Deel

advertentie

Crisis en Herstelwet

en de ruimtelijke onderbouwing

Crisis en Herstelwet

Onderzoek naar huisvesting arbeidsmigranten
Nog niet zo lang geleden heb ik een artikel in de flessenpost geschreven over het provinciaal onderzoek naar vestigingsmogelijkheden voor “Grootschalige huisvesting buitenlandse werknemers” in de Kopgemeenten. Uit dit onderzoek en het beleid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland blijkt, dat huisvesting van arbeidsmigranten op een bedrijventerrein niet is toegestaan.

Tijdelijke voorziening accomodatie
Inmiddels is er een raadsvoorstel Vergadering van Agendacommissie van portefeuillehouder Beemsterboer op de agenda raadscommissie oordeelsvormende vergadering van 30 augustus a.s. geplaatst. Met als onderwerp Verklaring van géén bedenking huisvesting arbeidsmigranten “De Lus”.
Deze verklaring van géén bedenking wordt gevraagd voor de bouw van een tijdelijke voorziening voor 20 jaar van een logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten op het bedrijventerrein De Lus in de stad Schagen. Om alle vergunningen en de te volgen wettelijke procedures in het kader van de Wet Ruimtelijke Ordening/Omgevingswet snel te laten verlopen is dit project als experiment aangemeld in het kader van de Crisis en Herstelwet (Chw) bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Doel van de Crisis en Herstelwet is dat geplande bouwprojecten naar voren worden gehaald door kortere procedures te volgen. Een manier van de overheid om bouwbedrijven tijdens de crisis voldoende werk te genereren. Vaak zijn dit grote woningbouwprojecten en projecten voor de infrastructuur.

De Lus is niet bestemd voor logiesaccomodatie
Deze voorgenomen bouw wijkt af van het geldende bestemmingsplan en de Beheersverordening bedrijventerrein Lagedijk. Dit terrein is aangelegd voor de bouw van bedrijven met bijbehorende bestemmingsvoorschriften, een ruimtelijke onderbouwing, toelichting en een kaart met verbeelding. De aanvraag voor huisvesting arbeidsmigranten is dus in strijd met deze bestemming.

Wel voldoende draagvlak
In de toelichting op dit raadsvoorstel is door de verantwoordelijke wethouder uitvoerig vermeld in o.a. de bijlagen van het voorstel dat alle onderzoeken, notities en veel overleg in positieve zin hebben plaatsgevonden. Zelfs is er al overleg gevoerd met de versnellingscommissie van het Ministerie n.l. het expertteam Woningbouw. De versnellingskamer concludeert in haar advies dat binnen de gemeente Schagen bij het college van Burgemeester en wethouders en gemeenteraad voldoende draagvlak voor dit bouwplan is. Waarvan akte.

In de publiekssamenvatting staat al zelfs vermeld: Nu de raad de benodigde verklaring heeft afgegeven kan de initiatiefnemer een omgevingsvergunning afgeven. Een gelopen race zou je zeggen. Nu nog als allerlaatste op het einde van de voorbereiding de gemeenteraad van Schagen nog even een verklaring van géén bedenking afgeven.
De leden van de gemeenteraad zullen ongetwijfeld de gebruikelijke ruimtelijke onderbouwing gaan toetsen om groen licht te geven voor de aanvraag van de omgevingsvergunning met een versnelde procedure volgens de Crisis en Herstelwet.

Eerst nog controle op gevolgde procedure
Een politieke partij zal in dit participatie traject gaan beoordelen of er wel overleg is geweest met de omwonenden, het bedrijfsleven, de juiste plek, is tijdelijk wel 20 jaar, ruim 300 mensen afgezonderd op een afgelegen plek, integratiemogelijkheden met andere huisvestingsmogelijkheden, aansluiting op het fietspad en extra verkeersdruk op de Lagedijkerweg. Mogelijkheden logiesaccommodatie met andere huisvesting betrekken in ontwikkelingsvisie Schagen oostzijde N 241. En niet te vergeten het betrekken van de ruimtelijke onderbouwing van het voorgenomen bouwplan 4 vrijstaande woningen nabij deze logiesaccommodatie.

De provincie is tegen vestiging op bedrijventerreinen
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland is tegen vestiging van logiesaccommodaties op bedrijventerreinen. Het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland moet nog worden genomen.
Kortom héél veel onderwerpen waar nog géén passend antwoord op is gegeven. Hierdoor zal het voorstel in ieder geval op zijn minst veel vragen opwerpen.
Juist de lokale politiek “onze volks vertegenwoordiging” gaat hierover. Dit gaat mijns inziens nog een groot struikelblok vormen.

Jan Bouwes

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Het WMO gat

22 oktober 2021

Zorgkosten doen Schagen de das om

We zijn niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen en onze lobby richting het Rijk voor voldoende gelden om onze taken uit te voeren gaat onverminderd door

Begroting op losse schroeven

22 oktober 2021

De gemeenteraad moet het oplossen

Het college noemt de aangeboden begroting 2022 met bijbehorende meerjarenbegroting een basis begroting met een negatief saldo van euro 1.6 miljoen. Wat voor soort begroting is dit dan?

Afbetaling Coronaschulden

15 oktober 2021

De betalingsregeling van de belasting

Bijzonder uitstel van belasting wegens de Corona maatregelen zijn nog altijd slechts uitstel. Het moet dus uiteindelijk toch terugbetaald worden. Dit is de betalingsregeling

Uniek stukje Nederland

15 oktober 2021

In de gemeente Schagen

De molens hebben een tijdje staan te verpieteren, er zijn dan ook niet minder dan 12 molens verdwenen. Molenliefhebbers hebben zich dit gelukkig aangetrokken en zo is de stichting De Zijper Molens ontstaan

Gratis training

15 oktober 2021

Signaleren van eenzaamheid

De training is bedoelt voor ondernemers. Fysiotherapeuten en kappers bijvoorbeeld signaleren vaak dat hun klanten eenzaam zijn maar wat kun je er aan doen

Monumentale gedenksteen

15 oktober 2021

In de wijk Sandenbergh in Petten

De steen werd door Sandenbergh geschonken om in het kleine gemeentehuisje te worden gemetseld. Toen het dorp door de Duitsers werd afgebroken, zijn gelukkig de gevelstenen bewaard gebleven

Bezwaar tegen bouwplan centrum

8 oktober 2021

Oude afspraken genegeerd

Op de plek van BS de Ark zal een appartementen complex verrijzen. Aan de omwonenden echter zijn ooit andere beloften gedaan en ook het stedenbouwkundig plan voorzag niet in bebouwing

Omgevingsvisie

8 oktober 2021

Volgens Commissie Milieueffectrapportage

De nieuwe omgevingsvisie heeft uiteraard effect op de leefomgeving, door bebouwing en wegen bijvoorbeeld. De commissie vindt dat Schagen daar nog verbetering in aan kan brengen

Terras uitbreiding blijft

8 oktober 2021

De verkeerssituatie is niet echt ideaal

De enorme terrassen blijven nog tot eind december, of dat handig is in deze tijd van het jaar is nog de vraag. De verkeersveiligheid is er in ieder geval niet mee gediend

Regenboogweek

8 oktober 2021

Volgende week is het zover!

We zijn dan wel geen Regenbooggemeente maar we doen wel mee met de Regenboogweek. Je kunt film kijken bij Kinepolis en een interessante discussie volgen; Is God genderneutraal?

Kabelbaan Vliedlaan blijft

8 oktober 2021

Er kwam teveel protest

Alle jeugdige gebruikers van het kabelbaantje en de toekijkende grote mensen waren perplex! De kabelbaan weg? Hoezo? En dat werd luid en duidelijk gecommuniceerd naar de gemeente

Kabelbaan in Hoep Noord

1 oktober 2021

Deze wordt verplaatst maar waarom?

Al jaren staat er een kabelbaan in Hoep Noord. Een speeltoestel voor kinderen. Plan is om deze te verplaatsen maar dat stuitte op nogal wat commentaar. Het CDA schreef een brief aan het College

Inclusie akkoord

1 oktober 2021

Wat betekent dat nu precies?

Actiepunten om de gemeente Schagen toegankelijker en inclusiever te maken. Een gemeente waarin iedereen mee kan doen en niemand drempels ervaart

Nieuwe lijsttrekker VVD

1 oktober 2021

De gemeenteraadsverkiezing is in zicht

Ook de VVD heeft haar algemene ledenvergadering gehad en heeft Angelique van Wijk-Ligthart, als sinds 2018 gemeenteraadslid, verkozen tot nieuwe lijsttrekker

Fietsverkeer

1 oktober 2021

De provincie stelt miljoenen beschikbaar

Schagen heeft bijna geen projecten aangemeld die zouden kunnen profiteren van provinciegelden. Benieuwd wat de verkiezingsprogramma's in petto hebben

QR Code

24 september 2021

Gaat Schagen handhaven of niet?

Het liet zich aanzien dat er niet heel erg actief gehandhaafd zou worden op de coronapas, er is simpelweg geen mankracht voor. Maar op drukke plekken wordt op zeker gecontroleerd

Kruising Wadweg

24 september 2021

En kruising Waardpolderhoofdweg

Er gaat na een aantal flinke ongelukken eindelijk iets aan gebeuren. De snelheid op beide kruispunten gaat omlaag en er komt een wegversmalling en drempels

Nieuwe woningen

24 september 2021

200 woningen zijn inmiddels onderweg

Schagen zit net boven het landelijk gemiddelde waar het gaat om nieuwbouw. En er staan al weer heel projecten op stapel. Helaas houden bezwaarprocedures de plannen nog al eens op

De Zuiderweg

24 september 2021

Een apart hoofdstuk in het verkeersplan

De Zuiderweg is een drukke hoofdweg van Schagen, nu er nog een nieuwe wijk naast komt te liggen vraagt dat om aanpassingen, een rotonde, stoplichten, een brug wellicht

150.000,- subsidie

24 september 2021

Gaat jaarlijks naar Noordkop Centraal

De lokale omroep krijgt voor de komende vijf jaar wederom een financiële injectie van maar liefst anderhalve ton. De commerciële omroep krijgt dit bedrag om de continuïteit te waarborgen

Strijd om het lijsttrekkerschap

24 september 2021

Het startschot is gegeven

De gemeentelijke verkiezingen staan voor de deur, tijd voor de partijen om hun lijsttrekker aan te wijzen. Wat moet je zoal voor eigenschappen bezitten om boegbeeld van je partij te zijn

Dementie

24 september 2021

Kun je er iets tegen doen?

Het is een snel groeiende groep, over twintig jaar zal het aantal mensen met dementie verdubbeld zijn. Dat gaat veel vragen van de omgeving en van de zorg

Verkeersveiligheid

17 september 2021

Wat vindt u van de veiligheid?

De inwoners van de gemeente konden een enquête invullen, opvallend was dat er naast de invuloefening ook heel veel meningen geventileerd werden

Pallas reactor Petten

17 september 2021

De plannen zijn uitgewerkt

Medische isotopen zijn van cruciaal belang. Met deze producten kunnen miljoenen mensen met kanker en hart- en vaatziekten worden gediagnosticeerd en behandeld

Actie voor dementie

17 september 2021

Het gaat explosief toenemen

Verwacht wordt dat Nederland een half miljoen mensen met dementie heeft in over twintig jaar. De vier ambassadeurs van de gemeente zullen in Schagen en Warmenhuizen op de weekmarkt in gesprek gaan

Anjerveld in plantsoentje

17 september 2021

Ter ere van onze Veteranen

De Witte Anjer staat symbool voor de waardering voor veteranen. Bij het anjerveld wordt een plaquette geplaatst met het V-symbool, en een QR code waardoor bezoekers meer informatie over de Veteranen in Schagen kunnen vinden

Honden moeten vast

17 september 2021

De goede moeten onder de slechte lijden

Als Schagen een gemiddeld hondenbezit heeft dan lopen er zo'n 2.500 honden in Schagen zelf. Er is van twee honden aangifte gedaan...

Regenboog ontvangst

10 september 2021

Vrolijke stoeprand bij het station

De Regenboogzebra stuitte op wettelijke bezwaren maar het Regenboogpad kon de toets wel doorstaan. De wethouder is groot voorstander van de Regenbooggedachte, de raad gelukkig ook

Extra geld tegen eenzaamheid

10 september 2021

Jongeren en ouderen zwaar getroffen

De provincie zet een deel van het Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds in voor de maatschappelijke sector, de gemeenten zoeken zelf bestemmingen voor deze bijdrage

Nieuw straatwerk Kanaalstraat

10 september 2021

Het heeft even geduurd....

Maar dan heb je ook wat, de hele straat gaat op de schop en wethouder Heddes raadt de bewoners aan om ook vooral hun tuinen te vergroenen, alle kleine beetjes helpen tegen wateroverlast

Verkeersveiligheid rond scholen

10 september 2021

Schagen doet er een schepje bovenop

De wethouder wil bij alle scholen een 'schoolzone' inrichten. Met zebra's en gekleurde verkeerspaaltjes en natuurlijk extra markeringen op de weg

Ontwikkelvisie

10 september 2021

Van de stad Schagen voor 2040

Bouw een hotel/logiesaccommodatie voor arbeidsmigranten al dan niet in combinatie met andere soorten woningbouw in het verlengde van de Zuiderweg over de N241 in oostelijke richting

Verkeersplan Schagen

3 september 2021

Het hangt al jaren in de lucht

De gemeente heeft al met een aantal direct betrokken partijen om tafel gezeten maar vraagt nu alle inwoners van Schagen om mee te denken over het verkeer in het centrum

Bouwen in Tuitjenhorn

3 september 2021

Acht betaalbare woningen

We hebben haast met bouwen, de provincie echter gooit regelmatig roet in het eten, zo werd een project in Callantsoog onderuit gehaald wegens 'waardevol gebied'. Volgens de Callantsogers gewoon bollengrond

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug