Deel

advertentie

Europese subsidies

Bepaald niet gemakkelijk om aan te vragen

Europese subsidies

Ondersteuning aanvragen Europese projectsubsidie Noord-Holland
De regeling staat open van 8 januari 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Vraag van tevoren een advies van het steunpunt van de provincie Noord-Holland voor het project waarvoor u een aanvraag voor Europese subsidie op wil laten stellen. Neem hiervoor contact op met ons Adviespunt Europese Subsidies:[email protected].

Doel
De provincie Noord-Holland wil het opstellen en indienen van een aanvraag voor Europese subsidie ondersteunen en stimuleren; Met deze regeling wordt de drempel voor met name het MKB weggenomen om een aanvraag op te laten stellen voor een subsidie op grond van de Europese programma’s

Doelgroep
De provincie verleent subsidie aan een rechtspersoon die een aanvraag voor een projectsubsidie in het kader van Kansen voor West 3 Noord-Holland (KvW3) of Just Transition Fund IJmond (JTF-IJmond) gaat opstellen en indienen.

Activiteiten
1. De provincie geeft subsidie voor het opstellen en indienen van een aanvraag die op tijd is (binnen de periode van openstelling), die inhoudelijk en financieel volledig is en die voldoet aan de door het betreffende Europese programma gestelde eisen van indiening, voor een projectsubsidie op grond van de volgende Europese programma’s:
a. Kansen voor West 3 provincie Noord-Holland; of
b. Just Transition Fund-IJmond.
2. De uitvoering van de activiteiten van de projectsubsidie zal in Noord-Holland plaatsvinden of ten goede komen aan Noord-Holland.

Berekening subsidie
100% van de noodzakelijke kosten tot maximaal € 10.000,-.

Subsidieplafond
Voor deze regeling is in totaal € 420.000 (het subsidieplafond) beschikbaar. Wilt u in aanmerking komen voor subsidie? Lees de uitvoeringsregeling door.

De provincie geeft géén subsidie als:
de activiteit financieel niet haalbaar is;
de uitvoering van de activiteit is gestart voordat de aanvraag is ontvangen;
de aanvrager een onderneming is die in moeilijkheden verkeert als bedoeld in paragraaf 2.2 van de Communautaire richtsnoeren inzake reddings -en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU, 2014/C 249/01;
tegen de aanvrager een terugvorderingsbevel is gegeven omdat eerdere steun onrechtmatig en onverenigbaar is verklaard met de interne markt;
reeds subsidie is verstrekt aan de aanvrager voor dezelfde activiteit;
het steunpunt van de provincie Noord-Holland geen positief advies heeft gegeven op het ingediende projectidee.
de aanvraag voor subsidie minder dan € 5.000,- bedraagt.
Aanpak
Volgorde van ontvangst
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Indien meerdere aanvragen op dezelfde dag worden ontvangen en door honorering van deze aanvragen het subsidieplafond wordt overschreden, wordt rangschikking van die aanvragen bepaald door loting.

Moet u aanvullende informatie indienen? De ontvangstdatum van de aanvullende informatie geldt dan als ontvangstdatum. De regeling staat open van 8 januari 2024 vanaf 9:00 uur tot en met 22 december 2026 voor 17:00 uur.

Let op
Als uw aanvraag voor of na bovengenoemde periode door ons wordt ontvangen, wordt deze niet in behandeling genomen.

Indienen subsidieaanvraag
STAP 1:
Maak eerst de BIJLAGEN gereed. Welke bijlagen u moet meesturen, staat in het ‘Subsidieaanvraagformulier’ (zie de rechterkolom van deze webpagina). Zorg dat u alle benodigde bijlagen met de aanvraag meestuurt. Wij kunnen besluiten om onvolledige aanvragen buiten behandeling te laten (bij een tender), of pas in behandeling te nemen wanneer de aanvraag volledig is (bij volgorde van ontvangst).

Het ‘Subsidieaanvraagformulier’ is één van de verplichte bijlagen bij uw subsidieaanvraag. Wij adviseren u om dit pdf-formulier eerst op te slaan op uw computer, vervolgens te openen in Adobe Acrobat Reader en het daarna pas in te vullen.

STAP 2:
Log in op eHerkenning (via de link in de rechterkolom van deze webpagina) met uw eHerkenningsaccount. De gegevens zoals bekend bij het handelsregister van de KvK worden automatisch aangevuld in het formulier. Vul de rest aan. Hierna kunt u de bijlagen uploaden en de aanvraag verzenden. Wij verzoeken u om geen zipbestanden te uploaden als bijlage.

advertentie

Meer 'Politiek':

Wegwerkzaamheden Dirkshorn

18 april 2024

Vanaf 22 april tot eind augustus

Er wordt behoorlijk aan de weg getimmerd dus houdt rekening met allerlei omleidingen. De N245 is als het goed is net weer geheel open als hier begonnen wordt

DOP

18 april 2024

Dorps Ontmoetings Punt

Er wordt al 10 jaar gesproken over de huisvesting van DOP. Nu is er een bedrag vastgesteld waarmee het oude VVV-kantoor op het plein in Petten verbouwd en verduurzaamd kan worden

Huisartsenpost De Stolpen

17 april 2024

Wordt het kielekiele met dit plan?

De huisartsen uit de Zijpe willen zich verenigen om de zorg veilig te stellen, daartoe willen zij grond aankopen aan de Stolpen. Het werd in de raad besproken afgelopen week

Het Ananas

17 april 2024

De groene tunnel aan de Ruigeweg

Het conceptverzoek voor een camping aldaar zorgde voor consternatie in de Zijpe. Het project wordt veel groter dan aangekondigd en de historie van de Plantagie is uniek

200 jaar Noordhollands kanaal

18 april 2024

Met het handje uitgegraven voor 90 cent per uur

De bouw van een grote brug over het kanaal in de nabijheid van de vlotbrug in Burgervlotbrug zou een economische impuls geven voor de directe bereikbaarheid van zeer veel bedrijven

Bouwbord onthuld

11 april 2024

herinrichting Schagerweg te Schagerbrug

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar nu, drie jaar na het oorspronkelijke plan, is de schep de grond ingegaan en ligt het eerste deel van de weg eruit

Doorfietsen

9 april 2024

Tussen Tuitjenhorn en Warmenhuizen

Verderop komt de fietsstraat over de Kalverdijk, dus er begint zich al een route te vormen. Als de provincie aan de slag gaat langs de N245, dan kun je straks zo doortrappen naar Schagen

N9

10 april 2024

Er waren beloftes over de aanpak van kruisingen

Tot op heden is er echter niets gebeurd. De VVD fractie Schagen heeft derhalve de minister een brief gestuurd met de vraag wanneer dit gaat gebeuren

Toeristenmagazine 2024

5 april 2024

Een gratis informatieblad over de gemeente

Bol van toeristische informatie en evenementen ten behoeve van de inwoners en de vele toeristen die ons gebied komen bezoeken of er overnachten

Wind op zee

4 april 2024

Dat moet ergens aan land gebracht worden

Het nog te bouwen windmolenpark kan wel 70% van onze geschatte behoefte aan energie leveren. Het zou een enorme bijdrage zijn aan onze onafhankelijkheid

Gemeentelijke belastingen

4 april 2024

Ze verschillen enorm per gemeente, hoe kan dat?

Waarom moet je in de ene gemeente meer betalen voor riolering of afval dan in de andere? Afvalheffing in Bloemendaal kost €522,- in Dijk en Waard €289,- per gezin

LEADER subsidie

7 maart 2024

Er kunnen weer aanvragen gedaan worden

Er zijn al verschillende projecten in de buurt tot stand gekomen middels de LEADER subsidie. Zo heeft het Zijper Museum een bijdrage ontvangen evenals de jol KH44 in Kolhorn

PAS Melders

4 april 2024

Een stikstofbank moet uitkomst bieden

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer over de reden waarom Noord-Holland deze stap zet: “Er zit nu onvoldoende vaart achter en onze ondernemers en hun gezinnen leven al sinds 2019 in grote onzekerheid

Vragen aan College

3 april 2024

De Seniorenpartij Schagen verneemt problemen

De communicatie met het gemeentehuis verloopt niet altijd vlekkeloos. Ambtenaren zijn vaak slecht bereikbaar en er wordt ook niet altijd teruggebeld

Woningbouw

3 april 2024

De ontwikkelingen zijn nu online te volgen

De cijfers staan netjes geordend in een zogenaamd dashboard. De bouwactiviteiten per kern maar ook de verdeling van huur en koop is er in terug te vinden

Herinrichting Tuitjenhorn

27 maart 2024

Het laatste deel gaat van start

De renovatie behelsde niet alleen onderhoud, Kalverdijk moet ook een rustiger straatje worden met meer ruimte voor fietsers en groen

Primeur gemeente Schagen

29 maart 2024

Omgevingsvisie als eerste in Nederland gepubliceerd via DSO

Het biedt het digitale loket waar initiatiefnemers, overheden en belanghebbenden snel kunnen zien wat is toegestaan qua ontwikkeling in de fysieke leefomgeving

Opvang Petten langer open

27 maart 2024

Het was onvermijdelijk helaas

Door bezwaren en procedures kon er op Schagen-Oost niet op tijd gestart worden met de bouw van de Noodopvang. Petten blijft nu nog twee maanden open

Omgevingsvisie

29 maart 2024

Nu inclusief de ontwikkeling van Schagen-Oost

Hierin geeft het college aan hoe de stad zich in de komende jaren mag ontwikkelen. Op basis van deze omgevingsvisie kunnen nieuwe plannen ontwikkeld worden

Economische agenda

29 maart 2024

Verschillende partijen hadden behoefte aan meer samenwerking

Ondernemers, onderwijs en overheden zouden meer samen kunnen werken dan het geval is. Het versnelt processen en voorkomt verkeerde afslagen

Economische agenda

21 maart 2024

Opgesteld door politiek, bedrijfsleven en onderwijs

Er wordt stevig ingezet op het versterken en verbeteren van de samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de gemeente richting een innovatieve en duurzame ontwikkeling

Tegelwippen

21 maart 2024

Wie wordt de Wipper van de Maand?

Schagen doet mee aan het Nationale Kampioenschap Tegelwippen. Dus wip de tegels uit je tuin, de gemeente haalt ze op en u krijgt een plantje retour

Multitreffer wordt verbouwd

21 maart 2024

Er komt een nieuwe sportzaal

De gymzaal stamt uit 1973, na vele jaren van intensief gebruik is het moment aangebroken de gymzaal gereed te maken voor de toekomst

MKB en technische innovatie

14 maart 2024

Er is subsidie dus ga direct aan de slag!

Langer gezond leven, de energietransitie, klimaatverandering, de circulaire economie, vernieuwende digitalisering, duurzame landbouw en veiligheid, allemaal mogelijkheden

Omgevingswet Schagen

14 maart 2024

Ruimtelijke ordening, bestemmingsplannen en leefomgeving

De Omgevingsvisie moet overheden, inwoners en ondernemers meer duidelijkheid geven over wat er wel en niet mag worden ondernomen of ontwikkeld

Gratis energiescans voor bedrijven

13 maart 2024

Voldoen ze meteen ook aan de informatieplicht

Veel bedrijven moeten namelijk voldoen aan de energiebesparingsplicht en middels ervaren adviseurs kan dit waarschijnlijk binnen een jaar geregeld zijn

Landbouwgif

12 maart 2024

Het Zijper Landschap vraagt om verscherpt toezicht

Het bestuur vindt het onbegrijpelijk dat bollenboeren Dinoterb gebruiken terwijl het al jaren verboden is en op de lijst van Zeer Zorgwekkende Stoffen van het RIVM staat

Omgevingsvisie Stad Schagen

7 maart 2024

De basis voor alle toekomstige plannen

Waar gaan we gebieden opnieuw ontwikkelen? Waar gaan we uitbreiden? Waar sporten we en waar werken we? Alle opgaven waar we de komende jaren voor staan worden integraal bekeken

Schagen bouwt door

6 maart 2024

In Warmenhuizen start tweede deel Noorderlicht

We bieden woningen voor een dwarsdoorsnede van woningzoekenden uit Tuitjenhorn, Warmenhuizen en omgeving voor verschillende doelgroepen, van jong tot oud

Maak je buurt gezonder!

7 maart 2024

Wat denkt u wat er moet gebeuren?

Laat je gedachten er even over gaan, wat zou er in je eigen buurt gedaan kunnen worden om mensen in beweging te krijgen. Een trapveldje of een gezamenlijke moestuin

Gezond en goedkoop eten

7 maart 2024

Ook met een klein budget kan het

Gemeente Schagen organiseert een gratis cursus 'Goedkoop Gezond Eten'. Ze gaan ook op bezoek bij de supermarkt om de etiketten toe te lichten

Energierekening verenigingen

7 maart 2024

De kleedkamer koud en de douche op slot

Sportkantines, dorpshuizen, theatertjes, hoe houd je de energierekening onder controle? Het Rijk heeft geld ter beschikking gesteld om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen

Burgerberaad krijgt vorm

7 maart 2024

Overweldigend aantal aanmeldingen na oproep

Er moest een tweede loting aan te pas komen om het aantal terug te brengen tot de gewenste 200 inwoners. Zij starten volgende week met hun schone taak

Werkzaamheden Stroet

6 maart 2024

Van 11 maart tot eind 2025 afsluitingen en omleidingen

De Aannemer stelt eind maart voor dit werk een project-app in werking. Hierin informeren zij onder andere over de planning, afspraken, verwachte hinder en de actuele bereikbaarheid

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug