Deel

advertentie

Er viel wat te beleven

Tijdens de begrotingsbehandeling 2022

Er viel wat te beleven

ALGEMEEN
Tijdens en na de behandeling van de gemeentebegroting 2022 en meerjarenbegroting, gingen een aantal spraakmakende politieke reacties tijdens de openbare behandeling via de politieke arena in de raadszaal van Schagen de openbaarheid in.
Een terechte constatering en voorstel van D’66 voor behandeling van de tijdig in oktober j.l. ingediende en nagenoeg sluitende begroting2022. Verder vele opmerkingen van fractievoorzitters over het te laat indienen van de zonder onderbouwing ingediende raadsvoorstellen van het college en de juiste cijfers, slechte onderbouwing, drijfzand, een bende, slecht vallend morele appél, overdreven oppositie drang, zootje, een ongekend aantal van 17 insprekers en diverse schorsingen. En als klap op de vuurpijl liep de Senioren Partij aan het einde van de vergadering weg. Eigenlijk een begrotingsbehandeling onwaardig. Wel complimenten voor de organisatie voor het aanleveren van de gemeentelijke begrotingsstukken.

ALGEMENE BESCHOUWINGEN
Hierbij een aantal opvallende aandachtspunten richting het college uit de schriftelijk ingediende algemene beschouwing van de politieke partijen.

CDA: opvallend is de sterke stijging uitgaven jeugdzorg, de schommeling van de bijdragen inkomsten gemeentefonds, verbetering en ruimte voor de organisatie en hierdoor contact leggen met betrekking tot de begroting 2023. College moet serieuze discussie voeren met de gemeentesecretaris over een efficiënte en effectieve gemeentelijke organisatie. Op voorhand nu al instemmen met het uit de algemene reserve halen van 1.5 miljoen en tevens instemmen met verhoging van de Toeristenbelasting op termijn. De uiting van zorgen over deze begroting

JESS Lokaal: Géén halt in het proces van de landelijke overheid en de VNG bij gelijktijdige bezuinigingsopdrachten. Graag werken aan verbeterplan van de gemeentelijke organisatie. De benodigde financiële bijdrage moet uit de algemene reserve komen. De rekening neerleggen bij de toeristen en niet bij de inwoners. Verbetering bijdrage woningbouwprogramma en transitiewarmte. Uitstel onderzoek artikel 213a met betrekking tot accommodatie en financiën. Zorgen over opmerking op orde brengen gemeentelijke organisatie. Trapsgewijze verhoging Toeristenbelasting. Niet gelukkig met deze begroting.

PvdA: Rijksoverheid laat de financiële bijdragen te vaak afweten. Kinderen in armoe maximaal helpen. Ongerustheid over drugsbeleid. Kernen waar géén ouderenbeleid is stimuleren. Steun moreel appél op vermogende ouderen en zelf huishoudelijke hulp betalen. Duurzaamheidslening uitbreiden naar 20.000,- euro en 50% sociale woningbouw. Voorstander CPO projecten. Tafelzilver met juiste marktwaarde verkopen. Zorgen over sociaal gebied.

Senioren Partij: Zorgen over financiën en duidelijke afname weerstandsvermogen. Greep uit de algemene reserve is niet de manier om te begroten. Géén afspraak gemaakt met toeristische sector over participatie en verhoging Toeristenbelasting. Niet eens met vertrouwen, openheid, vriendelijkheid en dienstverlening richting inwoners. Géén gezond financieel beleid. Géén woningbouw voor ouderen. Advies rekenkamer betreffende kwaliteit bouwen voor verschillende doelgroepen niet opgevolgd. Bewakingscamera’s bij station en markt ook na 8 jaar nog steeds niet gerealiseerd.

VVD: Politiek Schagen afhankelijk van grote invloed 10 CDA raadsleden. Pleiten voor een groene leefomgeving en opgeruimde gemeente, schone straten en op een betaalbare manier kunnen ondernemen. Boeren beschermen tegen het CDA. Schagen top 10 criminele aanwas van jongeren. Geweld, drugs en gedwongen prostitutie is hier normaal geworden. Ambitieuze gemeente waar talloze ontwikkelingen en projecten in de soep lopen. Géén heldere afspraken. Overhouden van slechts 1 miljoen reserve en een niet sluitende begroting is desastreus. Wij zijn toe aan een nieuw begin.

Duurzaam Schagen: Tegenstander bouw 300 woningen. Landelijk gebied behouden in het belang van Duurzaamheid, landbouw, natuur, Natura 2000 en participatie. Géén toekomst voor Pallas en de hiervoor beschikbaar gestelde financiën ten gunste van begroting laten komen.

Groen Links: Algemene beschouwing positief en negatief op rijm. Samenvattend collectief falen van het college.

SP: Alarmerend begrotingstekort in sociaal domein. Oneigenlijk gebruik WMO. Participatie en dienstverlening lukt veelal niet. Heuse wooncrisis met code rood. Verhoging Toeristenbelasting. Jongerenwerk beter inbedden. Naast digitaal contact fysieke en papieren mogelijkheden bestrijding armoede beleid in stand houden. Onthutsend beeld over de organisatiestaat van de gemeente.

Wens-4U: Bezuinigingsmaatregelen staan haaks op geluk van inwoners. Kiezen voor sterke organisatie in plaats van hogere kosten sociaal domein. Bij bezuinigen niet kiezen voor reorganiseren, niet voor thuiszorg, niet voor dagbesteding, niet voor ICT. Géén participatie. Behoud dierenasiel. Aankondiging motie van afkeuring.

POLITIEK DEBAT
Er volgde een grimmig onderling debat en interpellaties van alle oppositiepartijen met coalitiepartijen. Coalitie partijen PvdA en Jess Lokaal waren gevoelig en toonde enig begrip voor de inbreng van de oppositie partijen. PvdA probeerde de verantwoordelijkheid van de negatieve begroting te verschuiven naar het regeringsbeleid.

STEMMING
De door alle oppositie partijen ondersteunde en door Wens4U ingediende “motie van afkeuring” tegen het college heeft het met 13 stemmen vóór en 16 stemmen tegen, niet gehaald.
Een stille rommelige afronding van de stemmingsronden over amendementen, moties en vaststelling begroting 2022 met de meerjarenbegroting 2022-2025 ,volgden elkaar op. Helaas was digitaal niet te horen welk raadslid hoofdelijk of welke fractie vóór of tegen stemde. Duidelijk was wel dat de begroting 2022 met bijbehorende meerjarenbegroting 2022-2025 met meerderheid van stemmen zijn vastgesteld.
Op het einde van de openbare raadsvergadering had de Senioren Partij de politieke arena inmiddels verlaten en nam niet deel aan de stemming over de begrotingen en moties orde van de dag.
Jammer.

Jan Bouwes

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Verkeersplan centrum Schagen

13 januari 2022

Het plan gaat naar de raad

Wat zijn de voor- en tegenargumenten van een autoluw centrum? Wat vindt u van de verkeersveiligheid? Hoe creëren we een aantrekkelijk én bereikbaar centrum van de stad Schagen?

Herindeling Markt

11 januari 2022

Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad

Er was eens…. een vergadering van de gemeenteraad van Schagen in 1996 waarbij met meerderheid van stemmen werd besloten het Marktplein en de Gedempte Gracht autovrij te maken

Woningbrand Warmenhuizen

7 januari 2022

Dat heeft grote impact op omwonenden

"Brand is erger" een veelgehoord gezegde. Brand heeft een enorme impact op een ieder die er mee te maken krijgt. In Warmenhuizen stak een man zijn woning opzettelijk in brand

De Zuiderweg

7 januari 2022

Hoe gaan we dat probleem aanpakken?

De zuidelijke randweg moet op de schop en kent nogal wat knelpunten, het spoor, fietspaden, het gezondheidscentrum, voetgangers en de afslag naar de Spoorstraat om er een paar te noemen

Lijsttrekker Groenlinks bekend

13 januari 2022

Lambert Riteco blijft aan

Groenlinks wil zich inzetten voor een groene, sociaal eerlijke en open gemeente, waarin het voor jong en oud fijn wonen is, in een gezonde leefomgeving rekening houdend met het klimaat en zorgen voor dierenwelzijn

Windturbines

14 januari 2022

De regels zijn versoepeld

Of de burger daar nu blij van wordt is nog te bezien, de afstandseis van 600 meter tot je woning bijvoorbeeld en de maximale ashoogte van de windmolen zijn losgelaten

Cultuurhuis M18 en Graffiti

14 januari 2022

Gaat architectuur en graffiti samen?

Een deskundig en lokaal gerenommeerd architectenbureau is ingeschakeld om te komen tot een architectonisch verantwoorde bouwvorm op een unieke plek in de historische binnenstad van Schagen

Omgevingsvisie vastgesteld

24 december 2021

De toekomstplannen van de gemeente

De visie gaat bijvoorbeeld over het bouwen van woningen, de ruimte voor bedrijven en de plannen voor fietsroutes. Maar ook over duurzaamheid, veiligheid en gezondheid

Camera’s op de Markt

24 december 2021

En wie mag er naar de beelden kijken?

Cameratoezicht is niet iets wat je als gemeente zomaar in kan zetten. Het Openbaar Ministerie moet er toestemming voor geven en alleen een speciaal bureau van de politie mag er naar kijken

Sociale huurwoningen

23 december 2021

Gezamenlijke afspraken tussen verhuurders en gemeente

Het gaat om afspraken zoals de bouw van nieuwe sociale huurwoningen en de verduurzaming van al bestaande sociale huurwoningen. Afgesproken is tenminste 410 nieuwe sociale huurwoningen te bouwen

RES 1.0 is klaar

24 december 2021

Waar komen de windturbines te staan?

In de RES 1.0 is onderzocht waar wind- en zonne-energie in de regio mogelijk gemaakt kan worden en hoeveel energie de regio zou kunnen opwekken. Tenminste, als het Rijk bijspijkert

Regionale Energie Strategie

24 december 2021

Afgekort de RES

De energie strategie gaat bepalen hoe en waar we duurzame energie kunnen opwekken. Kort door de bocht, waar plaatsen we windturbines en zonnepanelen

Nieuwe lijsttrekker CDA

24 december 2021

Puck de Nijs

De kandidatenlijst kent verschillende leeftijden en diverse kennisgebieden. Ervaring en nieuw talent met een goede spreiding over de stad en de dorpen

Lijsttrekker JessLokaal

23 december 2021

Zoals verwacht werd dat Lars Dignum

Ook JessLokaal gaat voor een mix van ervaring en jong aanstormend talent waar het de kieslijst betreft. De lijsttrekker komt uit Warmenhuizen en zit al vanaf 2015 in de politiek

Vuurwerkverbod

24 december 2021

Ook dit jaar geen vuurwerk

Vuurwerk zorgt voor meer dan duizend slachtoffers ieder jaar die in het ziekenhuis belanden. Niet handig in Coronatijd. Daarom ook dit jaar een verbod op het afsteken van vuurwerk

De lockdown

24 december 2021

Wat mag en wat mag niet

Wat is er erger dan je zaak moeten sluiten een week voor de Kerst. Bijna alle winkels houden de deur open, u mag niet naar binnen maar u kunt bestellen en afhalen

Muggenburg-Zuid

23 december 2021

De eerste overeenkomst is getekend

Muggenburg-Zuid krijgt een eigen aansluiting op de N245. In het plan wordt ruimte gereserveerd om ook aan te kunnen sluiten op een eventuele nieuwe zuidelijke randweg

Nieuwe woonwijk

24 december 2021

Landsheer in Warmenhuizen

Samen met een projectgroep van inwoners werkte de gemeente aan een plan voor een nieuwe woonwijk in Warmenhuizen. Het plan is klaar en het startsein is gegeven

Corona maatregelen

17 december 2021

We zullen het er nog even mee moeten doen

Afgelopen week is bekend gemaakt hoe we Kerst en Oud en Nieuw gaan vieren. Met niet meer dan vier gasten dus. En de lagere scholen gaan een week eerder dicht

Elektriciteitsnetwerk zit aan de top

17 december 2021

Dit kan woningbouw tegenhouden

Liander leent veel geld om het netwerk zo snel mogelijk uit te breiden. Een aantal problemen zijn lastig; procedures en vergunningen, monteurs en ingenieurs, de pieken in verbruik

De Weekmarkt

17 december 2021

Parkeerverbod in het centrum

Wegens de Corona maatregelen moet de weekmarkt weer verder uit elkaar getrokken worden. Daarom is een parkeerverbod ingesteld voor het centrum inclusief de Markt

Versnelling in woningbouw

17 december 2021

De provincie had mankracht en expertise toegezegd

Ondanks vereende krachten lopen de gemeenten in de Noordkop vaak tegen de landschappelijke bescherming van de provincie aan als het op woningbouw aankomt

Sport zonder aanziens des persoons

17 december 2021

Voelt iedereen zich thuis op de club?

De gemeente Schagen zet zich er voor in maar de provincie ook. Iedereen ongeacht gender, kleur, religie of achtergrond moet zich thuis voelen op een sportclub

Noodplan voor OldSkoel

17 december 2021

Het gaat om een hoop geld

Met toezeggingen van investeerders en fondsen had de Stichting OldSkoel al in april van dit jaar € 250.000 weten te verwerven. De Dorpsraad en enkele politieke partijen gooide roet in het eten

De NOW en TVL

10 december 2021

Voor ondernemers met omzetverlies

Heb je als ondernemer tenminste twintig procent omzetverlies dan kun je van de nieuwe aanvraagperiode gebruik maken. Voor de TVL geldt een omzetverlies van dertig procent

Herstructurering oude bedrijfsterreinen

10 december 2021

Is dat wat voor de gemeente Schagen?

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 18 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd

Drugspand opgerold

10 december 2021

Gemeente sluit cocaïnewasserij

Zolang er binnen de gemeente op grote schaal drugs gebruikt worden zullen de leveranciers onze buurten onveilig maken. En er wordt in Schagen heel wat afgeslikt en gesnoven

Bomenhub

10 december 2021

Schagen doet mee aan landelijke campagne

Meer Bomen Nu verzamelt zaailingen in de natuur met vrijwilligers en geeft die gratis weg aan boeren en burgers die willen planten. Dit doen we voor het klimaat en meer biodiversiteit

Subsidie voor hergebruik monument

10 december 2021

Bent u eigenaar van een leegstaand monument?

Geld uit het fonds wordt onder andere besteed aan verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. Daaronder vallen ook culturele instellingen die gevestigd zijn in monumenten

Koninklijke onderscheiding

10 december 2021

Voor Prof. R.A. van Hulst

Vanwege zijn buitengewone en bijzondere verdiensten wordt de heer Rob van Hulst onderscheiden tot Ridder in de Orde van Oranje van de Nederlandse Leeuw

Kieslijst van de SP Schagen

3 december 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ook de SP Schagen heeft de ledenvergadering achter de rug. De leden hebben ingestemd met de kieslijst, en als lijsttrekker is de heer Rijnders uit Groote Keeten verkozen

Stedelijk aanzien

3 december 2021

verfraaiing zuidkant Schagen

Even een inzicht in wat je te wachten staat als je besluit een woning te bouwen op een stukje grond. Zonder professionele ondersteuning beland je al gauw in een moeras van verwachtingen

Appartementen Parallelweg

26 november 2021

Ze komen er uiteindelijk toch!

Eigenaren van appartementencomplex de Bronckhorst en aanwonenden op de Loet hebben zich er tegen verzet. De woningen worden echt ín hun achtertuin gebouwd

Reishulp naar priklocaties

26 november 2021

Voor Alkmaar, Den Helder en Middenmeer

Misschien kunnen senioren zich vanaf 2022 thuis laten vaccineren mochten zij niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Daar is nu nog onduidelijkheid over

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug