dit gebied al veel. Van het nieuwe duurzaamheidscentrum in de regio Alkmaar tot biobased woningbouw en het Blue Port Center in Den Helder. Allemaal mooie stappen in de goede richting. Het is nu zaak om die ontwikkeling samen te versnellen.’

Rol van de bank
Rabobank voerde dit onderzoek uit, omdat zij als coöperatieve bank een substantiële bijdrage wil leveren aan het welzijn en de welvaart in de regio. Het stimuleren van economische groei en tegelijkertijd investeren in een vitale leefomgeving staan daarin centraal. Specifiek richt Rabobank zich op het versnellen van de drie grote maatschappelijke transities: de duurzaamheids- & energietransitie, de transitie naar duurzame voedselketens en de transitie naar een inclusieve maatschappij.

Op de foto (van Guillaume Groen) van links naar rechts: Burgemeester Anja Schouten, Harmen Krul (lid Tweede Kamer), Friso de Zeeuw (voorzitter Economisch Forum ‘Holland boven Amsterdam’), en Ralph van Soomeren (directeur coöperatieve Rabobank).

advertentie

Meer 'Politiek':

De vlotbruggen en de N9

25 mei 2023

De N9 zit in de top10 van onveilige provinciale wegen

De VVD trok de kar in de gemeenteraad en de motie om de verkeerssituatie in Den Haag aan te kaarten werd met algemene stemmen aangenomen, er ging een brandbrief richting Den Haag

Standhouders Nieuwstraat

25 mei 2023

Oude standplaatsvergunning in ere hersteld

Dat betekent dat ze sowieso terug mogen naar de 'oude' plek. Vraag is natuurlijk of je tegen die blinde muur van de supermarkten aan wilt staan

Nieuwe afvalbakken

26 mei 2023

De ingebouwde pers drukt het afval samen

Dit zorgt ervoor dat er meer afval in de bak past en deze minder vaak geleegd hoeft te worden. Dit bespaart tijd en geld. Ondanks dat de bakken duurder zijn, is het toch een besparing

Erfgoed Schagen

26 mei 2023

De gemeente doet graag een beroep op u

Tradities en de manier van leven, monumenten, het landschap, archeologie en historische waterwegen. Welke sporen uit het verleden zijn belangrijk en vertellen het verhaal van gemeente Schagen

Burgerberaad en dan…

24 mei 2023

Hoe ziet een leefbare gemeenschap er in de toekomst uit?

Naast adviesraden zijn er in de gemeente Schagen nog diverse dorps- en wijkraden. De gemeente beschikt zelf over een burgerpanel en het participatieplatvorm samen.schagen.nl.

Matige beoordeling voor Schagen

19 mei 2023

Provincie publiceert rapport Interbestuurlijk toezicht

Uit het rapport blijkt dat het voornamelijk in het kwaliteitssysteem van de gemeente zit. Procedures en werkprocessen zijn niet altijd compleet en worden soms niet goed doorlopen

Energiebespaarplicht voor bedrijven

19 mei 2023

Grootverbruikers moeten verplicht besparen, de gemeente helpt

Bedrijven met een hoog verbruik vallen onder de energiebespaarplicht. In Schagen gaat het over ongeveer 400 bedrijven. Zij krijgen gratis advies over de te nemen maatregelen

Betaalbaar bouwen

19 mei 2023

Dat lijkt steeds moeilijker te worden, hoe komt dat?

Een informatieve avond over het reilen en zeilen binnen de woningbouw. Vele factoren spelen mee en niet alles is vanuit de gemeente te sturen. Dat maakt het ingewikkeld

Behoud van kerken

19 mei 2023

Altijd een markant gebouw midden in de plaats

Maar ook een kerk behoeft onderhoud. En daar wringt de schoen veelvuldig. Eigenaren van kerken hebben het moeilijk met onderhoud en verduurzaming

Criminelen en vakantieparken

19 mei 2023

Dat blijkt een goede combinatie en baart grote zorgen

Vakantieparken blijken de uitvalsbasis te zijn voor vele vormen van criminaliteit. Om dit een halt toe te roepen is er een training ontwikkeld voor personeel van vakantieparken

Jaarrekening gemeente

12 mei 2023

Dit jaar zomaar een vette meevaller

Na tegenvallende terugbetalingsregelingen van de Rijksoverheid viel het in 2022 eens een keertje mee. Ook de belasting bleek minder inhalig. Fijn voor het broodnodige reservefonds

Gymzaal Basisscholen

12 mei 2023

Fel debat in de gemeenteraad afgelopen dinsdag

Het plan De Groene Traverse heeft het college al heel wat hoofdbrekens bezorgd. In de raad moest de laatste hobbel genomen worden, de lokatie van de gymzaal

Wethouder pakt door

12 mei 2023

Hele nieuwe wijk in Sint Maarten staat in de startblokken

Het gaat om de bouw van 62 woningen, waarvan 40% in de goedkope categorie, op de locatie naast het project Rode Kool dat nu in aanbouw is. Wel nog een bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden

BOA’s naar nieuw onderkomen

12 mei 2023

Samenwerking met de politie wordt steeds belangrijker

Uiteraard draagt een nauwere samenwerking tussen BOA's en politie bij aan een grotere mate van veiligheid, toezicht en handhaving in de gemeente Schagen

Verlenging crisisnoodopvang Petten

12 mei 2023

De vluchtelingenstroom is nog veel te hoog

Aankomende zomer zou de crisisnoodopvang in Petten ten einde zijn. Het COA echter zit nog steeds met de handen in het haar en heeft derhalve om verlenging gevraagd

Bijzonder Provinciaal Landschap

12 mei 2023

Beschermd landschap rondom Schagen komt in beweging

Het college wil naar u luisteren en weten wat u belangrijk voor de toekomst vindt. Vermelding van wat dit participatietraject heeft opgeleverd is jammer genoeg nergens in de bijbehorende stukken na te lezen

Vleermuisschermen

12 mei 2023

Vleermuizen vangen duizend muggen per nacht

Vleermuizen gebruiken lijnen in het landschap (zoals bomenrijen) om met behulp van echolocatie de weg te vinden. Wanneer er een gat in zo'n bomenrij valt, kunnen vleermuizen verdwalen

Wethouder Quint treedt af

28 april 2023

Hier zijn persoonlijke afscheidswoorden

Een integere wethouder met een groot sociaal hart heeft zijn functie neergelegd. Je moet zijn keuze respecteren maar jammer is het wel. Hopelijk zien we hem snel terug in de raad

Burgerberaad Schagen

28 april 2023

Voorstel tot instellen burgerberaad op gebied van leefbaarheid

Participatie is een moeilijk concept. Er praten maar een paar omwonenden of geïnteresseerden mee en als het plan er uiteindelijk ligt voelt iedereen zich plots voorbijgelopen

Herverdeling gemeentelijke portefeuilles

28 april 2023

Met het aftreden van dhr. Quint moest er even geshuffeld worden

Het is even roeien met de riemen die je hebt. Hopelijk kan de Senioren Partij Schagen snel een nieuwe wethouder leveren. Maar voor zolang is dit de verdeling

Toekomst polderlandschap

28 april 2023

Bijzonder Landschappelijke Gebieden

Klinkt goed maar je kunt er vervolgens niets meer mee. Huizen bouwen is dan ondenkbaar. De randstad bepaalde tot op heden wat bij ons tot landschappelijk gebied verklaard werd

Controle bedrijfspanden

28 april 2023

Integrale controle in Callantsoog door gemeente en politie

In veel loodsen en bedrijfspanden vinden illegale praktijken plaats. Van ongeoorloofde bewoning tot drugslabs. Dit brengt onveilige situaties met zich mee

Waldervaart in actie

28 april 2023

Woensdag rent er van alles door de wijk

Maakt u zich geen zorgen, het is georganiseerd door jongerenwerk, politie en brandweer om over en weer wat meer geduld en begrip te kweken

Adviesraad Kunst en Cultuur

21 april 2023

KCARS wordt helemaal niet opgedoekt door wethouder

Tegenstrijdige berichten bereikte de redactie maar navraag bij de wethouder bracht licht in de duisternis. De Kunst en Cultuurraad wordt helemaal niet ontbonden

Hotel Corfwater

21 april 2023

Een langlopend traject maar er komt schot in

Het nieuwe plan Corfwater is groots en vernieuwend, het past binnen de structuurvisie en kan Petten een enorme oppepper geven waar het recreatie en werkgelegenheid betreft

Herinrichting centrum Waldervaart

21 april 2023

Er is nog steeds veel commotie over, vooral over de participatie

Het blijft een heet hangijzer die participatie. In het verleden was het vaak een kwestie van zenden vanuit de projectleiders van de gemeente, ontvangen echter deden ze niet

Versnelde uitvoering onderwijshuisvesting

21 april 2023

Een aantal schoolgebouwen hebben dringend renovatie nodig

De gestegen prijzen in de bouw en van bouwmaterialen speelt de gemeente behoorlijk parten. Tijd om even adem te halen en goed uit te zoeken welke projecten de meeste urgentie hebben

Sportpark Groenoord in de wacht

21 april 2023

De Rijksoverheid heeft de spelregels veranderd

Wethouder de Nijs wil die nieuwe regelgeving graag meenemen in dit toekomstige plan om te voorkomen dat alles achteraf weer op de schop moet, maar Groenoord wordt wel doorgezet

Vernieuwing Tuitjenhorn

21 april 2023

De Koorndijk en Kalverdijk gaan op de schop

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt en bestrating en het aanbrengen van beplanting. Tussen het Noorderlicht en het Kromwater

Nieuwbouw centrum

21 april 2023

Gebrekkige participatie heeft ook hier parten gespeeld

Toen bekend werd dat De Ark een nieuwe school zou krijgen op de plaats van de Rank kwam er plots een groot stuk grond beschikbaar midden in het centrum van Schagen

Camerabewaking

21 april 2023

De camera's op het station zullen waarschijnlijk blijven

Er zijn nogal wat ongeregeldheden voorgevallen op het station. Diefstal, vernieling en veel overlast. Uiteindelijk besloot de gemeente om er bewakingscamera's te plaatsen

Regenboogzebrapad

21 april 2023

Kunnen er niet meer komen in de omliggende dorpen?

Het is een mooi idee en waarom niet zou je denken. Maar regenboogpaden en zebrapaden gaan niet samen. Zebrapaden zijn namelijk wettelijk vastgelegd als altijd zwart/wit

Woningbouw gemeente Schagen

7 april 2023

De ambities zijn groot, 1600 woningen in vier jaar

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, ook het creëren van wooneenheden door splitsen, transformeren en kleine particuliere initiatieven gaat onverminderd door

Collegevergaderingen

7 april 2023

Die kunnen ook op uw bedrijf gehouden worden

Normaal gesproken zijn de vergaderingen van het college op het gemeentehuis. Maar tegenwoordig zitten ze ook graag bij een bedrijf aan tafel of bij de dorpsraad

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug