Deel

advertentie

Het bouwen der kerk

Rond 1896 ging men als volgt te werk

Het bouwen der kerk

Van den Kerkbouw
Ziezoo, het werk is klaar. De honderd palen der kerk zijn alle in den grond geslagen en onze gemeentenaren zullen verder verstoken blijven van het genot, te luisteren naar het sissen, slaan en stampen van machine en blok, van te zien uit het water halen der palen, het slepen naar en over het terrein, het langzaam verdwijnen in den schoot der aarde. Een paar dagen van de kermis zullen de heiers echter nog in onze gemeente moeten blijven: de machine moet natuurlijk weer in de schuit aan de Laan worden gebracht, de heistelling geborgen, enz, enz.

Aan de gezichten te zien, geloof ik nu juist niet, dat de heiers er rouwig om zullen wezen, dat ze een dagje kunnen kermis houden. Na bijna 6 weken ijverig werken, wil het gemak en het plezier wel in den mensch. Nu, onze heiers hebben zoo menigen boom weggeslagen, laten ze nu in eer en deugd ook eens een boom opzetten. Wij gunnen het den kloeken mannen van harte ! De kespenleggers volgen de heiers op de voet, zoodat ook die spoedig klaar zullen zijn.

In de Zuidersleuf komen de hooge laarzen van al die werklieden goed te pas, want het is er waterrijker dan het in de andere sleuven was. “Dat zit hem in den zandigen grond”, zeggen de kenners. Die overvloed van vocht wordt nu door middel van een op een hooge houten stellage aangebrachte pomp weggevoerd door een goot naar de marktplaats, waar het riool met alle plezier het water verzwelgt. De metselaars hebben daar achter aan de kerk heel wat steentjes te leggen eer ze dat gewirrewar van muurtjes van pilaartjes en van bogen tot de vereiste hoogte hebben opgetrokken. Het is daar achter net een doolhof.

Het aanvullen van aarde houdt natuurlijk gelijken tred met de vorderingen der metselaars. Deze week werden een groot gedeelte der doodsbeenderen weer naar hun oude rustplaats teruggebracht, waar ze nu zeker in de eerste eeuwen niet weer in hunne rust gestoord zullen worden.

De groote aardhoop tusschen Govers en Vlaming, die de aanleiding heeft gegeven tot exploiten en door hare wichtigheid reden tot bezorgdheid gaf, begint te verminderen. Met houweel en spade maakt men de vastaaneen gesloten en samengeperste kleimassa los om in het oude torengat gestort te kunnen worden. De houten schutting, die om de nu verdwenen aardhoop stond, is deze week op den ringmuur teruggebracht en daarmee is voldaan aan al de verplichtingen, den aannemer in deze door directie en gemeentebestuur opgelegd.

De voorboden van een nieuw gedeelte van het werk, zijn op de Laan aangekomen. Een gedeelte der steenen van de opgaande muren liggen daar opgeslagen en donderdag zagen wij de heeren: Van der Steur en Lammers, die steenen keuren. Ook de siersteen is aangekomen en de beeldhouwers zijn aan ‘t werk. We twijfelen er niet aan of bij dezen voortgang zullen de handige metselaars ze gauw genoeg noodig hebben.

Met enige feestlijkheid werd er heden middag de laatste paal ingeslagen. De machine en de paal waren keurig versierd met groen en bloemen, ja zelfs de leden van de heiploeg. Baas Dekker droeg een zijden strik op de borst als was hij een geridderd vorst. In tegenwoordigheid van de heer Lammers, leden van het Gemeente- en Kerkbestuur had het inslaan plaats. Nu, de heiers hebben een plezierig werk gehad aan deze kerk. Geen noemenswaardig ongeluk is er gebeurd en van geen grooten tegenspoed werd iets vernomen. Dat zij om die reden verheugd zijn, toont hun goeden geest. Een beschilderd bordje met een met een versje duidde ons het feit aan, waarom er feest werd gevierd. Er stond: “Door arbeid en vlijt zijn deze palen er in geheid”. Ziet ge wel, dat onze tijdelijke plaatsgenoten geestige kerels waren?” Dat het hun verder welga !
De heiploeg werd vanwege het Gemeente- en Kerkbestuur op bier en sigaren getracteerd.

Toelichting:
– Kespenlegger; de kespenlegger legt een verbindingsbalkje (kesp) tussen de koppen van heipalen en het opgaande werk.
– De houtenpaalkop en de kesp blijven onder de laagste grondwaterstand om rotten van het hout te vermijden.
– Bij het afgraven werd de grond gebruikt voor het plempen (dempen) van een deel van het Noord en het Rensgars.
– De 100 palen die door de heiploeg zijn geslagen waren nodig voor het ondersteunen van de nieuwe toren, voor het kerkgebouw kon verder gebruik worden gemaakt van de oude fundering.
– Na de kermis van 1896 werd gestart met de opbouw van de kerktoren. De kerk werd op 26 september 1897 ingewijd en in gebruik genomen.
– De doodsbeenderen hebben inmiddels weer 125 jaar betrekkelijke rust gehad.

Eric Snaas
09-07-2022

advertentie

Meer 'Om Schagen':

Zijperbrug vier dagen dicht

30 september 2022

Voetgangers en fietsers mogen wel door

De Zijperbrug is de brug langs de Grote Sloot richting Oudesluis. De Zwanenbrug even verderop is wel gewoon in gebruik, je hoeft er dus niet heel erg ver voor om te rijden

Kramen op de Nieuwstraat

30 september 2022

Gaat dit eigenlijk wel over geuroverlast?

Geurtesten werden weer uitgevoerd voor een schrikbarende  €13.635,-. De uitkomsten waren positief en de kramen konden blijven staan. Iedereen blij zou je denken behalve dan de klager

Kleureg

23 september 2022

Een roim van Klaas Jan Bierman

Het heet ‘Kleureg’. Veel Westfriezen hebben een kleur als achternaam. In dit gedichtje wordt daar de draak mee gestoken. Klaas Jan is lid van skroifgroep Veenhuizen.

Oude gewoonte

30 september 2022

Gesprekken, mooie verhalen en herinneringen

Op een maandagmorgen, lekker aan een bakkie met een gebakkie. Er worden liedjes van vroeger gezongen en Jessica zorgt voor heerlijke hapjes uit grootmoeders tijd

Westfriese Eivend

30 september 2022

Met 'n glaassie boerejongens of 'n avvekaatje

't Westfriese maal begint met 'n lekker koppie groentesoep. Deernei komme greêuwe urte met spek, stoive roist en nag wat are lekkernaaie en tussendeur is 'r van dut en dat en van alles wat

Grote Clubactie

23 september 2022

Vorig jaar werd ruim 10 miljoen opgehaald!

De verenigingen hebben het zwaar, inflatie verhoogt de kosten, Corona heeft tot een leegloop geleid, de energierekening is een pijnpunt en er zijn weinig vrijwilligers te vinden

Koolcampagne

23 september 2022

Waarschuwing voor klei op de wegen

De jaarlijks terugkerende ellende van natte klei op de wegen eist altijd weer zijn tol. Slippartijen, schade en soms zelfs letsel. En volgende week is het weer zover, de koolcampagne gaat van start

Westfriese podcast Pratendevort

23 september 2022

Met een gesprek, een verhaaltje en een liedje

Het Westfriese dialect is van oudsher een spreektaal. Het schrijven ervan kwam pas halverwege de vorige eeuw goed op gang. Inmiddels zijn er vele boeken verschenen

Huisartsencentrum Zijpe

23 september 2022

Gezondheidscentrum bij de Stolpen

Vijf huisartsen in Petten, Callantsoog, 't Zand, Schagerbrug en Sint Maartensbrug werken in deze ontwikkeling samen. Zij hebben het oog laten vallen op een locatie aan de Rijksweg

Boekstartcoach

23 september 2022

Wat doet de BoekStartcoach?

Voor een goede leesvaardigheid is het van wezenlijk belang dat een kind al op jonge leeftijd wordt voorgelezen. De bib wil u daar graag bij helpen via het consultatiebureau en de scholen

Gouden feestweek

16 september 2022

De Zandstee viert 50-jarig jubileum

De toekomst van de ouderenzorg laten we zien door de kamer van toekomst te openen met de nieuwste zorgtechnologieën en eHealth toepassingen. Alles omgeven door leuke activiteiten

Familie onderzoek

16 september 2022

Kent u al uw voorouders?

Maar waar en hoe begin je en wat als je vastloopt bij een moeilijk terugvindbare voorouder? Het Zijper Museum heeft in de persoon van Arnold Romeijnders een deskundige in huis die u hier graag bij helpt

Monumentendag

9 september 2022

Musea zijn op deze dag gratis te bezoeken

u kunt luisteren naar lezingen over archeologie en historisch kleurgebruik in de regio en een wandeling maken naar Tjaarsdorp, bij de Tjallewallerweg. Dit oude terpenlandschap heeft een interessante historie

Opvang Oekraïners

9 september 2022

In het centrum van Schagen

De woonunits zijn besteld, en de voorbereidende werkzaamheden reeds gestart. Op het grasveldje van voormalig basisschool de Ark worden 15 noodwoningen geplaatst

Haringhuizerhof Schagen

9 september 2022

Kreeg internationaal bezoek

De top van Samsung Global was speciaal overgevlogen uit Zuid-Korea om het ecologisch duurzame woningbouwplan in Schagen te bekijken

Laatste kofferbakmarkt

9 september 2022

Er zijn nog staanplaatsen te vergeven

Alles voor het goede doel dus als u nog een garage-sale in gedachte had dan kunt u net zo goed een plaatsje op het parkeerterrein van Magnushof reserveren

Looproutes en infoborden

9 september 2022

Het Makado als zoekplaatje

De bouwput is nu wel zo'n beetje op z'n hoogtepunt. Door de sloop van het dak worden looproutes en winkels nu continu veranderd en verplaatst

Veteranendag

9 september 2022

U kunt zich nog aanmelden!

Alle inwoners uit de dorpen en stad van gemeente Schagen die ooit zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden, zijn welkom. Ook hun partners en kinderen mogen mee

Woningen op eigen initiatief

9 september 2022

In Burgerbrug is het van de grond gekomen

CPO “Den Gouden Hoeck Burgerburg” is een nieuw gevormde bouwgroep van enthousiaste jonge inwoners. De groep is ontstaan vanuit plaatselijk initiatief en plaatselijke woningbehoefte

Arie z’n verjaring

9 september 2022

Skroivendevort

Vrouw Slagter, de ienigste vrouw die lid is van de club, roept drekt dat zai dat wel doen wul. Zai vurft graag en skroift roime, dat ’t past percies in heur streitje

Advies omtrent duurzaamheid

9 september 2022

Dit weekend staan de deuren open

Het woord duurzaamheid werd vroeger niet gebruikt maar bijna niets werd verspild. Alles werd gerepareerd of hergebruikt, niet uit idealisme maar uit pure armoede

In Memoriam

2 september 2022

John Voulon

Tiny Houses

2 september 2022

Wederzijds onbegrip stokt huurovereenkomst

Er moet een huurovereenkomst afgesloten worden maar de partijen komen er niet erg uit. De gemeente wil verder geen toelichting geven maar het gaat over geld

Zijper Landschap

2 september 2022

Wilt u de transitie in de agrarische sector ondersteunen?

Kees Klomp, lector betekenis-economie geeft een lezing en de biologische boeren Huiberts en Schrijver houden een presentatie. Voor iedereen die het Zijper Landschap een warm hart toedraagt

WOll

2 september 2022

De beschieting van het station in Schagen

De gebroeders Niestadt hebben indertijd dit drama vastgelegd op 8mm film. De beelden zijn nu ingekleurd en aangevuld met foto's uit de oorlogsperiode

Skroivendevort

2 september 2022

De kinderdansgroep

Deze week een gedichtje van Netty Zander van skroiversgroep Langedijk. Netty woont overigens in Schagen. Afgelopen donderdag was al weer de laatste Westfriese Markt

Schoehuijs zet viswinkel te koop

26 augustus 2022

Heidi en Louis houden het voor gezien

Ze vinden het prachtig, de vishandel, het contact met de klanten, maar personeel is niet te vinden en de jaren gaan tellen. Heidi en Louis hebben een besluit genomen

Erepenning voor Henk Kok

26 augustus 2022

Het cultuurgeheugen van Schagen

Met warme woorden werd Henk door medebestuurders toegesproken. De waardering voor zijn werk binnen de cultuursector is groot en de burgemeester kwam met een waslijst aan wapenfeiten

Verzilting van het boerenland

26 augustus 2022

Boer wordt ook watermanager

Nu al doen zich regelmatig lange periodes van droogte voor. In de landbouw zorgt dit in toenemende mate voor problemen vanwege verzilting. Met name in de buurt van de Wadden en Noordzee

Westfries pak

26 augustus 2022

Aankleden is een hele klus

Greet Koning-Luitjes is lid van de skroiversgroep Veenhuizen. Greet loopt vaak mee in de optocht en beschrijft het aantrekken van haar rokken en sokken en het opzetten van de kap

AH verdwenen

26 augustus 2022

Het leeghalen van de winkel duurde langer

Machtig grote vrachtwagens maakten de Nieuwstraat onveilig, de afbraak van de AH ging met grof geweld en er werd tot in de late uurtjes doorgewerkt

Bouwdorp aan de Snevert

26 augustus 2022

Gister was alweer de laatste dag

Traditioneel wordt er ieder jaar in de laatste vakantieweek het Bouwdorp georganiseerd door KIVAS. Onder begeleiding timmeren de kids er lustig op los, er wordt geknutseld en gespeeld

Jubileum in Dirkshorn

26 augustus 2022

Van Dorpshuis de Kastanjeboom

Ruim 50 jaar bestaat de dorpsvereniging al. En het houdt Dirkshorn lekker aan de praat. Tijd voor een feestje dus. Muziek, oude films, springkussens er is aan iedereen gedacht

Zomerfeest in Stroet

26 augustus 2022

In plaats van de kermis dit jaar

De kermis ging niet meer lukken maar een Zomerfeest gaat er wel komen. Een weekend later dan normaal maar het programma is rond en de tent komt op het pleintje van Stroet

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug