Deel

advertentie

Het lintje Lagedijk

B&W is voor, Provincie is tegenstander

Het lintje Lagedijk

Vrijstaande woning op driesprong
Destijds bij de voorbereidingen bouwrijpmaken en aanleg van het bedrijventerrein Lagedijk Noord-Oost nu “de Lus” geheten, is de mogelijke bouw van een vrijstaande woning aan het begin in de bocht westzijde Lagedijkerweg serieus ter sprake gekomen. Dit als compensatie voor vervanging van een woning op de driesprong Lagedijkerweg-Zijperweg ten behoeve van de aanleg van een rotonde. Deze gedachte rotonde is na afweging van diverse andere mogelijkheden van de wegaanpassing terplekke, ruimtelijke en financiële belangen, niet aangelegd met als resultaat de huidige verruimde driesprong. Het voornemen van de toen gebruikelijke artikel 19 procedure van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is niet meer aan de orde geweest. Aanvragen in die tijd voor de bouw van vrijstaande woningen aan het Lint Lagedijkerweg zijn destijds door het college van Burgemeester en Wethouders afgewezen op grond van gebrek aan ruimtelijke onderbouwing.

woningen ter compensatie
Als vervangende compensatie voor het slopen van vervallen agrarische bebouwing van een perceel aan de Grote Sloot is er door een aanvrager privaatrechtelijk overeenstemming bereikt met de gemeente Schagen en de provincie Noord-Holland voor het exploitatieplan voor de bouw van 4 woningen aan de Lagedijkerweg. Publiekrechtelijk heeft de provincie Noord-Holland in het vooroverleg laten weten dat zij niet gelukkig is met deze locatie keuze voor de bouw van nieuwe woningen aan de Lagedijkerweg.

Aanvraag valt nog binnen Ruimte voor Ruimte Regeling
Deze aanvraag is tijdig ingediend vóór het vervallen van de zogenaamde Ruimte voor Ruimte regeling (RvR) van de Provincie Noord-Holland. De hoofdreden voor het vervallen van deze RvR was juist de problematiek rond de privaatrechtelijke mogelijkheden om “ergens” anders bouwmogelijkheden in eigendom te verkrijgen. In de huidige door Provinciale Staten vastgestelde Omgevingsverordening NH 2020 is alléén nog een vervangende bouwmogelijkheid mogelijk op het betreffende te slopen agrarische perceel.

Bezwaren omwonenden niet belangrijk genoeg
Er zijn 2 schriftelijke zienswijzen ingediend van belanghebbende aanwonenden. In de Nota van zienswijzen van het Ontwerp bestemmingsplan “Grote Sloot 238 Sint Maartensbrug en Lagedijkerweg nabij 36″ zijn wel 12 verschillende zienswijzen kenbaar gemaakt en ingediend. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het besluit genomen en heeft argumenten naar voren gebracht door te stellen dat deze zienswijzen niet van zodanig belang zijn dat van deze voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling moet worden afgezien.

Losse eindjes
De provincie Noord-Holland heeft als vervolg op het vooroverleg schriftelijk binnen de zienswijzentermijn laten weten dat de gemaakte opmerkingen tijdens het vooroverleg onvoldoende zijn verwerkt. Opmerkelijk is dat het college zegt in de Nota van Zienswijzen niets meer van de Provincie Noord-Holland te hebben vernomen.
Het college heeft 21 juni 2021 de “Concept-Ontwikkelvisie 2040 stad Schagen” vastgesteld. Behandeling en vaststelling van deze visie heeft nog niet plaatsgevonden in de gemeenteraad van Schagen. Ditzelfde geldt voor het gehele participatie traject.

Infrastructuur nog een punt van aandacht
Niet duidelijk in deze globale visie is of en op welke wijze het wegennet in de visie rondom het Lintje Lagedijk verloopt. De vraag is of de huidige smalle drukke Lagedijkerweg de verbinding blijft met als extra mogelijke toevoeging van 2 uitritten naast al het auto, bus en vrachtwagen wegverkeer tussen de Stad Schagen, het bedrijventerrein Lagedijk, Lagedijk Noord-Oost en het achterland. Of wordt de huidige fietsverbinding ten oosten van de Lagedijkerweg met een mogelijk gedachte verbinding van en naar het arbeidsmigranten hotel geschikt gemaakt voor al het doorgaande auto- en vrachtverkeer tussen de stad Schagen en het achterland? Een wegen ruiltje dus van ingrijpende omvang.
Kortom de honorering van zienswijzen is nog echt ingewikkeld en zal op voorhand niet automatisch leiden tot een algemene instemming van politieke partijen.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Het WMO gat

22 oktober 2021

Zorgkosten doen Schagen de das om

We zijn niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen en onze lobby richting het Rijk voor voldoende gelden om onze taken uit te voeren gaat onverminderd door

Begroting op losse schroeven

22 oktober 2021

De gemeenteraad moet het oplossen

Het college noemt de aangeboden begroting 2022 met bijbehorende meerjarenbegroting een basis begroting met een negatief saldo van euro 1.6 miljoen. Wat voor soort begroting is dit dan?

Afbetaling Coronaschulden

15 oktober 2021

De betalingsregeling van de belasting

Bijzonder uitstel van belasting wegens de Corona maatregelen zijn nog altijd slechts uitstel. Het moet dus uiteindelijk toch terugbetaald worden. Dit is de betalingsregeling

Uniek stukje Nederland

15 oktober 2021

In de gemeente Schagen

De molens hebben een tijdje staan te verpieteren, er zijn dan ook niet minder dan 12 molens verdwenen. Molenliefhebbers hebben zich dit gelukkig aangetrokken en zo is de stichting De Zijper Molens ontstaan

Gratis training

15 oktober 2021

Signaleren van eenzaamheid

De training is bedoelt voor ondernemers. Fysiotherapeuten en kappers bijvoorbeeld signaleren vaak dat hun klanten eenzaam zijn maar wat kun je er aan doen

Monumentale gedenksteen

15 oktober 2021

In de wijk Sandenbergh in Petten

De steen werd door Sandenbergh geschonken om in het kleine gemeentehuisje te worden gemetseld. Toen het dorp door de Duitsers werd afgebroken, zijn gelukkig de gevelstenen bewaard gebleven

Bezwaar tegen bouwplan centrum

8 oktober 2021

Oude afspraken genegeerd

Op de plek van BS de Ark zal een appartementen complex verrijzen. Aan de omwonenden echter zijn ooit andere beloften gedaan en ook het stedenbouwkundig plan voorzag niet in bebouwing

Omgevingsvisie

8 oktober 2021

Volgens Commissie Milieueffectrapportage

De nieuwe omgevingsvisie heeft uiteraard effect op de leefomgeving, door bebouwing en wegen bijvoorbeeld. De commissie vindt dat Schagen daar nog verbetering in aan kan brengen

Terras uitbreiding blijft

8 oktober 2021

De verkeerssituatie is niet echt ideaal

De enorme terrassen blijven nog tot eind december, of dat handig is in deze tijd van het jaar is nog de vraag. De verkeersveiligheid is er in ieder geval niet mee gediend

Regenboogweek

8 oktober 2021

Volgende week is het zover!

We zijn dan wel geen Regenbooggemeente maar we doen wel mee met de Regenboogweek. Je kunt film kijken bij Kinepolis en een interessante discussie volgen; Is God genderneutraal?

Kabelbaan Vliedlaan blijft

8 oktober 2021

Er kwam teveel protest

Alle jeugdige gebruikers van het kabelbaantje en de toekijkende grote mensen waren perplex! De kabelbaan weg? Hoezo? En dat werd luid en duidelijk gecommuniceerd naar de gemeente

Kabelbaan in Hoep Noord

1 oktober 2021

Deze wordt verplaatst maar waarom?

Al jaren staat er een kabelbaan in Hoep Noord. Een speeltoestel voor kinderen. Plan is om deze te verplaatsen maar dat stuitte op nogal wat commentaar. Het CDA schreef een brief aan het College

Inclusie akkoord

1 oktober 2021

Wat betekent dat nu precies?

Actiepunten om de gemeente Schagen toegankelijker en inclusiever te maken. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen en niemand drempels ervaart

Nieuwe lijsttrekker VVD

1 oktober 2021

De gemeenteraadsverkiezing is in zicht

Ook de VVD heeft haar algemene ledenvergadering gehad en heeft Angelique van Wijk-Ligthart, als sinds 2018 gemeenteraadslid, verkozen tot nieuwe lijsttrekker

Fietsverkeer

1 oktober 2021

De provincie stelt miljoenen beschikbaar

Schagen heeft bijna geen projecten aangemeld die zouden kunnen profiteren van provinciegelden. Benieuwd wat de verkiezingsprogramma's in petto hebben

QR Code

24 september 2021

Gaat Schagen handhaven of niet?

Het liet zich aanzien dat er niet heel erg actief gehandhaafd zou worden op de coronapas, er is simpelweg geen mankracht voor. Maar op drukke plekken wordt op zeker gecontroleerd

Kruising Wadweg

24 september 2021

En kruising Waardpolderhoofdweg

Er gaat na een aantal flinke ongelukken eindelijk iets aan gebeuren. De snelheid op beide kruispunten gaat omlaag en er komt een wegversmalling en drempels

Nieuwe woningen

24 september 2021

200 woningen zijn inmiddels onderweg

Schagen zit net boven het landelijk gemiddelde waar het gaat om nieuwbouw. En er staan al weer heel projecten op stapel. Helaas houden bezwaarprocedures de plannen nog al eens op

De Zuiderweg

24 september 2021

Een apart hoofdstuk in het verkeersplan

De Zuiderweg is een drukke hoofdweg van Schagen, nu er nog een nieuwe wijk naast komt te liggen vraagt dat om aanpassingen, een rotonde, stoplichten, een brug wellicht

150.000,- subsidie

24 september 2021

Gaat jaarlijks naar Noordkop Centraal

De lokale omroep krijgt voor de komende vijf jaar wederom een financiële injectie van maar liefst anderhalve ton. De commerciële omroep krijgt dit bedrag om de continuïteit te waarborgen

Strijd om het lijsttrekkerschap

24 september 2021

Het startschot is gegeven

De gemeentelijke verkiezingen staan voor de deur, tijd voor de partijen om hun lijsttrekker aan te wijzen. Wat moet je zoal voor eigenschappen bezitten om boegbeeld van je partij te zijn

Dementie

24 september 2021

Kun je er iets tegen doen?

Het is een snel groeiende groep, over twintig jaar zal het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn. Dat gaat veel vragen van de omgeving en van de zorg

Verkeersveiligheid

17 september 2021

Wat vindt u van de veiligheid?

De inwoners van de gemeente konden een enquête invullen, opvallend was dat er naast de invuloefening ook heel veel meningen geventileerd werden

Pallas reactor Petten

17 september 2021

De plannen zijn uitgewerkt

Medische isotopen zijn van cruciaal belang. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld

Actie voor dementie

17 september 2021

Het gaat explosief toenemen

Verwacht wordt dat Nederland een half miljoen mensen met dementie heeft in over twintig jaar. De vier ambassadeurs van de gemeente zullen in Schagen en Warmenhuizen op de weekmarkt in gesprek gaan

Anjerveld in plantsoentje

17 september 2021

Ter ere van onze Veteranen

De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Bij het anjerveld wordt een plaquette geplaatst met het V-symbool, en een QR code waardoor bezoekers meer informatie over de Veteranen in Schagen kunnen vinden

Honden moeten vast

17 september 2021

De goede moeten onder de slechte lijden

Als Schagen een gemiddeld hondenbezit heeft dan lopen er zo'n 2.500 honden in Schagen zelf. Er is van twee honden aangifte gedaan...

Regenboog ontvangst

10 september 2021

Vrolijke stoeprand bij het station

De Regenboogzebra stuitte op wettelijke bezwaren maar het Regenboogpad kon de toets wel doorstaan. De wethouder is groot voorstander van de Regenbooggedachte, de raad gelukkig ook

Extra geld tegen eenzaamheid

10 september 2021

Jongeren en ouderen zwaar getroffen

De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de maatschappelijke sector, de gemeenten zoeken zelf bestemmingen voor deze bijdrage

Nieuw straatwerk Kanaalstraat

10 september 2021

Het heeft even geduurd....

Maar dan heb je ook wat, de hele straat gaat op de schop en wethouder Heddes raadt de bewoners aan om ook vooral hun tuinen te vergroenen, alle kleine beetjes helpen tegen wateroverlast

Verkeersveiligheid rond scholen

10 september 2021

Schagen doet er een schepje bovenop

De wethouder wil bij alle scholen een 'schoolzone' inrichten. Met zebra's en gekleurde verkeerspaaltjes en natuurlijk extra markeringen op de weg

Ontwikkelvisie

10 september 2021

Van de stad Schagen voor 2040

Bouw een hotel/logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten al dan niet in combinatie met andere soorten woningbouw in het verlengde van de Zuiderweg over de N241 in oostelijke richting

Verkeersplan Schagen

3 september 2021

Het hangt al jaren in de lucht

De gemeente heeft al met een aantal direct betrokken partijen om tafel gezeten maar vraagt nu alle inwoners van Schagen om mee te denken over het verkeer in het centrum

Bouwen in Tuitjenhorn

3 september 2021

Acht betaalbare woningen

We hebben haast met bouwen, de provincie echter gooit regelmatig roet in het eten, zo werd een project in Callantsoog onderuit gehaald wegens 'waardevol gebied'. Volgens de Callantsogers gewoon bollengrond

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug