HomeAdverteerdersTip de redactieColofon Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Home Politiek Columns Evenementen Films Horeca Culinaire hoogstandjes Lifestyle Wat is er verder nog te doen ----- Nieuwsbrief ontvangen
Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Tip de redactie

Deel

advertentie

Huisartsen Zijpe

Het plan moest iets worden bijgesteld

Huisartsen Zijpe

Bestemmingsplan huisartsen
Voorgesteld wordt om het bestemmingsplan ‘Zijper huisartsen te Schagerbrug’ vast te stellen. Het plan behelst het
planologisch mogelijk maken van een gezondheidscentrum voor de vijf huisartsen, een apotheek en andere
zorggerelateerde functies (diëtiste, fysiotherapie, etc.). Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Gedurende de inzagetermijn kan er beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Aanleiding
Op dit moment zijn er vijf huisartsen in Petten, Callantsoog, ’t Zand, Schagerbrug en St. Maartensbrug. Met het oog
op de toekomst voelen zij zich genoodzaakt om te fuseren en gezamenlijk een plek te vinden om zich te huisvesten.
De vijf huisartsen hebben zich verenigd in de Zijper Huisartsen en zijn vervolgens op zoek gegaan naar een centrale
locatie. Na een locatie-onderzoek kwamen de huisartsen uit bij de locatie nabij Rijksweg 55 in Schagerbrug/De
Stolpen.

Gezondheidscentrum
Het verzoek behelst een gezondheidscentrum voor primair de vijf huisartsen en een apotheek. Naast de
huisartsen wil men graag ook andere zorg aanbieden (o.a. diëtiste, verloskundige, mensendieck, tandarts,
fysiotherapeut, etc.).
Het bouwplan past niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Medewerking is mogelijk met een
bestemmingsplanherziening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn
géén zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt nu ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Planaanpassing
Na de terinzagelegging is het bestemmingsplan nog ambtelijk aangepast. Er is een voorwaardelijke verplichting
opgenomen dat het zorgcentrum pas in gebruik mag worden genomen als de compenserende waterberging is
gerealiseerd (eis van het hoogheemraadschap) en er voldoende parkeergelegenheid aanwezig is. Dit dient te
gebeuren op grond die niet van de huisartsen zal zijn. Op deze manier is er zekerheid dat de deze zaken worden
geregeld. De toelichting en de planregels zijn hierop aangepast.
De waterberging zal plaatsvinden bij/aan de bestaande waterpartij aan de noordzijde van het
gezondheidscentrum.
D66 merkte op dat er over verschillende kavelnummers werd gesproken in het voorstel. Dus dat moest de wethouder ter plekke even rechtzetten.

Zijn er kapers op de kust
In de oordeelsvormende raadsvergadering van 16 april 2024 heeft de raad te kennen gegeven het plan van de
huisartsen in principe te steunen, maar wel zorgen te hebben over de vraag of het eigendom van de grond
daadwerkelijk bij huisartsen terecht komt. Het college heeft deze zorg ter harte genomen en is tot het inzicht
gekomen dat de huidige omschrijving in het ontwerpbestemmingsplan dermate ruim is, dat ook andere vormen van
dienstverlening dan huisartsendiensten in het bestemmingsplan zouden kunnen passen. Dat vormt een risico dat de
grond uiteindelijk door een andere aanbieder van gezondheidsdiensten wordt aangekocht dan een huisartsenpost.
Om dit risico te verkleinen stelt het college voor de huidige omschrijving in het bestemmingsplan aan te passen. In
de begripsbepalingen van het ontwerpbestemmingsplan staat een definitie opgenomen voor
‘Gezondheidscentrum’. Voorgesteld wordt die als volgt aan te passen:

Raadsvoorstel
‘Verzamelgebouw voor de huisvesting van huisartsen en een apotheek met daaraan ondergeschikte
zorgvoorzieningen zoals fysiotherapie, psychologie, (para)medische dienstverlening en andere soortgelijke
zorgvoorzieningen/-faciliteiten’.

Openbare inschrijving
Zoals door de flessenpost reeds vermeld heeft het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) onlangs een openbare inschrijvingsprocedure t.b.v. aankoop van de grond uitgeschreven die echter niet heeft geleid tot gunning vanwege te lage inschrijvingen. Een nieuwe inschrijving kan alleen in gang gezet worden als het bestemmingsplan op voorhand wordt gewijzigd.
Het RVB zal  binnenkort, nadat de raad het bestemmingsplan heeft aangepast zoals hierboven wordt voorgesteld, een nieuwe inschrijvingsprocedure kunnen opstarten. De verwachting is dat het aantal belangstellenden door de inperking van de bestemmingplanomschrijving wordt beperkt, waarmee de kans wordt vergroot dat er uiteindelijk een huisartsenpost kan worden gerealiseerd.

Beoogd resultaat
Een centraal gelegen gezondheidscentrum voor huisartsen en aanhangende functies (fysiotherapie, verloskundigen,
etc.). De zorg voor de toekomst waarborgen in dit gedeelte van de gemeente. Derhalve stelde D66 voor om de tekst in het bestemmingsplan verder aan te scherpen om er min of meer zeker van te zijn dat de grond bij de huisartsen terecht gaat komen.

advertentie

Meer 'Politiek':

Ophef over verbetering N9

18 juli 2024

Zijn de overgangen bij de vlotbruggen nu veiliger?

Rijkswaterstaat heeft het plan uitgevoerd maar niet volgens de oorspronkelijke opzet. Dat komt omdat de politie en veiligheidsadviseurs er anders over dachten

Verkeersproblematiek Warmenhuizen

18 juli 2024

De dorpsraad wacht met smart op antwoord van de gemeente

In Warmenhuizen zien ze graag verbeteringen aan de Stationsstraat en de Veilingweg maar de communicatie met de gemeente loopt op z'n zachtst gezegd, stroperig

Burgerberaad over veiligheid

17 juli 2024

Wat te doen tegen het wassende water?

De kreet ‘Zacht waar het kan, hard waar het moet’, dat mede op advies van onze koning in 1990 in de politiek is vastgelegd, dient anders ingevuld te worden

Omgevingsvisie vastgesteld

12 juli 2024

Het geeft houvast aan een ieder die iets wil ondernemen

Waar gaan we bouwen, waar gaan we wonen, waar gaan we sporten en waar gaan we werken. Verschillende participatierondes hebben aanbevelingen opgeleverd, het resultaat ligt er nu

Veiligheid als basis

12 juli 2024

Voorstel Burgerberaad werkgroep

Bij nadere analyse bleek zich dit toe te spitsen op de onderwerpen verkeersveiligheid, bedreiging van volksgezondheid als gevolg van verontreiniging van het oppervlaktewater en sociale onveiligheid

Beeldende kunst

12 juli 2024

Kunst inspireert en geeft de omgeving karakter

Naar aanleiding van het advies van de Kunst en Cultuurraad heeft Wens4U een motie ingediend om de uitgave aan kunst in de openbare ruimte te reguleren

Nieuwbouw Lagedijk

12 juli 2024

Gaat het Lintje Lagedijk een woonwijkje worden?

De gemeente heeft het gebied wel als mogelijkheid aangewezen maar heeft er zelf nog geen plannen voor. Een particulier wel. Maar het is Bijzonder Provinciaal Landschap

Motie Gratis Rijbewijs aangenomen

12 juli 2024

Eerst naar cursus 'alcohol in het verkeer"

De gemeente Schagen staat best hoog in het rijtje van drugs en alcohol gerelateerde ongelukken in het verkeer. Het CDA vindt dat daar meer actie op moet worden genomen

Oefenterreinen defensie

12 juli 2024

Ruimte gezocht in ons druk bezette landje

Defensie zoekt oefengebied, ook aan de kust. Maar de gehele Nederlandse kust is Natura 2000 gebied. Dus zullen alle gemeenten zich verzetten tegen aantasting van hun stukje strand

Illegaal gokken

12 juli 2024

Bij een inval werden pokertafels opgerold

In Nederland heeft er maar één organisatie een vergunning voor het pokerspel. Georganiseerde kansspelen zonder vergunning zijn strafbaar, maar hier werd niet om geld gespeeld

Nepagenten

12 juli 2024

Ze bellen u op en vragen u uit over geld en bankpassen

Oplichters bellen op en doen zich voor als agenten. Ze vragen naar bankpassen, waardevolle spullen en een eventuele kluis in huis. De politie waarschuwt

We staan tweede!

12 juli 2024

In het NK kampioenschap Tegelwippen

In een groene omgeving voelen mensen zich gelukkiger. Tegelijkertijd draagt het wippen van tegels bij aan het voorkomen van wateroverlast, biedt het koelte in tijden van hitte

Defensie zoekt ruimte

5 juli 2024

Jan Bouwes bezocht de informatieavond

Doel van dit programma is dat gezien de in hoog tempo verslechterende veiligheidssituatie in de wereld het oefenen en opleiden de hoogste prioriteit heeft

Communicatie is luisteren

5 juli 2024

De opdracht voor de vierde werkgroep Burgerberaad

De uitdaging is duidelijk, burgers ervaren de communicatie met de gemeente als moeilijk. De Werkplaats 4.0 stelt een centraal Burgerservicepunt voor

Centrumplan Waldervaart

5 juli 2024

Is het mogelijk om het iedereen naar de zin te maken?

Het vorige plan voor het centrum Waldervaart is zorgvuldig afgeschoten door een aantal bewoners. De gemeente is dus hard aan de klus om een nieuw plan wél uit te kunnen voeren

Smart mobility

5 juli 2024

Ter verbetering van de verkeersveiligheid

Slimme mobiliteit toekomstmuziek? Niet in Noord-Holland. Er zijn al slimme fietspaden waarbij de stoplichten rekening houden met bijvoorbeeld grote groepen scholieren

N9 is vernieuwd

5 juli 2024

Kruispunten bij vlotbruggen zijn aangepakt

De omgeving rond de vlotbruggen van Sint Maarten en Burgerbrug zijn behoorlijk veranderd voor zover de ruimte het toeliet. Het is gelukkig klaar voor het vakantieseizoen

Stroet overhoop

5 juli 2024

Een grote klus die tot en met 2025 duurt

De hele rijbaan eruit, de beplantingsvakken, greppels en het voetpad worden vervangen of aangepast. Het vervangen van het rioolstelsel, het verbeteren van de afwatering en het aanbrengen van plateaus

Hoogheemraadschap en Brandweer

26 juni 2024

Leren van elkaars specifieke knowhow

De clusterbuien van een aantal jaren geleden heeft heel wat teweeg gebracht. Er is nu een nieuwe samenwerking ontstaan tussen het Waterschap en de Brandweer

Herinrichting Stroet

27 juni 2024

De provincie gaat meebetalen aan de uitvoering

Bovengronds zal de weg worden ingericht volgens de geldende normen voor een 30 km weg. Het wegpofiel wordt aangepast, iets versmald en het aanliggende voetpad wordt verbreed

Biodiversiteit krijgt subsidie

27 juni 2024

Om houtwallen en kruidenrijke akkerranden te behouden

De aanleg en inrichting van de zogenaamde groen/blauwe dooradering van het provinciale landschap moet daarmee versterkt worden

Faunaschade

27 juni 2024

Ganzen zijn goed voor 12 miljoen aan schade

Ganzen richten al jaren veel schade aan in de landerijen maar tegenwoordig doet de Houtduif ook een leuke duit in het zakje met name in de groenteafdeling

Waarover praten zij

26 juni 2024

De gemeenteraad van Schagen

Er wordt natuurlijk niet alleen in de raadsvergaderingen gepraat, achter de schermen gaat dat gewoon door. Zo sturen de meeste fracties artikel 43 vragen naar B&W

Burgerberaad toekomstig wonen

28 juni 2024

Er moet een huisvestingsbeleid komen

Ook in deze werkgroep komen de ideeën naar boven van makkelijker omgaan met mogelijkheden, zoals een huisje in de tuin, woningen splitsen en ook hoger bouwen

Energietoeslag

20 juni 2024

Laag inkomen? Vraag energietoeslag aan!

De energietoeslag is een éénmalig gift van de overheid van €1300,00 netto per huishouden. Omdat het een éénmalige gift is, hoeft het bedrag niet terugbetaald te worden.

De Koopvaerder

20 juni 2024

Maar liefst 18 nieuwe appartementen in 't Zand

Aan het kanaal op de plek waar al sinds mensenheugenis een Chinees staat komt een spiksplinter nieuw appartementencomplex met 18 woningen

Behoud stolpboerderijen

20 juni 2024

Provincie presenteert nieuwe richtlijnen

Voorbeeldregels die gemeenten kunnen overnemen. Het schept wel meer duidelijkheid maar er worden geen financiële middelen ter beschikking gesteld

Eerste PAS-melders uit de brand

20 juni 2024

Al vanaf 2019 in onzekerheid over nodige vergunning

Al 5 jaar zitten 167 ondernemers in Noord-Holland in onzekerheid over het wel of niet krijgen van een vergunning voor hun bedrijf. De eerste 10 zijn eindelijk geholpen

Burgerberaad

20 juni 2024

De aanbevelingen worden zaterdag aan de raad gepresenteerd

Een aantal werkgroepen hebben een specifiek probleem aangepakt en zijn uiteindelijk met een praktisch plan van aanpak gekomen. Hier het plan voor de doorstroming woningmarkt

Toeristenbelasting

12 juni 2024

Loopt de gemeente 3 miljoen mis?

Afgelopen dinsdag werd er in de raad druk gediscussieerd over de komende verhoging van de toeristenbelasting van een kwartje per overnachting en er viel een lijk uit de kast

Onze detailhandel

14 juni 2024

Hoe staat het met ons winkelbestand?

Veel cijfers en feiten maar over het algemeen weinig melding over specifieke detailhandelsbelangen. Ook in de Omgevingsvisie komt de detailhandel er bekaaid af

Gemeenteraad

12 juni 2024

Waarover spraken zij?

Afgelopen woensdag werd er in de raad gesproken over opheffing van een basisschool, de afhandeling van klachten van bewoners en het nieuwe kunst- en cultuubeleid

Warmtenet

13 juni 2024

Het rapport ligt er, het is mogelijk in Schagen

De eerste stappen zijn gezet, een warmtenet kan een oplossing zijn, daar waar warmtepompen niet mogelijk zijn of te duur. Er moeten wel voldoende huishoudens aangesloten kunnen worden

Meepraten krijgt nieuwe opzet

13 juni 2024

Het college wil participatie anders gaan aanpakken

De gemeente hecht veel waarde aan meedenken van bewoners en ondernemers. Maar de vorm waarin dat het beste werkt was er nog niet

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug