Deel

advertentie

Huisvesting arbeidsmigranten

Er is onderzoek gedaan

Huisvesting arbeidsmigranten

Inleiding
In oktober 2020 om 22.45 uur tijdens de openbare commissie oordeelsvormende vergadering toverde wethouder ruimtelijke ordening een provinciaal konijn uit de hoed. Tijdens de behandeling van een verzoek d.d. 7 juli 2020 van Wokke Vastgoed kwam 3 maanden later, dit verzoek om centrale huisvesting arbeidsmigranten op de “locatie Ruiter” ter sprake. Wat bleek n.l.: te elfder ure had de raadsleden een raadsinformatie memo (RIM) bereikt waaruit bleek dat de provincie Noord-Holland een onderzoek ging starten naar vestigingsmogelijkheden voor “Grootschalige huisvesting buitenlandse werknemers” in de Kopgemeenten.
Voor zover mij bekend zijn de uitkomsten van het betreffende onderzoek op 16 juni j.l. in beslotenheid gepresenteerd aan raads- en betrokken Statenleden. Daarnaast zijn op 24 juni 2021 vertegenwoordigende organisaties zoals wijk- en dorpsraden op de hoogte gebracht.

Het onderzoek
De provincie en de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen hebben door een bureau onderzoek laten doen naar geschikte, permanente huisvestingslocaties van minimaal 100 tot 3.000 buitenlandse werknemers. Voor de Kop van Noord-Holland heeft dit 14 voorkeurslocaties opgeleverd. In het lijvige rapport “Locatieanalyse naar middelgrote locaties voor de huisvesting van buitenlandse werknemers” staan alle voor- en nadelen nader gespecificeerd aangeduid.
Het onderzoek heeft de nodige inbreng en informatie gehaald uit online gesprekken met vertegenwoordigers van dorps- en wijkraden, huisvesters en bedrijfsleven. Verder uit bestaande en nieuwe initiatieven van betrokken ondernemers. Afsluitend in dit rapport een analyse van het behandelende adviesbureau Sweco.

voorkeurslocaties
Voor de gemeente Schagen heeft dit geleid tot de volgende 4 voorkeurslocaties, te weten:
’t Zand: rondom het dorp.
Tuitjenhorn/Warmenhuizen: noord/westzijde.
Warmenhuizen: zuid/oostzijde.
Schagen: rondom Schagen.

Het vervolg
In deze kansrijke locatiegebieden, aldus het rapport, zal moeten worden gezocht naar geschikte en exacte plekken voor huisvesting van buitenlandse werknemers van 100 tot 3000 arbeidsmigranten. Deze locaties zullen niet in de plaats komen van bestaande en al geplande ontwikkelingen. Niet duidelijk is vermeld wat wordt verstaan onder reeds geplande ontwikkelingen en in welke fase. Veel aanvragen zijn n.l. achter de schermen bekend. Dit zal politiek gezien gaan leiden tot een diverse uitleg.
Duidelijk is dat het vervolgtraject door het college kan worden opgestart. Het gevolg zal zijn wijzigingen dan wel aanpassingen van bestaande geldige bestemmingsplannen. Daar waar huisvesting noodzakelijk is en in welke vorm, daar zal ook moeten worden gebouwd en gehuisvest. Dit maatschappelijk probleem zal in het kader van een goede ruimtelijke onderbouwing, met afweging van diverse maatschappelijke belangen, behandeld gaan worden.
De allerbelangrijkste hobbel in deze ontwikkeling moet echter nog genomen worden; een zorgvuldig participatieproces, overleg met direct belanghebbenden en een raadsbrede steun, om het bestemmingsplan te wijzigen c.q. vast te stellen. Dit is het uitgangspunt van de nieuwe Omgevingswet.

De provincie kan de regie overnemen
Gezien de gevoeligheid, de regie- en actieve rol van de provincie Noord-Holland bij dit onderwerp betekent dat in het uiterste geval de provincie gebruik kan maken van haar bevoegdheid om met een zogenaamd “Inpassingsplan” te komen. Het gevaar schuilt er dan in dat de bevoegdheid van de gemeenteraad op het gebied van de ruimtelijke ordening in dit geval komt te liggen bij de provincie Noord-Holland.
De onlangs bekend gemaakte toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen rondom de stad Schagen bieden wellicht politieke mogelijkheden.

Jan Bouwes

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Verkeersveiligheid

17 september 2021

Wat vindt u van de veiligheid?

De inwoners van de gemeente konden een enquête invullen, opvallend was dat er naast de invuloefening ook heel veel meningen geventileerd werden

Pallas reactor Petten

17 september 2021

De plannen zijn uitgewerkt

Medische isotopen zijn van cruciaal belang. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld

Actie voor dementie

17 september 2021

Het gaat explosief toenemen

Verwacht wordt dat Nederland een half miljoen mensen met dementie heeft in over twintig jaar. De vier ambassadeurs van de gemeente zullen in Schagen en Warmenhuizen op de weekmarkt in gesprek gaan

Anjerveld in plantsoentje

17 september 2021

Ter ere van onze Veteranen

De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Bij het anjerveld wordt een plaquette geplaatst met het V-symbool, en een QR code waardoor bezoekers meer informatie over de Veteranen in Schagen kunnen vinden

Honden moeten vast

17 september 2021

De goede moeten onder de slechte lijden

Als Schagen een gemiddeld hondenbezit heeft dan lopen er zo'n 2.500 honden in Schagen zelf. Er is van twee honden aangifte gedaan...

Regenboog ontvangst

10 september 2021

Vrolijke stoeprand bij het station

De Regenboogzebra stuitte op wettelijke bezwaren maar het Regenboogpad kon de toets wel doorstaan. De wethouder is groot voorstander van de Regenbooggedachte, de raad gelukkig ook

Extra geld tegen eenzaamheid

10 september 2021

Jongeren en ouderen zwaar getroffen

De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de maatschappelijke sector, de gemeenten zoeken zelf bestemmingen voor deze bijdrage

Nieuw straatwerk Kanaalstraat

10 september 2021

Het heeft even geduurd....

Maar dan heb je ook wat, de hele straat gaat op de schop en wethouder Heddes raadt de bewoners aan om ook vooral hun tuinen te vergroenen, alle kleine beetjes helpen tegen wateroverlast

Verkeersveiligheid rond scholen

10 september 2021

Schagen doet er een schepje bovenop

De wethouder wil bij alle scholen een 'schoolzone' inrichten. Met zebra's en gekleurde verkeerspaaltjes en natuurlijk extra markeringen op de weg

Ontwikkelvisie

10 september 2021

Van de stad Schagen voor 2040

Bouw een hotel/logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten al dan niet in combinatie met andere soorten woningbouw in het verlengde van de Zuiderweg over de N241 in oostelijke richting

Verkeersplan Schagen

3 september 2021

Het hangt al jaren in de lucht

De gemeente heeft al met een aantal direct betrokken partijen om tafel gezeten maar vraagt nu alle inwoners van Schagen om mee te denken over het verkeer in het centrum

Bouwen in Tuitjenhorn

3 september 2021

Acht betaalbare woningen

We hebben haast met bouwen, de provincie echter gooit regelmatig roet in het eten, zo werd een project in Callantsoog onderuit gehaald wegens 'waardevol gebied'. Volgens de Callantsogers gewoon bollengrond

Het lintje Lagedijk

27 augustus 2021

B&W is voor, Provincie is tegenstander

Binnen de regeling Ruimte voor Ruimte is een aanvraag ingediend voor 4 woningen aan de Lagedijkerweg, dit in ruil voor sloop van agrarische bebouwing aan de Grote Sloot

Microturbines

27 augustus 2021

Oftewel 'kleine' windmolens

Agrariërs willen graag een kleine windturbine op het erf. Dat vergt wel duidelijke regels en bij voorkeur in meerdere gemeenten ook dezelfde regels. Duurzame energie en landschapsbehoud staan tegenover elkaar

Crisis en Herstelwet

27 augustus 2021

en de ruimtelijke onderbouwing

De gemeenteraad moet het voorstel nog toetsen maar de versnellingskamer concludeert dat er binnen B&W en de raad voldoende draagvlak is, de provincie echter is tegen vestiging op een bedrijventerrein

Veteranendag

20 augustus 2021

Te belangrijk om voorbij te laten gaan

De uitnodigingen zijn de deur uit maar het is niet helemaal duidelijk of elke veteraan er wel eentje heeft ontvangen, daarom deze oproep, bent u veteraan, meldt u zich dan alstublieft aan

Muggenburg

20 augustus 2021

Daar gebeurt van alles en nog wat

Er komen zoveel ontwikkelingen in Muggenburg aan dat er een Nieuwsbrief voor in het leven wordt geroepen, u kunt zich hiervoor inschrijven en zo gemakkelijk op de hoogte blijven

Speelplekken aan vervanging toe

20 augustus 2021

U kunt uw wensen kenbaar maken

Buitenspelen is belangrijk voor kinderen maar dan wel graag op een veilige plek. De gemeente gaat 15 speelplaatsen vervangen en vraagt u om mee te denken

Onderzoek naar veiligheid

20 augustus 2021

In de gemeente Schagen

Doe mee aan het onderzoek naar veiligheid, laat de gemeente weten waar en wanneer u zich niet prettig voelt, en of er vaak problemen zijn in uw buurt

Gemeenteraad

30 juli 2021

Wat doen zij zoal

De gemeentepolitiek zit best ingewikkeld in elkaar. Er is een college en een gemeenteraad, een griffie en steunfractieleden. Vergaderingen kunnen oordeelsvormend of besluitvormend zijn

Gemeente deelt auto’s met u

30 juli 2021

Fietsen trouwens ook

Staat jouw auto het grootste deel van de dag stil? Dan kan het voordelig zijn om gebruik te maken van een deelauto. Je bespaart ook op het onderhoud, de verzekeringen, de schoonmaak en onvoorziene uitgaven

Ontmoetingsplek in Petten

30 juli 2021

Een centraal punt in het dorp is belangrijk

Alvorens de gebouwen worden aangepakt wil de gemeente graag in gesprek met de Pettemers om te horen wat de wensen zijn voor de twee openbare gebouwen

Pallas reactor

23 juli 2021

Daar hangen heel wat vergunningen aan

Een reactor bouw je niet zomaar, ook niet als deze voor medische- en onderzoeksdoeleinden zal worden gebruikt. De milieueffect-rapportage is een belangrijk element in de voorbereiding

Wonen in weelde

23 juli 2021

in Waarland

Adamsland was eigendom van Adam de Bruin begin vorige eeuw. Het bedrijf bleef in de familie tot 2013. En als je er dan woningen gaat bouwen dan bouw je op Adamsland

Schoorvoetend de hoogte in

23 juli 2021

De Noorderpoort van Schagen kan het hebben

Een extra mogelijkheid om de schaarste aan woningen mede op te lossen. We hebben het nu niet alléén over maximaal 4 laags maar over, JA U leest het goed, 5 laags

Woondeal gaat van start

16 juli 2021

Maar waar blijft Schagen?

Er gaat gebouwd worden, en liefst veel. Uiteraard is infrastructuur daarin een onmisbare schakel. Frappant is dat Schagen bitter weinig voorkomt in de plannen van de woondeal

Burgerberaad

16 juli 2021

Geen politieke polarisatie maar samenwerking

Middels deze al oude bestuursvorm zou de burgerparticipatie ook vormgegeven kunnen worden. Hans Westrik roept de gemeentepolitiek op hier tijdens het reces over na te denken

Burgerbrug

16 juli 2021

Nog steeds in beroering over Oldskoel

De bewoners van Burgerbrug zijn best blij met het dorpshuiskarakter van Oldskoel en hebben de raadsleden van de gemeente een brief gestuurd

Drugspand gesloten

9 juli 2021

Woning voor 3 maanden op slot

De gemeente hanteert sinds kort het Damoclesbeleid. Bij aantreffen van drugs gaat de woning op slot en kun je er drie maanden niet in

Opvangcentra in geldnood

9 juli 2021

Wildopvang had ook last van Corona

Weinig inkomsten, vrijwilligers die wegbleven en meer uitgave aan beschermend materiaal. Het heeft de wildopvang handen met geld gekost

Stikstofbank

9 juli 2021

De handel in stikstof

Voor stikstof uitstoot heb je een vergunning, soms stoot je minder uit dan de vergunning je gunt, die overgebleven hoeveelheid kan door een ander gebruikt worden

De tweede versie

9 juli 2021

Ligt ter inzage

Aan de visie kan nog gesleuteld worden, mits de veranderingen geen nadelige gevolgen op andere vlakken teweegbrengt

Masterplan Wonen

9 juli 2021

De Provinciale lancering

Er komt een overkoepelend plan vanuit de provincie om tussen nu en negen jaar maar liefst 165.000 woningen te bouwen in Noord Holland

Thorbeckestraat

2 juli 2021

De vlag ging uit

Automobilisten zijn hardnekkig en blijven toch door de straat rijden, waarom eigenlijk? Op de Laagzij aangekomen moeten ze kriskras door het centrum

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug