Deel

advertentie

Herindeling Markt

Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad

Herindeling Markt

HET SPROOKJE VERKEER CENTRUM SCHAGEN

Toegangspoorten Marktplein
Er was eens…. in de jaren negentig een herindelingsplan, ontwikkeld voor de totale inrichting van de Markt. Bureau Vermeulen Windsant Architecten uit Haarlem heeft planmatig schetsplannen gemaakt waarbij het Marktplein geheel op zijn kop ging. Het Marktplein moest als een knusse min of meer besloten huiskamer als verblijfsgebied en centraal ontmoetingspunt worden ingericht. O.a. waren 2 toegangspoorten bij de ingang Torenstraat en Nieuwstraat bedacht.

Duur plan, geen geld
Alléén voor de totale reconstructie was niet voldoende geld beschikbaar. Er was slechts 1 miljoen gulden beschikbaar. Dit bedrag was alléén toereikend voor de soberste uitvoering . Het gemeentebestuur vond dan ook dat van de Stichting Evenementen Schagen (SES) en de winkeliersvereniging Schagen als direct belanghebbenden, een bijdrage mocht worden verlangd. Verder stond het reconstructie plan voor 600.000,- gulden subsidie op de A-lijst van de provincie Noord-Holland. Uiteindelijk is de inrichting geworden zoals deze nu is. Alléén destijds nog zonder de nu geldende verkeersmaatregelen die later zijn genomen vanwege het door de voormalig gemeenteraad van Schagen vastgestelde beleidsplan “Verkeer Circulatie Plan” (VCP) voor de stad Schagen.

Proef afsluiting Gedempte Gracht/Marktplein
Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad van Schagen waarbij tijdens de begrotingsbehandeling 1996 onaangekondigd door de (grote) fractie van Duurzaam Schagen, met meerderheid van stemmen werd besloten het Marktplein en de Gedempte Gracht autovrij te maken. Een deel van het centrum is toen bij wijze van experiment voor een tweetal perioden van 3 weken op vrijdagavond en zaterdag autovrij gemaakt. Afsluiten dus voor autoverkeer. Het argument was “goed om de recreatieve waarde” van de binnenstad te vergroten”.

Verhitte discussies
Vette stukken in de pers van ondernemers uit de gehele binnenstad van het winkelrondje Schagen “Centrum mag niet auto vrij”. Reacties van voorstanders als 3 VO en ingezonden stukken van voorstanders. Uiteindelijk na overleg met het voltallig college en daarna met de verantwoordelijk wethouder, tonen de voorzitter van de Winkeliersvereniging Schagen (WVS), de voorzitter V.W.A. Makado Centrum, de voorzitter Industrie- en Bedrijvengroep (IBS) en de MKB consulent begrip voor het experiment. Tijdens de proef, onrustige weken en verhitte discussies van de werkgroep met de betrokken wethouder.
De middenstand wil een einde aan de proef autoluw. Maar de autoluw proef blijft gehandhaafd ondanks gebrek aan beloofde cijfers. Resultaat; proef wordt op de helft afgeblazen. Enige tijd daarna trad v/m wethouder Jong af omdat hij zich niet kon vinden in de meerderheidsmotie van de Raad dat niet hij maar de gemeenteraad bevoegd is om de Markt af te sluiten. Dit was niet zo maar een verkeersmaatregel die tot de bevoegdheid van het college behoort.

Verkeerscirculatieplan stad Schagen
Er was eens…. een Ridderzaaldebat waarbij toenmalig wethouder Verkeer en Vervoer de notitie Uitgangspunten Verkeer Circulatieplan presenteerde in een bomvolle Ridderzaal. In de zaal belangstellenden, betrokken inwoners en ondernemers. Met als rode draad “Kan je nog met de auto naar de binnenstad” en “Is het broodroof als de winkels in de binnenstad niet met de auto te bereiken zijn”. Gevolgen voor parkeren, ruimte voor wandelaars, ruimte voor recreatief winkelen en fietsers .
Feit was wel dat de roep om iets aan al het verkeer in de binnenstad te doen steeds luider werd. Met name ook aandacht voor de leefbaarheid van de inwoners nabij de binnenstad in het kernwinkelgebied. Eind november 2012 werd het VCP met onderliggende adviesrapportage inclusief allerlei uitvoeringsmaatregelen door de v/m Raad van Schagen vastgesteld.

Categoriseringsplan verkeer
Er was eens…. een herindeling waarvan de uitvoering niet voortvarend werd opgepakt. Allereerst moest de wethouder van Verkeer en Vervoer, het Ambitieplan Verkeer voor de nieuwe gemeente Schagen opstellen. Naast het Categoriseringsplan zijn gelijktijdig 5 ambities opgenomen waar de komende 10 jaren bij het beheer openbare ruimte, reconstructies bestaand openbaar gebied en de nieuwe projecten, rekening mee moet worden gehouden. Onduidelijk is of bij de uitvoering van projecten deze ambities worden gevolgd dan wel waargemaakt?

Aanpak verkeerscirculatie centrum stad Schagen
Er was eens…. een raadsvergadering op 17 december 2019 waarbij een motie is aangenomen; maak een “Plan van aanpak verkeerscirculatie centrum stad Schagen”. Een jaar daarna komt de wethouder Verkeerszaken met een plan van aanpak met bijbehorende kostenraming tussen euro 50.000,- en 80.000,-. Géén enkele behoefte om gebruik te maken van het door de v/m Raad van Schagen vastgestelde VCP met onderliggende (dure) rapportage van de niet uitgevoerde vastgestelde maatregelen.

Verkeersplan centrum Schagen
Er was eens…. op 14 december 2021 door het college van Burgemeester en Wethouders een besluit genomen waarbij is besloten een verkeersplan op te stellen voor het centrum van Schagen. Het verkeersplan geeft antwoord op de vraag hoe het centrum er verkeerskundig uit moet komen te zien in de toekomst. Dit wordt gedaan aan de hand van een menu van 16 maatregelen. Deze maatregelen zorgen voor een bereikbaar, aantrekkelijk, verkeersveilig, groen en toegankelijk centrum van Schagen.
Er worden opvallend véél maatregelen genoemd in dit Verkeersplan die véél herinneren aan het in het archief liggende VCP van 2012 van de v/m Raad van Schagen.
Opvallend dat de enige niet stoppende wethouder het ingediende verkeersplan moet verdedigen.

Niks mis mee.
Jan Bouwes

 

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Coalitieakkoord ligt klaar

24 mei 2022

De wethouders zijn inmiddels voorgesteld

Om tot een uiteindelijke portefeuilleverdeling te komen, moeten de wensen van de vier partijen naast elkaar gelegd worden en moeten overlap en leemtes in de portefeuilleverdeling opgelost worden

Reilen en zeilen van de gemeente

25 mei 2022

Hoe wilt u daarover geïnformeerd worden?

Lezen de inwoners van gemeente Schagen vaak de krant? Of zoeken inwoners informatie via online kanalen? De gemeente Schagen wil weten hoe zij haar inwoners het beste kan informeren

Oplichting

25 mei 2022

Laat je goed voorlichten!

Oplichters komen maar al te vaak betrouwbaar over. Ze komen aan de deur of bellen op. Dan zeggen ze dat ze van de bank zijn. En dat uw geld in gevaar is, of u maar even uw pincode en pas afgeeft

Starterslening koophuis

20 mei 2022

Heb je moeite om je eerste huis te kopen?

Woningzoekenden die net niet voldoende inkomen hebben worden hiermee geholpen. De starterslening financiert het verschil tussen het maximale hypotheekbedrag en de totale aankoopsom

Bedrijfspanden gecontroleerd

20 mei 2022

Op illegale bewoning en criminaliteit

Bij de controle werd onder meer illegale bewoning door arbeidsmigranten aangetroffen. Ook werden er goederen aangetroffen voor het professioneel produceren van hennep

Houten micro windmolens

20 mei 2022

Met een maximale hoogte van 15 meter

Ook de agrariërs in onze gemeente willen verduurzamen. Door hen toe te staan om een kleine windmolen bij hun bedrijf te plaatsen, voorzien wij in die behoefte

Bouwen in Waarland

De eerste stap is gezet

Een glastuinbouwbedrijf wordt gesaneerd en ter compensatie hiervan mag de projectontwikkelaar woningen bouwen aan de Beemsterboerweg.

Toeristenbelasting

13 mei 2022

De OFS vindt het afschrikwekkend

Belastingverhoging komt nooit echt lekker aan, zo ook in dit geval. Dertig procent maar liefst, daar schrik je van, maar niet als je ziet dat het dan over 41 cent gaat

Knelpunten elektriciteitsnetwerk

13 mei 2022

Ondernemers zoeken naar oplossingen

Het netwerk raakt vol, aanvragen van elektriciteitsaansluitingen laat lang op zich wachten, teruglevering aan het netwerk kan vaak niet. De gewenste verduurzaming wordt hierdoor afgeremd

Geluidsschermen

13 mei 2022

Langs de N245 bij Muggenburg

Eindelijk zijn ze vervangen, ditmaal met een speciale coating want veel mensen irriteren zich aan de graffiti die er telkenmale weer opgespoten wordt

Coalitie perikelen

13 mei 2022

De voortgang van de besprekingen

Gesteld word dat een brede wens in de gesprekken met de politieke fracties is uitgesproken dat er bestuurlijk krachtige wethouders moeten worden benoemd.

Gemeentelijke jaarrekening

6 mei 2022

We zijn weer in het rood gedoken!

Schagen is een 'nadeelgemeente' we krijgen per inwoner minder uit het gemeentefonds uitgekeerd. Dat staat echter niet gelijk aan het gat van 1,9 miljoen

Callantsoog mag bouwen

3 mei 2022

17 sociale huurwoningen aan de Denneweg

De Raad van State oordeelt dat er voldoende parkeerplekken komen. Voor het bouwplan is een positief advies gegeven door de welstandscommissie. De noodzaak van woningbouw vindt de RvS ook voldoende aangetoond

Coalitie gaat in de breedte

29 april 2022

Maar liefst 4 partijen op het pluche

De informateurs brachten hun rapport uit over de vorming van een nieuwe coalitie. Die zou maar liefst 21 van de 29 stemmen in de raad beslaan. Kun je dan nog van oppositie spreken

300 woningen voor Oekraïners

29 april 2022

De gemeenteraad heeft het goedgekeurd

Een aantal omwonenden van de locaties sprak ook in bij de gemeenteraad. Zij waren kritisch over de snelheid, maar ook begripvol voor de situatie

Vervoer naar priklocaties

29 april 2022

De gemeente vergoedt het niet langer

Als inwoners (financieel) niet in staat zijn om vervoer te regelen naar één van de priklocaties voor de komende boostervaccinaties, kunnen zij gebruik maken van de reguliere Wmo vervoersindicatie

De Ribbius Peletier Penning

29 april 2022

Welke vrouw verdient een onderscheiding?

Welke vrouw verdient een onderscheiding voor haar inzet voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek? Welke vrouw is een politiek voorbeeld voor andere vrouwen? We zoeken haar

Openbare vergaderingen

29 april 2022

Van de Schager politieke partijen

De lokale politiek bepaalt veel... Bijvoorbeeld de kwaliteit van de stoep waarover je naar de basisschool loopt. Of je een afvalcontainer krijgt en wat daarin gaat, welke boom waar staat en of je op zondagavond boodschappen kunt doen

Bouwondernemers bieden hulp

20 april 2022

Zij gaan bouwen voor Oekraïense vluchtelingen

Naast de lopende bouwprojecten gaat de gemeente samenwerken met een aantal bouwers om er zo snel mogelijk nog 300 huizen bij te zetten om de vluchtelingenstroom het hoofd te bieden

Rijbewijs verlengen

21 april 2022

Dat kan binnenkort online

Foto maken, digitaal doorsturen naar de Rijks Dienst voor Wegverkeer en dan via je DigiD een verlenging aanvragen. Twee dagen later ligt je rijbewijs klaar op het gemeentehuis

Vakantiewoning mag bewoond

21 april 2022

Als het aan de gemeente ligt al vrij snel

De eerste stap is vluchtelingen toestaan om in een vakantiehuisje te trekken. Maar met de huidige woningnood hopen zij deze uitzondering in de toekomst voort te kunnen zetten voor alle woningzoekenden

Burgerberaad

21 april 2022

Moet de participatie wijken voor een burgerberaad?

In Schagen zet Hans Westrik zich in voor de toekomst van een burgerberaad. Onder inwoners is vaak veel kennis en waarom zou je daar geen gebruik van maken als je voor complexe beslissingen staat

Energietoeslag

21 april 2022

De toeslag gaat voor een grotere groep gelden

Eerder gold de tegemoetkoming alleen voor diegenen die 110% van de bijstandsnorm verdienen. Dit is verhoogd naar 120%. Zit u net boven de bijstandsnorm, haal dan een aanvraagformulier

Muurschildering

20 april 2022

Op het monumentale pand Markt 18

Eigenaren hebben nu eenmaal met regels te maken. Je mag toch verwachten dat in dit geval de gemeente Schagen het goede voorbeeld behoort te geven

Huismussen hotel in Haringhuizen

12 april 2022

Ontheffing aangevraagd voor huismussen

In de bestaande bebouwing is bij het soorten onderzoek in kader van de natuurwetgeving een huismussen echtpaar aangetroffen. Om dit echtpaar te kunnen huisvesten is vervangende huisvesting aangelegd

Winkels saneren

14 april 2022

En woonruimte toevoegen

Winkelgebieden zullen slinken, binnenstedelijk bouwen is hard nodig. Een goede reden om twee vliegen in één klap te slaan. Maar in de ontwikkelvisie van Schagen staat hier niets over

Feestelijke bijeenkomst

6 april 2022

Voor de ondertekening van het inclusieakkoord

Samen werken aan geluk, dat was het thema van de afgelopen regeerperiode van de gemeente. Maar dan wel geluk voor iedere inwoner ongeacht welk verschil dan ook, dat staat in het inclusieakkoord

Energietoeslag wordt snel uitgekeerd

6 april 2022

Ter compensatie van de gestegen energieprijzen

De gemeente zet er vaart achter, iedereen met een gemeentelijke uitkering heeft het geld uiterlijk 1 juni op de rekening staan. En voldoet u net niet aan de voorwaarden, vraag het wijkteam

Sluiting Gemeentehuis

6 april 2022

Met de Paas bijvoorbeeld en Hemelvaart

Tweede Paasdag is het gemeentehuis dicht, Goede Vrijdag overigens ook en zo zijn er nog een aantal dagen in april, mei en juni. Er is wel een telefoondienst mocht u toch dringend antwoord nodig hebben

Schagen gaat lobbyen

6 april 2022

We zijn namelijk een nadeelgemeente

Een nadeelgemeente krijgt te weinig geld toebedeeld uit het gemeentefonds. In ons geval 1 miljoen te weinig! Door lid te worden van de lobbyclub M50 hoopt de wethouder op meer aandacht

Nieuwsbrief voor Oekraïners

31 maart 2022

Voor zowel de vluchteling als het gastgezin

De burgemeester wil nogmaals haar waardering uitspreken aan de inwoners van Schagen die hun hart en huis hebben opengesteld. Maar de stroom van informatie schreeuwde om uitleg

Glyfosaatverbod blijft gehandhaafd

31 maart 2022

Regionale grondkamer was tegen dit verbod

De regionale grondkamer oordeelde dat de provincie dit verbod niet mocht opleggen aan pachters. Het is voor het eerst dat de Centrale Grondkamer een verbod op dit gewasbeschermingsmiddel goedkeurt

CDA en JessLokaal zijn op zoek

29 maart 2022

Naar een passende coalitie partner

Er zijn een vijftal partijen die meedingen naar het wethouderschap van Schagen. Zij zullen als Burgemeester en Wethouders het dagelijks bestuur vormen

Onderscheidingen voor raadsleden

29 maart 2022

Lid in de Orde van Oranje Nassau

Vertrekkende raadsleden viel de eer te beurt voor hun inzet en betrokkenheid. Jarenlang zijn zij raadslid geweest, een tijdrovende bezigheid die vaak naast het gewone werk wordt uitgevoerd

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug