Deel

advertentie

Energie transitie

Niet nog meer windmolens

Energie transitie

Regionale Energiestrategie Noord-Holland Noord 1.0 is vrijwel klaar
Noord-Holland Noord ziet mogelijkheden om meer duurzame energie op te wekken. De regio zet in op een ambitie van 1,5 TWh voor 2030. Dit komt bij de 2,1 TWh die nu al wordt opgewekt.

Eerste versie
In een uitgebreid proces is door gemeenten, provincie, waterschap, netbeheerder, andere belanghebbenden en inwoners een eerste versie van een Regionale Energie Strategie opgesteld. Gekozen is om in een aantal zoekgebieden langs wegen en bij bedrijventerreinen de mogelijkheden voor grote windmolens en zonneweides te onderzoeken. Daarnaast wordt ingezet op zonnepanelen op daken, geluidschermen en parkeerterreinen.

Participatie inwoners
Wethouder Hans Heddes: “Participatie is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. Gemeente Schagen zet hier bewust op in. Op 16 maart jongstleden heeft het college, door veel ingekomen reacties, besloten om de zoekgebieden van RES 1.0 om te zetten in alleen zoekgebieden zon om ruimte te geven aan gesprek met inwoners en ander belanghebbenden in de zoekgebieden.” Bij participatie denken we niet alleen aan het kunnen meedenken in locaties en randvoorwaarden, maar ook het meedoen, bijvoorbeeld door deelname in projecten. De gemeente heeft een participatieplatform samen.schagen.nl opgericht. Hier is onder andere de Vraag- en Antwoordnotitie over de RES te vinden en kunnen inwoners, organisaties en bedrijven hun ideeën en reacties geven.

Combineren
De regio houdt bovendien de deur open voor nieuwe initiatieven, ook als die buiten de zoekgebieden liggen. Zo ziet de regio kansen om in het IJsselmeer natuurontwikkeling te combineren met zonne-atollen.

Samenwerking
Edward Stigter, gedeputeerde Klimaat en energie van de provincie Noord-Holland: “Er zijn veel mensen op de been gebracht om tot dit resultaat te komen. Daar ben ik blij mee. De uitkomst is daardoor rijk en veelzijdig. En het houdt hier niet op. Ook bij de uitvoering van de ambities gaan we het samen doen. Met inwoners, bedrijven, energiecoöperaties, netbeheerder, natuurorganisaties en vele andere betrokkenen.”

Wat is een Regionale Energie Strategie 1.0
De RES 1.0 is een eerste stap in een langjarige samenwerking in de regio om met elkaar te zorgen voor een overstap van gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en daarmee minder CO2 uit te stoten. Zo werken we aan de uitvoering van het Klimaatakkoord. In de RES wordt eerst gekeken naar de opwek van grootschalige duurzame elektriciteit met bestaande technieken: zonne- en windenergie. Dit in aanvulling op wind op zee, energiebesparing en de verkenning van nieuwe technologieën.

Warmte
Daarnaast gaat de RES over de warmtevraag en het regionale aanbod van duurzame warmte. De RES Noord-Holland Noord is een samenwerking tussen de deelregio’s West-Friesland, Regio Alkmaar en de Kop van Noord-Holland, die ieder een deel van de ambitie voor 2030 voor hun rekening nemen.

Waar wel en waar niet?
In een uitgebreid proces is opgehaald waar mogelijkheden zijn. Rekening is gehouden met natuur en milieu, de aansluiting op het elektriciteitsnet en of er wel en geen draagvlak is voor opwek van zonne- en windenergie. De voorkeur ging uit naar zonnepanelen op geluidsschermen, boven parkeerterreinen en op grote daken. Daarnaast zijn plekken met kansen aangewezen op en bij bedrijventerreinen en langs wegen.

Potentie
Het burgerinitiatief ‘Duurzaam Leefbaar’, waarin gepleit wordt voor natuurontwikkeling in combinatie met zonne-atollen in de Wieringerhoek van het IJsselmeer, vond ook draagvlak in de regio. De potentie van dit plan is groot. Omdat dit initiatief stapje voor stapje moet worden uitgewerkt en er nog veel onzekerheden zijn, heeft de regio de opbrengst voorzichtig ingeschat op 1,1 TWh. Het is nog niet toegevoegd aan de ambitie voor 2030. De regio zet zich in voor de realisatie van dit initiatief en daagt het Rijk uit om dit plan samen te ontwikkelen.

Van zoekgebied naar concrete projecten
Onderdeel van de RES is een kaart met 45 zoekgebieden waar de mogelijkheden voor zonne- en/of windenergie worden onderzocht. Zoekgebieden voor windturbines en zonneweides hebben in de regio – en ook in de 29 andere energieregio’s in Nederland – soms tot heftige discussies geleid. De noodzaak van de energietransitie wordt breed onderschreven. Maar er zijn ook zorgen voor de eigen woonomgeving, gezondheid, de effecten op natuur en landschap en landbouwgronden. De RES-kaart heeft geen juridische status. Voordat een concrete vergunning kan worden afgegeven, moet door de gemeenten nog een zorgvuldige afweging worden gemaakt van belangen. In de RES zijn daarom ook afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van lusten en lasten, het betrekken van inwoners en belanghebbenden en landschappelijke inpassing.

RES klaar in juli, ook in Noord-Holland Zuid
De gemeenteraden van de 18 deelnemende gemeenten aan de RES NHN besluiten in juni en juli 2021 over de RES NHN 1.0. Ook het algemeen bestuur van het waterschap en de provinciale staten nemen dan een besluit over de RES NHNoord en NHZuid.

De energieregio Noord-Holland Zuid heeft eenzelfde proces doorlopen als Noord-Holland Noord. Ook daar zijn de resultaten bekend. Noord-Holland Zuid verwacht de komende tien jaar 2 TWh extra duurzame elektriciteit te kunnen opwekken door zonne- en windenergie. Dat is bovenop de 0,7 TWh die daar nu al opgewekt wordt.

Afvallen (zoekgebied) windmolens
De hele provincie Noord-Holland komt daarmee op een ambitie van 6,3 TWh voor 2030. Dat is 0,6 TWh minder dan in de conceptversie van de RES stond. Deze vermindering van ambitie komt door het afvallen van zoekgebieden naar aanleiding van reacties van inwoners, belanghebbenden en gemeenteraden en provinciale staten. Het natuurontwikkelingsplan in combinatie met zonne-atollen op het IJsselmeer is een kans om toch hoger uit te komen in 2030.

Informatieavond
Op woensdag 21 april van 20.00-21.00 uur wordt een online toelichting gegeven op de keuzes die de regio Noord-Holland Noord maakt. Hoeveel wil de regio gaan opwekken tot 2030? Waar liggen de zoekgebieden? Wat is een zoekgebied eigenlijk? Welke stappen volgen nog totdat uiteindelijk een vergunning kan worden verleend? En hoe kunnen bewoners hierover meepraten? De toelichting is voor iedereen te volgen via een livestream op www.energieregionhn.nl/informatieavond-res.

Voor vragen naar aanleiding van deze avond zijn de gemeenten het eerste aanspreekpunt. De contactgegevens van de gemeenten staan op de website. De RES van Noord-Holland Noord is gepubliceerd op www.energieregionhn.nl.

 

advertentie

Meer 'Politiek':

De toekomst van Schagen

25 juni 2021

Meerjarenplan volop in ontwikkeling

Het college wil gezamenlijk met de gemeenteraad, inwoners, ondernemers, instellingen en anderen aan de slag om te komen tot een definitieve Ontwikkelvisie

Burgerberaad biedt oplossingen

25 juni 2021

En helpt zo de politiek

Voorbeelden laten zien dat burgerberaden oplossingen weten te bedenken voor beladen vraagstukken, waar de politiek niet uit komt

Verkeersveiligheid

25 juni 2021

Het kan altijd beter...

Maar je kunt als gemeente niet voorkomen dat de verkeersdeelnemers zich onverantwoord gedragen en je kunt ook geen agent op iedere hoek van de straat zetten

Schuldhulpverlening

25 juni 2021

Onze gemeente doet het goed

Schulden drukken een behoorlijke stempel op levens. Vaak verergeren de boetes het probleem zodanig dat men geen uitweg meer ziet. De gemeente biedt hulp

Uitbreiding Schagen

25 juni 2021

Het college zet in op groei

De gemeente is tot overeenstemming met de provincie gekomen en krijgt iets meer ruimte om te bouwen en dat is hoog nodig

Wensen van Waarland

23 juni 2021

Brieven van de kinderen aan de burgemeester

Maar liefst tachtig brieven ontving burgemeester van Kampen van de kinderen van de St. Janschool uit Waarland, brieven met wensen

Regenboogbank

18 juni 2021

Mozaïek van wereldklasse

De gemeente Schagen heeft er jaren geleden voor gekozen om ook een Regenbooggemeente te worden zodat echt iedereen zich hier thuis voelt

Evenementenvergunningen

18 juni 2021

Is je vergunning nog geldig?

Wegens corona is het vergunningenstelsel onder druk komen te staan. Zelfs als je niet zeker weet of een evenement door kan gaan is wachten met de aanvraag een verkeerde beslissing

Samenwerking met de Provincie

18 juni 2021

Wat vindt u daarvan?

De afstand tot de Provincie lijkt alleen maar groter te worden, zij richten zich toch voornamelijk op de Randstad is het idee wat in de Noordkop heerst

Spaarpaal

18 juni 2021

Flitspaal maar dan anders

In tegenstelling tot de welbekende flitspaal, beloont de spaarpaal veilig gedrag in plaats van onveilig gedrag te bestraffen en de gemeente doneert

Wat gaan we doen met Energie

18 juni 2021

Eind juni valt het besluit

Schagen wil geen nieuwe grote windmolens maar bekijkt wel of bestaande molens opgewaardeerd kunnen worden. Ook kleinere exemplaren zitten nog in de planning

Voedselvisie

18 juni 2021

Er moet heel wat veranderen

Het streven is dat we over een aantal jaar tot wel een kwart uit eigen regio zouden moeten eten en dat zonder enige tussenhandel

Rioleringsplan

18 juni 2021

Van de nieuwbouw Haringhuizerweg

Gemeente: U gaat wonen in een ecologisch buitengebied waar het hebben van een septictank gebruikelijk is. Maar de Haringhuizerweg valt toch gewoon binnen de bebouwde kom

Brief aan Staatssecretaris

11 juni 2021

Op initiatief van Wens4U

Het onderzoek naar borstkanker is door Corona uitgesteld en van uitstel komt afstel en de raad heeft daarom gemeend de staatssecretaris een brandbrief te sturen

Bollentelers opgelet

11 juni 2021

Vraag ontheffing voor te hoge voertuigen aan!

De verkeerswet zegt dat een voertuig op de openbare weg niet hoger dan 4 meter mag zijn. De oudere strodekmachines zijn vaak hoger, daar kan nu ontheffing voor worden aangevraagd

De Ark gaat plat

11 juni 2021

Groene Traverse wordt gebouwd

De overgrote meerderheid van omwonenden koos voor het gele plan. Gelukkig voor de gemeente was dat ook de projectontwikkelaar die het meeste bood voor de grond

Burgerparticipatie

11 juni 2021

Dat is niet zo eenvoudig

De online vergadering afgelopen maandag was een interessant verhaal, hier in een notendop waar het over ging en hoe het de besluitvorming zal beïnvloeden

Omgevingsvisie

4 juni 2021

De gemeenteraad is aan zet

Als de omgevingsvisie vaststaat worden alle aanvragen getoetst aan deze visie, het is geen wet maar wel een belangrijke richtlijn

Vakantiepark herbestemmen

4 juni 2021

Voor woningbouw bijvoorbeeld

Een aantal vakantieparken lopen ronduit slecht en verloedering ligt op de loer. Daardoor neemt ook vaak de criminele wereld een park over en dat is ronduit gevaarlijk

Veteranendag

4 juni 2021

Het kon in mei niet doorgaan

Het zat het comité niet lekker dat de Veteranendag niet door kon gaan. De dag wordt dus toch nog georganiseerd op 25 september

Bomenkap

4 juni 2021

Zonde maar noodzakelijk

Ook bomen worden ziek, helaas, en dan moeten ze gekapt worden want zieke bomen kunnen omvallen. De gemeente controleert 35.000 bomen

Gratis oplaadpunt

4 juni 2021

Voor e-bikes in Callantsoog

Het is een proef en het zogenaamde e-deck staat er tot eind juni. Bedacht om de verkeersdruk terug te dringen en mensen over te halen om op de elektrieke fiets te komen

Woningtekort

4 juni 2021

Wachttijd met een jaar vermindert

Een wachttijd van ruim 6 jaar is natuurlijk onacceptabel maar de inhaalslag is begonnen en de nieuwbouw laat de wachtlijst eindelijk slinken

Omgevingsvisie dichterbij

4 juni 2021

Omgevingswet verder weg

Het is bijna onmogelijk en ondoenlijk om in één vergadering deze zeer uitgebreide materie met onderliggende verslagen en rapportages zorgvuldig te behandelen, laat staan de juiste conclusies te trekken

Streep door renovatie

28 mei 2021

Oldskoel gooit de handdoek in de ring

Het is een te groot risico geworden om ons te verbinden aan deze omvangrijke financiële en organisatorische verplichtingen als er bij sommigen zo’n weerstand tegen OldSkoel is

Gemeentesecretaris

28 mei 2021

Interim aangesteld

Na het vertrek van gemeentesecretaris Swellengrebel wegens onoverkomelijk verschil in prioriteitenstellen is er gelukkig een interim gevonden

Fietsen en lopen

28 mei 2021

Heeft meer financiële aandacht nodig

We maken steeds meer gebruik van onze eigen spierkracht voor vervoer, maar er zit nogal wat verschil tussen een wandelaar en een speed pedelec, daar komen ongelukken van

Oplaadpaal

28 mei 2021

Gemeente Schagen heeft er nu 50!

Als u elektrisch gaat rijden en u kunt niet op eigen terrein staan met uw auto dan kunt u een aanvraag doen voor een oplaadpaal in de openbare ruimte

Historische winkelpui

21 mei 2021

Daar komt subsidie voor

B&W wil eigenaren van een winkelpand aanmoedigen om de historische uitstraling van hun pand terug te brengen. Dat maakt de winkelstraat aantrekkelijker

Informatiegids voor toeristen

21 mei 2021

Ook geschikt voor bezoekers en inwoners

Het VVV kantoor Schagen is om zeep geholpen door gebrek aan financiering vanuit zowel de gemeente als het bedrijfsleven en vervolgens sneuvelde er vele ideeën

De sleutel

7 mei 2021

Overhandigd aan Joe en Kelly

Het bouwplan is gelegen achter de Julianastraat en de Korte Bosweg in ’t Zand. In dit woningbouwplan worden ruim 270 koopwoningen gerealiseerd

Raadsenquête

7 mei 2021

Aangevraagd door de seniorenpartij

De gemeenteraad wees dit voorstel eerder af. Toch zet de Seniorenpartij door. B&W bevragen is het goed recht van de Raad maar of dit het juiste middel is...

Actie Zonnepanelen

7 mei 2021

Vakantiegeld overgehouden?

De gemeente biedt een gunstig plaatsingstarief en geeft u de mogelijkheid om de BTW terug te ontvangen. Zo levert uw spaargeld toch nog wat op

André

7 mei 2021

De man van de scheve toet

Aan hem de eer om te spreken op de Dam in Amsterdam. Het was goed dat hij daar stond. Hij greep zijn toespraak aan, om naast het herdenken, de vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie in onze grondwet te vieren

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug