Deel

advertentie

Datacenters moeten verduurzamen

Ook de 'grijze doos' moet in het landschap wegvallen

Datacenters moeten verduurzamen

Beplanting en waterverbruik
De provincie Noord-Holland vindt het belangrijk dat datacenters zich volop inzetten voor verduurzaming en innovatie. Daarom heeft de provincie een richtlijn opgesteld. Deze gaat bijvoorbeeld over het reduceren van watergebruik, het aanbrengen van beplanting en het delen van restwarmte.

Datacenters zijn cruciaal in een steeds verder digitaliserende samenleving. Datacenters maken het bijvoorbeeld mogelijk dat je digitaal kunt vergaderen, dat hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren en dat je je eigen digitale documenten kunt bewaren en delen.

Esther Rommel, gedeputeerde economie: “Datacenters zijn niet meer weg te denken en ontzettend veel bedrijven, organisaties en particulieren in Nederland zijn er afhankelijk van. De ontwikkelingen van digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) gaan razendsnel. Noord-Holland wil dan ook een aantrekkelijke vestigingslocatie voor datacenters zijn en blijven. Maar er moet wel voldoende aandacht zijn voor het effect van de datacenters. De datacenters hebben een grote impact op het landschap en het watersysteem. En ze gebruiken veel elektriciteit. Daarom vond de provincie het belangrijk om een datacenterstrategie op te stellen.”

De strategie was een belangrijke stap om te sturen op de vestiging en duurzame ontwikkeling van datacenters in Noord-Holland. In de strategie is onder andere vastgelegd dat er alleen op bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon nog nieuwe datacenters mogen komen.

Grijze ‘dozen’
De richtlijn die Gedeputeerde Staten (GS) nu hebben vastgesteld komen voort uit de strategie. De richtlijn is het resultaat van gesprekken tussen de provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Hollands Kroon. Ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft input geleverd.

Esther Rommel: ”Verduurzamen en innovatie staan altijd op de agenda als wij met partijen in gesprek gaan over datacenters. Wij vinden het erg belangrijk dat de datacenters aandacht besteden aan bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte en waterbesparing. Ook de inpassing in het landschap verdient altijd aandacht. Datacenters zijn meestal enorme grijze ‘dozen’ en beeldbepalend voor een gebied. Door aan te sluiten op de omgeving en te kiezen voor de juiste groenblauwe inpassing met bomen, struiken en waterpartijen is veel winst te behalen. Wij verplichten nu de initiatiefnemers om de richtlijn serieus te bekijken en vragen hen om te motiveren waarom er wel of niet aan voldaan kan worden.”

Maatwerk
De richtlijn komen bovenop de wettelijke vereisten die voortkomen uit landelijke en Europese wetgeving waar de datacenters sowieso aan moeten voldoen. De toepassing van de richtlijn zal voor ieder datacenter anders zijn. Het gaat om maatwerk waarbij rekening gehouden moet worden met het type datacenter en de lokale omstandigheden.

advertentie

Meer 'Politiek':

Vuurwerk

7 december 2023

Dit jaar gelden er restricties voor het afsteken

Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan vanaf 31 december 18.00 uur, tot 2.00 uur 1 januari. In de vuurwerkvrije zones is dit op geen enkel moment toegestaan, boete €250,-

Schagen Oost

7 december 2023

De eerste participatieronde is voltooid

De Waldervaart is groen maar Schagen Oost wordt zo niet nog groener. Misschien komt er zelfs wel een bos. Er komt in ieder geval een watergebied in het midden, dat ligt namelijk vrij diep

Verhuren van kamer of woning

7 december 2023

Schagen is behoorlijk gestegen in de Airbnb lijst

Onze gemeente is opgeklommen tot de derde plek, na Amsterdam en Bergen. Zo'n 1200 accommodaties telt Schagen, en dat gaat om zowel kamerverhuur als woningverhuur aan toeristen

Bus gratis voor kinderen

7 december 2023

De regeling gaat net voor de kerst in!

De regeling gaat eigenlijk in het nieuwe jaar in maar in het weekend voor de kerst is het busvervoer al gratis voor kinderen tot 12 jaar. Dat maakt het voor gezinnen een stuk aantrekkelijker om met de bus te reizen

Ondernemers in de bouw

7 december 2023

Informatiebijeenkomst betreffende de Wet Kwaliteitsborging

Volgende week donderdag organiseert de gemeente een bijeenkomst om ondernemers te informeren over de wijzigingen die in het nieuwe jaar ingaan betreffende het bouwproces

Moeite met de energierekening

7 december 2023

De gemeente ontvangt u graag bij het energieloket

Er zijn landelijke subsidie regelingen die bewoners financieel verder helpen. Zo verstrekt gemeente Schagen de Duurzaamheidslening aan inwoners die willen isoleren of willen investeren in een groen dak of zonnepanelen

Standplaatsen Nieuwstraat

29 november 2023

Maandagavond werden nieuwe beleidsregels gepresenteerd

De beleidsregels lagen al klaar maar zijn nu besproken met alle belanghebbenden, de standhouders, omwonenden, het Makado, de winkeliers en de horeca. De gemoederen liepen hoog op

Gemeente wil jongeren laten anticiperen

30 november 2023

Ook zij hebben waardevolle inzichten in hun toekomst

Gemeenteraden zitten door de bank genomen niet vol met jeugd. Maar ze beslissen wel over hun toekomst. Dus wil het college graag dat jongeren zich wat meer laten horen in de gemeentepolitiek

Thuis elektrisch laden auto

30 november 2023

Gemeente start een pilot maar wel onder voorwaarden

Wel een elektrische auto maar geen oprit. Dan staat je auto aan de straat en hoe laad je die dan op? Een kabel over de openbare weg is niet toegestaan maar de wethouder wil daar verandering in brengen

Overvol stroomnet

30 november 2023

Het zit de bouw en verduurzaming behoorlijk in de weg

Het is een landelijk probleem maar als het Rijk wil dat je bouwt en de woningen kunnen vervolgens niet op het elektriciteitsnet worden aangesloten dan staan de huizen leeg, en dat gebeurt nu ook

Een schrijven naar Den Haag

29 november 2023

VVD'ers zijn het niet eens met het standpunt aldaar

Na vele discussies met dees en geen en de reacties van zowel het bestuur als de fractie van de VVD Schagen is er een brief uitgegaan naar Den Haag. Wel op persoonlijke titel maar de flessenpost wil u die brief niet onthouden

Vragen over Muggenburg

29 november 2023

Tot 15 december kunt u nog terecht op de website

De meest gestelde vragen worden op korte termijn, voorzien van antwoorden en op de projectwebsite gepubliceerd. Alle informatiepanelen zijn vanaf nu te bekijken op de website

Hemelwater

28 november 2023

Het geeft de laatste jaren enorm veel overlast

Er is inmiddels een programma ontworpen om het regenwater binnen de bebouwde kom en de riolering robuuster in te richten. Met nieuwbouw wordt hier nu rekening mee gehouden

De Vogelweid

1 december 2023

Basisschool in de Waldervaart moet opgeknapt

De woningen die gebouwd zouden worden in het nieuwe centrum Waldervaart laten nog even op zich wachten. Dat betekent dat basisschool de Vogelweid het nog langer in een bouwval moet uithouden

Logies voor arbeidsmigranten

23 november 2023

De eerste paal werd donderdag geslagen

Het wordt een permanente locatie voor de zogenaamde short-stay arbeidsmigranten die hier seizoenswerk doen en dan weer naar huis terug gaan. Er kunnen ruim 330 mensen logeren

Geweld tegen vrouwen

23 november 2023

Veiligheid thuis is niet voor iedereen vanzelfsprekend

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Verschillende onderzoeken laten zien dat geweld tegen vrouwen zeer vaak voorkomt tot moord aan toe

Startbouwimpuls

24 november 2023

Schagen krijgt subsidie voor twee projecten

De Startbouwimpuls is bedoeld voor projecten die planologisch ver genoeg zijn om uiterlijk in 2024 of 2025 te starten met bouwen maar dreigen te vertragen door de veranderende economische omstandigheden

Werk aan de weg

24 november 2023

Op 12 plekken in de gemeente nieuw asfalt

Dit zijn de meest urgente straten die hard toe zijn aan reparatie. Voor volgend jaar zijn de contractbesprekingen in volle gang, dan zullen op veel meer plaatsen in de gemeente wegwerkzaamheden gestart worden

Burgemeester is laaiend

17 november 2023

Ambtenaren aangevallen bij huisbezoek

Mensen gaan erg makkelijk over tot geweld en dat is een bedreiging voor ambulancemedewerkers, politie, boa's en gemeenteambtenaren. Er vielen in dit geval zelfs gewonden

Gemeentehuis vergroent

16 november 2023

Veel ruimte is er niet maar toch gingen er 200 tegels uit

Binnenkort heeft het gemeentehuis een groene kraag en dat lijkt een druppel op een gloeiende plaat maar het helpt echt. Zelfs hele smalle strookjes kunnen veel water verwerken

Kansenagenda

16 november 2023

De Noordkop wordt een voorbeeldregio

Al decennia lang worden de buitengebieden achtergesteld op de Randstad. Daar begint langzaam een kentering in te komen. De Noordkop wordt een van de vijf testregio's om die achterstand aan te pakken

Regenboogouderen

16 november 2023

Vaak een heel leven in 'de kast' ook nu nog

Regenboogouderen krijgen ook op latere leeftijd nog te vaak maken met afwijzing, discriminatie en onwetendheid. Vooral wanneer zij afhankelijk worden van zorg of hulp

Nieuwe inzichten Waldervaart

16 november 2023

En daarmee is het bestaande herinrichtingsplan van tafel

Iedereen die op de hoogte wil blijven van alle ontwikkelingen aangaande het centrumgebied Waldervaart kan zich nog steeds aanmelden voor de digitale nieuwsbrief

Grenspaal

15 november 2023

Aan de Spreeuwendijk bij Petten

Deze monumentale paal markeerde de grens tussen de zeewering van Petten en de Hondsbossche. Twee waterschappen die niet erg met elkaar overweg konden met als gevolg het wegspoelen van Petten

Behoefte op de woningmarkt

8 november 2023

Meten is weten dus tijd voor onderzoek

De nadruk lag altijd voornamelijk op de gezinswoning. Leuk met een tuintje en een schuurtje. Maar daar is verandering ingekomen, nu is de vraag naar appartementen gegroeid

Ruim 30 projecten gestart

8 november 2023

Uitgevoerd met geld van Europa, provincie en kopgemeenten

Europese en provinciale budgetten zijn beschikbaar voor projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling. Schagen heeft daar goed van geprofiteerd en er komt een nieuwe ronde aan

Noodwatervoorziening

7 november 2023

Wat als er een hoofdaanvoer lek gaat?

Vers drinkwater is cruciaal. Er is dan ook een drinkwaterwet die stelt dat iedere Nederlander recht heeft op drie liter schoon drinkwater per dag. Om dat ook uit te kunnen voeren komen er noodwatervoorzieningen

Dorpsontmoetingspunt Petten

8 november 2023

Ze gaan verhuizen naar voormalig VVV-kantoor

Het DOP verdient een mooie plek, gericht op de huidige en eventueel toekomstig te ontplooien activiteiten. Het DOP speelt een belangrijke rol voor een groeiende groep senioren in Petten

Controle bevoegdheid van de raad

9 november 2023

Bij adviesorganen en mandaatbesluitvorming

Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een besluit van het college van B&W wordt dit bezwaarschrift behandeld in de onafhankelijke commissie bezwaarschriften

Muggenburg in Verzet

8 november 2023

Zij schreven een brief aan de gemeenteraad

Muggenburg-Zuid zal nog vaak de revue passeren. De een vindt het te snel gaan, de ander te langzaam. Het bestemmingsplan is van '78 dus dat staat niet bij iedereen even helder op het netvlies

Asielzoekers naar Schagen-Oost

2 november 2023

Tot april volgend jaar is Petten nog beschikbaar

Via de Veiligheidsregio komen de asielzoekers naar Schagen voor 1 jaar. Dan moet het COA besloten hebben of zij de opvang in Schagen door gaan zetten. Zo ja, zal dat voor 5 jaar zijn en komen er woonunits

Regio Deal

2 november 2023

Samen Noord-Holland Noord van start

Om als Regio niet continu 1-0 achter te staan op de Randstad kun je je maar beter verenigen. En dat heeft geresulteerd in een regiodeal, gesloten tussen de gemeenten, ondernemersverenigingen en onderwijsinstituten

Muggenburg-Zuid

1 november 2023

Gaat het wel goed met de procedures?

Dat je een nieuwe wijk in je achtertuin krijgt valt natuurlijk nooit lekker. Maar de bewoners van Muggenburg weten dit al sinds 1978. Soms wordt er dan constructief meegedacht, soms gaan de hakken in het zand

Veiligheid op straat

3 november 2023

Hoe veilig voelt u zich in de gemeente?

De gemeente is bezig met een veiligheidsplan. Dan moet je natuurlijk wel weten wat er speelt in de gemeente want mensen doen zelden aangifte van agressie of intimidatie, dus is er een vragenlijst opgesteld

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug