Coalitieprogramma 2022-2025

Van onze politiek commentator

Coalitieprogramma 2022-2025

KERNPUNT
Doorbouwen op een gezond fundament luidde de kop van het akkoord dat politieke partijen CDA, Jess lokaal, Senioren Partij en PvdA met elkander hebben afgesproken voor de komende jaren.

OPVALLENDE EN ONTBREKENDE TEKSTEN.
De tekst van de inleiding van het rapport geeft nou niet bepaald een uitstraling van een duidelijke heldere aanpak. In véél gevallen zal voortzetting van bestaande beleidskaders plaatsvinden. Maar niet wordt expliciet genoemd welke. De achterliggende gedachte is dat bestaande beleidskaders worden voortgezet. Onverlet is ook dat het specifieke beleid wel kan worden aangepast. Ja wat is het nou!
Duidelijk is wel vermeld dat de wens is om kritisch naar de financiën te kijken. Gezien het negatieve resultaat van euro 1.905.000,–,– over het boekjaar 2021, financieel- en administratief beheer, gebrek aan aansluitingen tussen de diverse financiële systemen en uitstel van uitvoering op gebied van doelmatig- en doeltreffendheid. Deze feitelijke situatie is wel behoorlijk tegenstrijdig met de “KOP” van het coalitieakkoord. De 4 oppositie partijen VVD (4 zetels), D’66, Wens4U, Groen Links en SP elk 1 zetel zullen hier gretig gebruik van maken.

Alléén maar kritisch kijken naar deze feitelijke situatie is eigenlijk voor onze inwoners en bedrijven een misleidende tekst. Het huishoudboekje van de gemeente Schagen behoort en ja móét zelfs op orde zijn.
Opvallend is ook dat er voor ondernemersbelangen, naast voortzetting bestaand overleg en een zoektocht naar meer bedrijfsterrein o.a. in Waarland géén specifieke daden worden genoemd. Detailhandel en horecafunctie in de dorpen en de regiostad Schagen alsmede de grootschalige Perifere Detailhandel worden niet genoemd. Het in orde brengen van de staat van onderhoud openbare ruimte in het winkelhart van Schagen ontbreekt.

Het streven naar 500 woningen zal niemand kunnen en willen tegenspreken. Maar een ruimtelijke aanpak met goede onderbouwingen om hiertoe te komen wordt niet genoemd. Zelfs géén enkel hoofdstuk in het rapport is gewijd aan de Ruimtelijke Ordening.

PORTEFEUILLE VERDELING EN BEZETTING.
Jongeren, Sport en Werkgelegenheid is namens het CDA ondergebracht bij mevrouw P. de Nijs-Visser. Om schijnbelangen te voorkomen een juiste portefeuille.
Namens Jess-lokaal Wonen en Economie de heer S.C. Kruijer. Opvallend is dat Ruimtelijke Ordening, altijd een hoofdthema in elk beleid, ontbreekt.
Ouderen, Samenleving en Financiën de heer C.H.J. Quint namens de Seniorenpartij.
Voortzetting bestaande portefeuille Duurzaamheid, Mobiliteit en Openbare Ruimte door J.J. Heddes.
Met een ruime raadsmeerderheid van 21 zetels is de grote kans aanwezig op weinig of eigenlijk géén bestuurlijke beleidsinbreng van de oppositiepartijen. Een afname van democratische bestuurlijke betrokkenheid ligt op de loer.

WONEN EN ECONOMIE.
De inmiddels benoemde wethouder Wonen en Economie zal zelf met goed onderbouwde argumenten moeten komen om o.a. 500 woningen te bouwen. Het leunen op ruimtelijke onderbouwingen bij diverse plannen van oppositiepartij D’66 is nu niet meer aan de orde. Hij moet nu zelf aan de bak.

START TOEKOMST DAGELIJKS BESTUUR.
Tijdens de discussie en behandeling is met meerderheid van stemmen en met stemverklaringen het coalitieakkoord aangenomen. De mogelijkheid van een raadsakkoord kwam ook uitvoerig ter sprake. Een goede luisteraar kreeg al snel duidelijkheid over de gevoeligheid welke bestuurslaag en of portefeuillehouder de verantwoordelijkheid met bijbehorende werkzaamheden wordt toebedeeld. Dit was vooral merkbaar tijdens de discussie over het beladen onderwerp als bestuurlijke vernieuwing.
De inwoners en het bedrijfsleven van de gemeente Schagen moeten kunnen rekenen op een goed werkend dagelijks bestuur. Hopelijk worden onze nieuwe wethouders bestuurlijke wethouders en geen ambtelijke wethouders.
Met de momenteel niet in optimale staat verkerende gemeentelijke organisatie wordt dit een behoorlijke kluif.

Jan Bouwes