Deel

advertentie

Controle bevoegdheid van de raad

Bij adviesorganen en mandaatbesluitvorming

Controle bevoegdheid van de raad

Controlerende rol gemeenteraad
In de gemeentewet is o.a. vastgelegd dat de gemeenteraad het college controleert of het college het met de raad afgesproken en vastgestelde beleid goed uitvoert. Deze bevoegdheid is naast haar bevoegdheid in haar vertegenwoordigende rol namens de inwoners en in haar kader stellende rol door de hoofdlijnen van het beleid te bepalen. Die controlerende rol is juist de meest ingrijpende en uitgebreide rol.

Om deze in de praktijk waar te maken zijn er vele mogelijkheden. Eigenlijk is de eenvoudigste maar wel véél tijd vergende, de door het college aangereikte openbare stukken in te lezen en te beoordelen. De bekendste zijn o.a. de standaard agenda’s met bijbehorende stukken van de openbare raads- en commissievergaderingen, de raad informatie memo’s en de openbare college besluitenlijsten. Maar er zijn meer vergader momenten waarbij beslissingen van het college wel of niet controleerbaar aan de orde komen.

Commissie en adviesorganen
De gemeente Schagen heeft een Adviesraad Sociaal Domein. Deze commissie geeft aan de wethouder, belast met de portefeuille Sociaal Domein, gevraagd en ongevraagd advies. Zo is er ook de Sportadviesraad, Kunst en Cultuur Commissie die allen op hun of haar gebied een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de gemeente Schagen. Voor het overleg met het bedrijfsleven is er de Ondernemers Federatie Schagen (OFS).

Een raadslid heeft dus de mogelijkheid zich desgewenst en afhankelijk van interesse zijn politieke voelhorens te richten op deze beleidsterreinen en zo al of niet op afstand een oordeel te kunnen vormen over bepaalde gemeentelijke onderwerpen die op enig moment wel of niet actueel aan de orde zijn.

Commissie bezwaar
Wanneer een bezwaarschrift wordt ingediend tegen een besluit van b.v. het college van Burgemeester en Wethouders met mogelijke kleine of grote bestuurlijke en maatschappelijke gevolgen wordt dit bezwaarschrift behandeld in de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. In een hoorzitting heeft diegene die een bezwaarschrift heeft ingediend de mogelijkheid zijn grieven mondeling toe te lichten. Veelal wordt het bezwaarschrift namens de indiener verzorgd door een advocaat. Gelijktijdig wordt in deze zitting ook geluisterd naar het verweer van de gemeente.

Werkwijze
De werkwijze van deze commissie is gebaseerd op de door de gemeenteraad in 2021 vastgestelde “Verordening behandeling bezwaarschiften gemeente Schagen”. Bevoegdheden, samenstelling, wijze van advisering, werkwijze e.d. zijn vastgelegd in deze verordening. Uitnodigingen gaan alléén telefonisch naar de woordvoerder van belanghebbende en niet rechtstreeks naar de belanghebbende. Géén gebruikelijke openbare aankondiging van de agenda. Alléén als je op internet googelt komt er een melding dat deze commissie met vermelding van het onderwerp bijeenkomt in het gemeentehuis. Deze onafhankelijke commissie wordt ambtelijk ondersteund door een medewerkster van de gemeente Schagen.

Beslissing
De uiteindelijke beslissing van het college op dit advies wordt namens het college, afhankelijk van het onderwerp, kenbaar gemaakt door een gemandateerde teamleider. Controle op wel of niet goed genomen besluiten is door b.v. een raadslid en of de pers rechtstreeks bijna  niet mogelijk. Besluitvorming na advisering van deze commissie staat niet op de openbare besluitenlijst en is gemandateerd aan b.v. een teamleider.

Alléén indiener van het bezwaarschrift krijgt middels een brief van de teamleider het beargumenteerde besluit van het college van Burgemeester en Wethouders aan bezwaarde. Deze besluiten staan niet op de openbare besluitenlijst van het college. Gemaakte fouten en positieve beoordelingen in een bepaalde zaak zijn dus niet rechtstreeks controleerbaar. Deze besluiten staan niet op de openbare besluitenlijst van het college. In de praktijk zie je dat een bezwaarde met zijn bezwaar nog wel eens vóór of na een zgn. openbare commissie behandeling in de openbaarheid verschijnt.

Delegatie en mandaat besluitvorming
Delegatie besluiten heb ik op de gemeentelijk website niet kunnen vinden. Wel de Mandaat regeling. Het nemen van een delegatiebesluit betekent het overdragen van een bevoegdheid. Bij een mandaat spreek je van het opdragen van een bevoegdheid. De VNG heeft een “Handleiding Attributie Mandaten en Delegatie” uitgegeven. Hierin staan de richtlijnen hoe bestuurlijk kan worden omgegaan met het instellen van mandaten.

Werkwijze mandaten
In de gemeente Schagen zijn de mandaten geregeld in de “Mandaatregeling Gemeente Schagen van juli 2023”. Naast de gemeentesecretaris zijn er naast de heffing en invorderingsambtenaar een zeer groot aantal teamleiders gemandateerd voor het nemen van allerlei beslissingen en besluiten.

Ook zijn er diverse publiekrechtelijke bevoegdheden op grond van de gemeentewet gedelegeerd. Ook zijn er bevoegdheden gedelegeerd aan o.a. Omgevingsdienst en Veiligheidsregio. Mandaten worden niet verleend indien het besluit een afwijking inhoudt van bestaand beleid en vastgestelde voorschriften en of richtlijnen. Het lijkt mij wel logisch dat in de praktijk een gemandateerde bij een politiek gevoelige zaak dit afstemt met de verantwoordelijk bestuurder.

In de praktijk blijkt dat in vele gemandateerde zaken de controleerbaarheid een moeizaam traject is.

Het lijkt logisch dat de controle bevoegdheid van een toch al zeer druk bezet raadslid zeer beperkt is en of hij of zij de mogelijkheid van deze controlerende taak van eerdergenoemde mogelijkheden, op zich wil nemen.

 

Jan Bouwes

 

 

 

 

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Ontheffing voor Schagen Oost

14 februari 2024

De provincie geeft een vergunning voor tijdelijke opvang

Voor de duur van maximaal één jaar. Na dat jaar wordt de inrichting weer verwijderd en worden de gronden weer teruggebracht in oorspronkelijke staat. Dat is althans de huidige afspraak

Bevrijdingsdag

15 februari 2024

Kom jij bij de commissaris van de Koning op bezoek?

Middelbare scholieren tussen de 12 en 18 jaar kunnen zich opgeven. Geef je alleen op of samen met iemand anders. Er zijn 55 plekken beschikbaar. De plekken worden verloot en begin april krijg je te horen of je bent uitgenodigd

Noorderlicht Tuitjenhorn

13 februari 2024

58 Woningen worden in het voorjaar opgeleverd

Burgemeester van Kampen en wethouder Kruijer hadden de dorpsraden van Tuitjenhorn en Warmenhuizen uitgenodigd om het project te bekijken. Zonder hun medewerking had dit een langdurig traject geworden

Controle op huisvesting

12 februari 2024

Niemand ingeschreven maar wel bewoners

Uit gesprekken met de aanwezige bewoners bleek dat zij al enkele maanden in Nederland verbleven en werkten. Zij stonden echter niet in het registratieregister van de gemeente

Taart voor onderhoudsploeg

13 februari 2024

Van de katholieke begraafplaats in 't Zand

De provinciale VVD statenfractie deelt al vele jaren taart uit aan mensen die zich maatschappelijk inzetten voor hun omgeving. Dit jaar viel de eer te beurt aan de onderhoudsploeg in 't Zand

Provincie geeft groen licht

7 februari 2024

Voor de crisisnoodopvang Schagen-Oost

Gedeputeerde Staten erkennen de urgentie om de crisisnoodopvang te realiseren en staan de tijdelijke huisvesting in Schagen-Oost toe. In dit specifieke geval is bovendien sprake van een bijzondere urgentie

Noodopvang van Petten naar Schagen

6 februari 2024

De Dorpsraad van Petten schreef de raad een brief

In de gemeenteraad gingen stemmen op om de noodopvang nog even in Petten te laten en elders dan op Schagen-Oost een geschiktere locatie te vinden. Daar was dorpsraad Petten niet blij mee

Damoclesbeleid

7 februari 2024

Naast sluiting panden nu ook andere maatregelen mogelijk

Het Damoclesbeleid is een beleid dat door Nederlandse gemeenten wordt toegepast om op te treden tegen met name drugspanden. Een pand kan afgesloten worden als er sprake is van drugshandel

Zwembaden blijven open

8 februari 2024

De crisis is bezworen mede dankzij coulance van curator

Ook het aanbod van lessen en activiteiten en de bijbehorende tarieven blijven ongewijzigd. Er wordt momenteel hard gewerkt om de overgang naar Sportfondsen zo soepel mogelijk te laten verlopen

Buitenzwemwater

7 februari 2024

Alle goedgekeurde locaties zijn inmiddels bekend

Jaarlijks, voordat het zwemseizoen begint, wijst de provincie Noord-Holland zwemlocaties aan voor zwemmen in oppervlaktewater. Onder oppervlaktewater vallen rivieren, meren, vijvers, kanalen en sloten

Padelbanen

8 februari 2024

Wethouders zijn groot voorstanders van de plannen

Op het verzoek voor het ontwikkelen van padelbanen in de voormalige houthandel aan de Lagedijkerweg in Schagen willen zij daarom graag medewerking verlenen, onder voorwaarde dat de gemeenteraad akkoord gaat

Gemeente is op zoek naar u

5 februari 2024

Voor de commissie ruimtelijke kwaliteit

Naast het gevoel voor (landschaps-)architectuur, stedenbouw en monumentenzorg, is gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen ook nodig

Schagen Oost

31 januari 2024

Het vervolg na de eerste participatieronde

Afgelopen dinsdag werd een tweede participatieronde gehouden over het plan Schagen-Oost. Na een eerste schetsmatige indeling kwam nu een iets meer uitgewerkt plan op tafel mede vormgegeven door de op- en aanmerkingen uit de eerste ronde

Ganzenplan

31 januari 2024

Noord-Holland telt ruim 150.000 ganzen

De ganzenpopulatie veroorzaakt enorme schade aan landbouwgewassen en natuur. Daarom wordt er gewerkt aan een nieuw interprovinciaal ganzenplan, waarin het voorkomen en verminderen van schade een van de speerpunten is

Slagboom op strandafslag

31 januari 2024

Alleen nog toegang met een pas

Sinds 2017 beheert de gemeente de strandslagen. Langzamerhand worden deze gemoderniseerd. Inmiddels staan er al heel wat slagbomen die niet meer open kunnen zonder toegangspas. Petten en Callantsoog hebben er zo'n automatische slagboom bij gekregen

Uitnodiging voor Burgerberaad

25 januari 2024

Eind januari valt er wellicht een brief bij u in de brievenbus

Vaak voelen inwoners zich niet goed vertegenwoordigd door de politiek en bij de huidige vormen van participatie kunnen ze meestal alleen reageren op bestaande plannen

Regenboogpeiling

25 januari 2024

Oproep aan de Regenbooggemeenschap

De gemeente heeft de inclusie van al haar inwoners hoog in het vaandel. De Regenbooggemeenschap loopt nog tegen veel narigheid aan. Eenzaamheid bijvoorbeeld en acceptatie van wie je bent. Daarom een oproep om aan te geven waar je tegenaan loopt

Noordkop voornamelijk Landelijk Gebied

24 januari 2024

Er zijn nog mogelijkheden om te ageren

Het landelijk gebied van Noord-Holland is groot: driekwart van de totale oppervlakte van de provincie is landelijk gebied. Dat betekent dat er waarschijnlijk veel restricties zullen zijn in de toekomst

Opvanglocatie Schagen-Oost

22 januari 2024

De Veiligheidsregio heeft zich teruggetrokken

In overleg met het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is afgesproken dat de gemeente een bestuursovereenkomst met het COA afsluit, waardoor het COA de locatie zelf gaat beheren

De politiek in

22 januari 2024

Benieuwd hoe het werkelijk werkt?

De gemeenteraad van Schagen organiseert in 2024 de cursus politiek actief voor inwoners. Een gratis cursus voor iedereen, jong en ouder, die geïnteresseerd is in de lokale politiek

Visboer

25 januari 2024

Nog maar twee dagen per week visverkoop

Het debacle rond de viskramen is nog niet ten einde. Daar de gemeente de visboeren in 2021 voor de verbouwing van het Makado al op de 'oude' plek had ingetekend moeten ze toch wijken, nu hebben Bond en Roos de handen ineengeslagen

Europese subsidies

24 januari 2024

Bepaald niet gemakkelijk om aan te vragen

De provincie wil u graag bijstaan om een aanvraag correct in te dienen voor een Europese subsidie. Daarvoor kunt u het beste direct contact opnemen met het Adviespunt Europese Subsidies

Veranderingen in minimabeleid

15 januari 2024

Gemeente wil regelingen toegankelijker maken

"We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen", aldus wethouder de Nijs-Visser. Wij zullen hier in de komende periode meer aandacht aan besteden om het bereik onder de mensen te vergroten

Aanleg fietspad

18 januari 2024

Tussen Dirkshorn en Schagen langs de N245

Bij de kleine veiligheidsmaatregelen gaat het over bijvoorbeeld het aanpassen van de belijning, het aanbrengen van bermverharding of het aanleggen van een verkeersplateau, fietspad of verkeersdrempel.

Subsidie voor laadpunten

8 januari 2024

VvE's kunnen subsidie aanvragen voor een basislaadinfrastructuur

Vanaf 1 januari 2024 kunnen (VvE's) subsidie krijgen voor een deel van de kosten voor de aanleg van basislaadinfrastructuur. Een VvE legt deze infrastructuur aan, zodat de bewoners oplaadpunten kunnen plaatsen

Hemelwaterberging

8 januari 2024

Regentonnen en infiltratiekratten

Door het op te vangen en langzaam te infiltreren of te lozen op de sloot, vlakt de piek af en ontlast je het riool. Daarnaast stroomt er zo minder schoon water naar de rioolwaterzuivering, wat kosten bespaart

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Schade minstens €50.000,-

11 januari 2024

De gemeenschap draait op voor herstel vernielingen

Oud en Nieuw is met veel vuurwerk gevierd maar ook met veel vuurwerk bezoedeld. De schade in de gemeente is enorm en de volle omvang is nog niet bekend

Schagen gaat voor 900 woningen

22 december 2023

Over vier kernen verspreid is dit een uitdagende opgave

De plannen liggen ter inzage. Inwoners hebben 6 weken om hun zienswijze in te dienen. Daarna worden de woningbouwplannen voorgelegd aan de gemeenteraad

Schagen Oost

22 december 2023

Stand van zaken van de crisisnoodopvang

De asielzoekers verblijven nu nog in de crisisnoodopvang (CNO) in Petten. Deze opvang sluit uiterlijk per 1 april 2024. Het COA heeft de gemeente gevraagd een alternatieve locatie beschikbaar te stellen voor crisisnoodopvang

Overname sportfaciliteiten

22 december 2023

Sportfondsen neemt sporthallen en zwembaden over

Dit betekent dat het personeel en de sportabonnementen overgenomen worden. En daarmee dat de sportfaciliteiten open kunnen blijven, ook in de overname tijd

Standplaatslocaties bekend

21 december 2023

De kramen in Schagen verhuizen een stukje

Het college heeft een besluit genomen betreffende de plekken waar standhouders mogen staan. Bijgaand de bekendmaking van de gemeente en de tekening van de tijdelijke oplossing

Overeenkomst Muggenburg-Zuid

22 december 2023

De eerste handtekening staat op papier

De gemeente heeft de Anterieure Overeenkomst ondertekend met ontwikkelaar BPD voor de realisatie van 726 woningen in Muggenburg Zuid, met veel groen en de kenmerkende bebouwing van Schagen

Doelgroepenverordening

21 december 2023

Vastgesteld voor gemeente Schagen

Deze verordening bepaalt bijvoorbeeld wat een sociale huurwoning maximaal aan huur mag kosten. Ook worden er regels gesteld aan het mogen kopen van een sociale koopwoning

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug