Deel

advertentie

Herinrichting op de tocht

Door de inflatie schoten de prijzen omhoog

Herinrichting op de tocht

Riolering
Een riolering houdt het ongeveer zestig jaar uit. Dan is het wel aan vervanging toe. De gemeente Schagen heeft rond de 300 kilometer aan riolering liggen. Ieder jaar wordt daar 10 kilometer van onderzocht. Meestal op basis van ouderdom of omdat er problemen zijn. De riolering wordt onderhouden door de Rioolheffing, een gemeentelijke belasting op basis van de WOZ waarde van de huizen. Met de huidige kostenstijgingen loopt de rioolheffing nogal achter bij de werkelijke kosten maar de gemeente wil de heffing niet verhogen in deze toch al moeilijke tijd.

Gemeenteraad steunt aanvullende financiële dekking voor vier projecten
Dinsdag 21 maart is in de raadsvergadering een besluit over de financiering van vier projecten voorgelegd. Dit voorstel is goedgekeurd. Het gaat om de Schagerweg, de rotonde Speketersweg, de Jonkerstraat – Hoebelaan, en de Kanaalstraat. Voor deze projecten was onvoldoende financiering. Dit financiële tekort is het gevolg van hogere kosten. Deze zijn ontstaan door prijsstijgingen van materiaal en personeel en extra maatregelen voor verkeersveiligheid en riolering. Zo moet tegenwoordig het hemelwater gescheiden worden van het rioolwater. Met dit positieve raadsbesluit op de financiële dekking kan de gemeente beginnen met de aanbesteding en uitvoering van de vier projecten.

Schagerweg
In 2017 is besloten om de Schagerweg te herinrichten. Het doel van de herinrichting is om de verkeerssituatie te verbeteren en veiligheidsbeleving te laten toenemen. Door aanpassingen aan de weg zal de snelheid in Schagerbrug verminderen. Fiets, voetgangers en schoolgaande kinderen zullen een veiligere beleving hebben in vergelijking met de huidige situatie. Verder is het doel om de regenwaterafvoer op de Schagerweg te verbeteren om zo wateroverlast te voorkomen. Voor een impressie van de toekomstige weg, klik hier.

Speketersweg met overheidssubsidie
De afgelopen jaren gebeurde er op het kruispunt Speketersweg – Woudmeerweg meerdere ongevallen. Om deze reden is besloten de kruising veiliger te maken. Het project heeft als doel om de kruising van de Speketersweg en de Woudmeerweg om te bouwen tot een rotonde. Door het aanleggen van een rotonde op deze kruising zal de verkeersveiligheid verbeteren. Het vermindert de snelheid bij het verkeer en verbetert de veiligheid voor overstekende fietsers en voetgangers. Deze aanpassing wordt gelukkkig voor 90% gesubsidieerd door zowel de Rijksoverheid als de provincie.

Jonkerstraat – Hoebelaan
Halverwege 2019 is er budget beschikbaar gesteld om de bestrating van de Jonkerstraat en Hoebelaan te verbeteren. Dit was nodig vanwege de kwaliteit van de wegen en de extra verkeersbelasting door bouwactiviteiten. Vernieuwde bestrating en plateaus moeten ervoor zorgen dat de algehele verkeerssituatie verbetert. Naast het veiliger maken van de straten is het plan om de riolering te vervangen en te verbeteren. Dat laatste moet ervoor zorgen dat er minder overlast is bij hevige regen. Voor een impressie van de situatie, klik hier.

Kanaalstraat met overheidssubsidie
In het midden van 2019 is er budget vrijgemaakt voor de renovatie van de riolering en de herinrichting van het gebied in de woonwijk Kanaalstraat en omgeving. Het project omvat onderhoud en vervanging van de riolering, bestrating en groenvoorziening. Het gaat hierbij om de straten Marktstraat, Kanaalstraat, Parallelweg, Handelsweg en een klein gedeelte van Rensgars (voor rioleringsaanpassingen). Ook hier is subsidie ontvangen van de overheid voor klimaatadaptieve herinrichting.

advertentie

Meer 'Politiek':

De vlotbruggen en de N9

25 mei 2023

De N9 zit in de top10 van onveilige provinciale wegen

De VVD trok de kar in de gemeenteraad en de motie om de verkeerssituatie in Den Haag aan te kaarten werd met algemene stemmen aangenomen, er ging een brandbrief richting Den Haag

Standhouders Nieuwstraat

25 mei 2023

Oude standplaatsvergunning in ere hersteld

Dat betekent dat ze sowieso terug mogen naar de 'oude' plek. Vraag is natuurlijk of je tegen die blinde muur van de supermarkten aan wilt staan

Nieuwe afvalbakken

26 mei 2023

De ingebouwde pers drukt het afval samen

Dit zorgt ervoor dat er meer afval in de bak past en deze minder vaak geleegd hoeft te worden. Dit bespaart tijd en geld. Ondanks dat de bakken duurder zijn, is het toch een besparing

Erfgoed Schagen

26 mei 2023

De gemeente doet graag een beroep op u

Tradities en de manier van leven, monumenten, het landschap, archeologie en historische waterwegen. Welke sporen uit het verleden zijn belangrijk en vertellen het verhaal van gemeente Schagen

Burgerberaad en dan…

24 mei 2023

Hoe ziet een leefbare gemeenschap er in de toekomst uit?

Naast adviesraden zijn er in de gemeente Schagen nog diverse dorps- en wijkraden. De gemeente beschikt zelf over een burgerpanel en het participatieplatvorm samen.schagen.nl.

Matige beoordeling voor Schagen

19 mei 2023

Provincie publiceert rapport Interbestuurlijk toezicht

Uit het rapport blijkt dat het voornamelijk in het kwaliteitssysteem van de gemeente zit. Procedures en werkprocessen zijn niet altijd compleet en worden soms niet goed doorlopen

Energiebespaarplicht voor bedrijven

19 mei 2023

Grootverbruikers moeten verplicht besparen, de gemeente helpt

Bedrijven met een hoog verbruik vallen onder de energiebespaarplicht. In Schagen gaat het over ongeveer 400 bedrijven. Zij krijgen gratis advies over de te nemen maatregelen

Betaalbaar bouwen

19 mei 2023

Dat lijkt steeds moeilijker te worden, hoe komt dat?

Een informatieve avond over het reilen en zeilen binnen de woningbouw. Vele factoren spelen mee en niet alles is vanuit de gemeente te sturen. Dat maakt het ingewikkeld

Behoud van kerken

19 mei 2023

Altijd een markant gebouw midden in de plaats

Maar ook een kerk behoeft onderhoud. En daar wringt de schoen veelvuldig. Eigenaren van kerken hebben het moeilijk met onderhoud en verduurzaming

Criminelen en vakantieparken

19 mei 2023

Dat blijkt een goede combinatie en baart grote zorgen

Vakantieparken blijken de uitvalsbasis te zijn voor vele vormen van criminaliteit. Om dit een halt toe te roepen is er een training ontwikkeld voor personeel van vakantieparken

Jaarrekening gemeente

12 mei 2023

Dit jaar zomaar een vette meevaller

Na tegenvallende terugbetalingsregelingen van de Rijksoverheid viel het in 2022 eens een keertje mee. Ook de belasting bleek minder inhalig. Fijn voor het broodnodige reservefonds

Gymzaal Basisscholen

12 mei 2023

Fel debat in de gemeenteraad afgelopen dinsdag

Het plan De Groene Traverse heeft het college al heel wat hoofdbrekens bezorgd. In de raad moest de laatste hobbel genomen worden, de lokatie van de gymzaal

Wethouder pakt door

12 mei 2023

Hele nieuwe wijk in Sint Maarten staat in de startblokken

Het gaat om de bouw van 62 woningen, waarvan 40% in de goedkope categorie, op de locatie naast het project Rode Kool dat nu in aanbouw is. Wel nog een bestemmingsplan dat gewijzigd moet worden

BOA’s naar nieuw onderkomen

12 mei 2023

Samenwerking met de politie wordt steeds belangrijker

Uiteraard draagt een nauwere samenwerking tussen BOA's en politie bij aan een grotere mate van veiligheid, toezicht en handhaving in de gemeente Schagen

Verlenging crisisnoodopvang Petten

12 mei 2023

De vluchtelingenstroom is nog veel te hoog

Aankomende zomer zou de crisisnoodopvang in Petten ten einde zijn. Het COA echter zit nog steeds met de handen in het haar en heeft derhalve om verlenging gevraagd

Bijzonder Provinciaal Landschap

12 mei 2023

Beschermd landschap rondom Schagen komt in beweging

Het college wil naar u luisteren en weten wat u belangrijk voor de toekomst vindt. Vermelding van wat dit participatietraject heeft opgeleverd is jammer genoeg nergens in de bijbehorende stukken na te lezen

Vleermuisschermen

12 mei 2023

Vleermuizen vangen duizend muggen per nacht

Vleermuizen gebruiken lijnen in het landschap (zoals bomenrijen) om met behulp van echolocatie de weg te vinden. Wanneer er een gat in zo'n bomenrij valt, kunnen vleermuizen verdwalen

Wethouder Quint treedt af

28 april 2023

Hier zijn persoonlijke afscheidswoorden

Een integere wethouder met een groot sociaal hart heeft zijn functie neergelegd. Je moet zijn keuze respecteren maar jammer is het wel. Hopelijk zien we hem snel terug in de raad

Burgerberaad Schagen

28 april 2023

Voorstel tot instellen burgerberaad op gebied van leefbaarheid

Participatie is een moeilijk concept. Er praten maar een paar omwonenden of geïnteresseerden mee en als het plan er uiteindelijk ligt voelt iedereen zich plots voorbijgelopen

Herverdeling gemeentelijke portefeuilles

28 april 2023

Met het aftreden van dhr. Quint moest er even geshuffeld worden

Het is even roeien met de riemen die je hebt. Hopelijk kan de Senioren Partij Schagen snel een nieuwe wethouder leveren. Maar voor zolang is dit de verdeling

Toekomst polderlandschap

28 april 2023

Bijzonder Landschappelijke Gebieden

Klinkt goed maar je kunt er vervolgens niets meer mee. Huizen bouwen is dan ondenkbaar. De randstad bepaalde tot op heden wat bij ons tot landschappelijk gebied verklaard werd

Controle bedrijfspanden

28 april 2023

Integrale controle in Callantsoog door gemeente en politie

In veel loodsen en bedrijfspanden vinden illegale praktijken plaats. Van ongeoorloofde bewoning tot drugslabs. Dit brengt onveilige situaties met zich mee

Waldervaart in actie

28 april 2023

Woensdag rent er van alles door de wijk

Maakt u zich geen zorgen, het is georganiseerd door jongerenwerk, politie en brandweer om over en weer wat meer geduld en begrip te kweken

Adviesraad Kunst en Cultuur

21 april 2023

KCARS wordt helemaal niet opgedoekt door wethouder

Tegenstrijdige berichten bereikte de redactie maar navraag bij de wethouder bracht licht in de duisternis. De Kunst en Cultuurraad wordt helemaal niet ontbonden

Hotel Corfwater

21 april 2023

Een langlopend traject maar er komt schot in

Het nieuwe plan Corfwater is groots en vernieuwend, het past binnen de structuurvisie en kan Petten een enorme oppepper geven waar het recreatie en werkgelegenheid betreft

Herinrichting centrum Waldervaart

21 april 2023

Er is nog steeds veel commotie over, vooral over de participatie

Het blijft een heet hangijzer die participatie. In het verleden was het vaak een kwestie van zenden vanuit de projectleiders van de gemeente, ontvangen echter deden ze niet

Versnelde uitvoering onderwijshuisvesting

21 april 2023

Een aantal schoolgebouwen hebben dringend renovatie nodig

De gestegen prijzen in de bouw en van bouwmaterialen speelt de gemeente behoorlijk parten. Tijd om even adem te halen en goed uit te zoeken welke projecten de meeste urgentie hebben

Sportpark Groenoord in de wacht

21 april 2023

De Rijksoverheid heeft de spelregels veranderd

Wethouder de Nijs wil die nieuwe regelgeving graag meenemen in dit toekomstige plan om te voorkomen dat alles achteraf weer op de schop moet, maar Groenoord wordt wel doorgezet

Vernieuwing Tuitjenhorn

21 april 2023

De Koorndijk en Kalverdijk gaan op de schop

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van het rioolstelsel, het aanbrengen van asfalt en bestrating en het aanbrengen van beplanting. Tussen het Noorderlicht en het Kromwater

Nieuwbouw centrum

21 april 2023

Gebrekkige participatie heeft ook hier parten gespeeld

Toen bekend werd dat De Ark een nieuwe school zou krijgen op de plaats van de Rank kwam er plots een groot stuk grond beschikbaar midden in het centrum van Schagen

Camerabewaking

21 april 2023

De camera's op het station zullen waarschijnlijk blijven

Er zijn nogal wat ongeregeldheden voorgevallen op het station. Diefstal, vernieling en veel overlast. Uiteindelijk besloot de gemeente om er bewakingscamera's te plaatsen

Regenboogzebrapad

21 april 2023

Kunnen er niet meer komen in de omliggende dorpen?

Het is een mooi idee en waarom niet zou je denken. Maar regenboogpaden en zebrapaden gaan niet samen. Zebrapaden zijn namelijk wettelijk vastgelegd als altijd zwart/wit

Woningbouw gemeente Schagen

7 april 2023

De ambities zijn groot, 1600 woningen in vier jaar

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, ook het creëren van wooneenheden door splitsen, transformeren en kleine particuliere initiatieven gaat onverminderd door

Collegevergaderingen

7 april 2023

Die kunnen ook op uw bedrijf gehouden worden

Normaal gesproken zijn de vergaderingen van het college op het gemeentehuis. Maar tegenwoordig zitten ze ook graag bij een bedrijf aan tafel of bij de dorpsraad

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug