Deel

advertentie

Bezwaar tegen bouwplan centrum

Oude afspraken genegeerd

Bezwaar tegen bouwplan centrum

STEDENBOUWKUNDIGE ONTWIKKELINGEN A.MAUVESTRAAT, JOZEF ISRAËLSTRAAT EN BEETHOVENLAAN

Aanleiding
In de voorbereidingen om te komen tot een herinrichting en uitbreiding van het Makado Centrum is door het voormalig college van Burgemeester en Wethouders een stedenbouwkundige massastudie gemaakt voor een toekomstige verantwoorde ruimtelijke onderbouwing van het centrum. Zeg maar een afgerond rondje centrumgebied waarbinnen winkels, horeca dienstverlening, maatschappelijke voorzieningen en wonen als één geheel toekomstgericht inpasbaar zijn.

Wijziging bestemmingsplan
In 2013 heeft de gemeenteraad zich in meerderheid uitgesproken over deze invulling. Met de investeerder van het Makado Centrum Schagen is een anterieure overeenkomst gesloten en getekend. De voorwaarde voor het wijzigen van het bestemmingsplan was na onderhandelingen om een financiële bijdrage (1.2 miljoen) te leveren aan de verbetering van de infrastructuur voor het woon- en leefklimaat in de naaste omgeving. Voorwaardelijk is besloten en afgesproken met de investeerder dat een wijziging van het bestemmingsplan zal worden voorbereid.

Probleem Deen
In dit bestemmingsplan is destijds géén uitbreiding van Deen in het voormalig postkantoor opgenomen omdat Deen Supermarkten niet bereid was een anterieure overeenkomst aan te gaan met een financiële bijdrage (euro 500.000,–) voor de verbetering van de infrastructuur.

Door latere politiek ontstane actuele economische ontwikkelingen o.a. de vestiging van een Lidl in het Makado Centrum, is één en ander bestemmingsmatig aangepast met als resultaat: Wel wijziging/aanpassing van het bestemmingsplan voor uitbreiding en vernieuwing van het Makado Center, géén uitbreiding Deen Supermarkt maar wel een kleinschaliger invulling van het postkantoor.

Nieuwbouwplannen
De stedenbouwkundige massastudie, zoals hiervoor genoemd, gaf met een ruimtelijke onderbouwing duidelijk aan: géén grootschalige gebiedsontwikkelingen met massa, ten noorden van het postkantoor. De huidige stedenbouwkundige invulling van de woonwijk Groeneweg met haar bebouwing in deze omgeving laten zoals het is. Verplaatsing van dit schoolgebouw maakte destijds al deel uit van een voornemen om toekomstige ontwikkelingen op onderwijsgebied mogelijk te maken.

Nieuw plan
Tijdens een inloopbijeenkomst op 4 februari 2020 met bewoners uit de naaste omgeving kwam aan de orde: Met omwonende inwoners overleggen over een toekomstige invulling van deze locatie EN er komt in ieder geval een gymzaal EN er wordt gedacht aan woningbouw.
Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het college een prijsvraag uit- geschreven en de gevolgen zijn niet uitgebleven. Er zijn véél positieve reacties naar voren gekomen uit een gemeentelijke enquête “Is er behoefte aan nieuwe woningen” op deze plek. Daarnaast hebben een aantal brieven van ongeruste belanghebbende omwonenden inmiddels het agendapunt ‘ingekomen stukken’ van de gemeenteraad van Schagen bereikt.

Publiek-Privaatrechtelijke Uitspraken
Uit o.a. deze brieven blijkt dat de wethouder Ruimtelijke Ordening in de voorbereiding om te komen tot een wijziging van het bestemmingsplan géén enkele betrokkenheid heeft getoond. Voor zover mij bekend is er voor hetgeen in het verleden door omwonenden en het voormalig gemeentebestuur privaat- en publiekrechtelijk is afgesproken en vastgelegd géén aandacht geschonken.

Afspraak met omwonenden
Een verslag van de destijds gehouden besprekingen met omwonenden is duidelijk: Bezwaar o.a. tegen de bouw/uitbreiding van de Christelijke Nationale School wordt ingetrokken zolang de buiten de rooilijn vallende speelplaats tot in lengte van jaren één geheel blijft. Eén en ander is zelfs vastgelegd en voorwaardelijk opgenomen in de verkoopakte (privaatrechtelijke afspraak) bij overdracht van gemeentegrond aan het bestuur van de Christelijke Nationale School. Waarvan akte!

In een brief van het toenmalig college van Burgemeester en Wethouders van 22 september 1976 zijn deze afspraken duidelijk vastgelegd.

Participatie ver te zoeken
Alle reden voor belanghebbende omwonenden om, mede door het ontbreken van overleg en inspraak in het heden als gevolg van deze nieuwbouwplannen in hun naaste omgeving, aan de bel te trekken.
Een tekort aan woningen hoe belangrijk en actueel ook mag niet alléén het doel zijn voor een ruimtelijke onderbouwing van het college om de gemeenteraad een voorstel tot een wijziging van het bestemmingsplan, ten behoeve van een massaal bouwplan, over te gaan.

Belanghebbende omwonenden komen in hun aan de gemeenteraad gerichte brieven inhoudelijk met afspraken en toezeggingen die er toe doen en behoren op zijn minst te worden gehoord.

Dit is géén goed voorbeeld van participatie zoals is vastgelegd in het coalitieakkoord.

Jan Bouwes

 

Klik op één van de afbeeldingen voor een vergroting.

Bezwaar tegen bouwplan centrum Bezwaar tegen bouwplan centrum Bezwaar tegen bouwplan centrum
advertentie

Meer 'Politiek':

Kieslijst van de SP Schagen

3 december 2021

Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022

Ook de SP Schagen heeft de ledenvergadering achter de rug. De leden hebben ingestemd met de kieslijst, en als lijsttrekker is de heer Rijnders uit Groote Keeten verkozen

Stedelijk aanzien

3 december 2021

verfraaiing zuidkant Schagen

Even een inzicht in wat je te wachten staat als je besluit een woning te bouwen op een stukje grond. Zonder professionele ondersteuning beland je al gauw in een moeras van verwachtingen

Appartementen Parallelweg

26 november 2021

Ze komen er uiteindelijk toch!

Eigenaren van appartementencomplex de Bronckhorst en aanwonenden op de Loet hebben zich er tegen verzet. De woningen worden echt ín hun achtertuin gebouwd

Reishulp naar priklocaties

26 november 2021

Voor Alkmaar, Den Helder en Middenmeer

Misschien kunnen senioren zich vanaf 2022 thuis laten vaccineren mochten zij niet in staat zijn om naar een priklocatie te komen. Daar is nu nog onduidelijkheid over

Wijkvereniging Muggenburg

26 november 2021

Wanneer gaat die er komen?

fDe hoeveelheid plannen in en rond Muggenburg zijn talrijk en hier en daar best ingrijpend. De gemeente kan niet met alle bewoners in gesprek dus zoekt zij een aanspreekpunt

Miljoenen voor verduurzaming

26 november 2021

Van maatschappelijk vastgoed

Culturele instellingen, verenigingen en buurthuizen hebben nooit genoeg geld om te verduurzamen. Daar wil de Provincie iets aan doen in de vorm van een duurzaamheidsfonds

Ingezonden brief

26 november 2021

Van een horeca ondernemer

De steun voor de horeca is slechts een gedeeltelijke loonsteun voor de werknemers, en geld dat rechtstreeks naar de huurbaas en de energiemaatschappij gaat, de horeca ondernemer krijgt niets

Vergadering over Omgevingsvisie

19 november 2021

Bezwaren worden hier behandeld

Niet alleen de bezwaren over de omgevingsvisie maar ook de bezwaren betreffende de Milieu effect rapportage. Een bezwaar heet tegenwoordig 'zienswijze' dit even ter verduidelijking

Petten aan Zee

19 november 2021

Deze status wordt nu serieus

De vorige eigenaar van camping Corfwater is naar het oosten vertrokken, eindeloos afstel en uitstel deden hen besluiten elders opnieuw te beginnen. De huidige eigenaren hebben een strategische visie

Schouderklopje voor ondernemers

19 november 2021

Zij zorgen voor werk en sponsoring

Als je door iedereen aardig gevonden wil worden dan moet je geen ondernemer worden. We vergeten wel eens dat diezelfde ondernemer voor arbeidsplaatsen zorgt en sponsoring van verenigingen

Hulpmiddelen

19 november 2021

De gemeente doet een moreel appèl

De WMO kost de gemeente nogal wat, hoofdbrekens ook vooral. Daarom deed zij in haar begroting een voorstel om inwoners van Schagen te vragen toch vooral eerst in eigen portemonnee te kijken

N9 moet wachten

12 november 2021

Het is één van de gevaarlijkste Rijkswegen

De beslissing wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. Zelfs het grootonderhoud dat al gepland stond is in de ijskast beland. Er is hoop maar geen zicht op financiering

Er viel wat te beleven

12 november 2021

Tijdens de begrotingsbehandeling 2022

De opmerkingen waren niet van de lucht, drijfzand, een bende, slechte onderbouwing. Met als klap op de vuurpijl een motie van afkeuring die het niet haalde

Lijsttrekker en kandidaten VVD

12 november 2021

Angelique van Wijk is Lijsttrekker

Met haar kennis en ervaring is zij in staat om mensen en partijen te verbinden en de visie en plannen van de Schager VVD overtuigend te presenteren, zegt bestuursvoorzitter Minderhoud

Schagen aardgasvrij

12 november 2021

De transitievisie is vastgesteld

Voor de Transitievisie Warmte gebruikte de gemeente Schagen de kennis en ervaring van inwoners en ondernemers bij het inventariseren van de kansen

Neemt gemeente een risico?

8 november 2021

Bewoners vinden van wel

Twee omwonenden zijn in de pen gekropen en sturen de gemeenteraad een brief over het plan aan de Israëlstraat. Dinsdag 9 november komt namelijk de begroting ter behandeling

Nieuwe wijk Landsheer

12 november 2021

Maar liefst 153 woningen en dat was nodig

Remmerdel is nog niet afgerond of Landsheer wordt opgestart en daar houdt het niet op, in de buurt van Dergmeerweg/Harenkarspelweg wordt al een nieuw project opgetuigd

Corporatiehotel

12 november 2021

Aan de Piet Ottstraat

Onder woningzoekenden zijn ook de zogenaamde spoedzoekers. Zij zijn door onverwachte omstandigheden plots accuut op zoek naar onderdak, maar voor een beperkte periode

Project Zuiderweg

12 november 2021

De grote metamorfose wordt voorbereid

En daar kunt u ook aan bijdragen. Er is een digitale enquete in de maak die op het digitale participatieplatform samen.schagen.nl komt te staan

Boomfeestdag

12 november 2021

Bij de IJsclub in Sint Maarten

Heb jij een goed idee om op een duurzame manier energie op te wekken of juist te besparen? Heb jij altijd al een moes- of pluktuin willen beginnen, geen duurzaam idee is te gek

Sportcomplex Groenoord

5 november 2021

Er wordt gewikt en gewogen

Het betekent waarschijnlijk het einde van de Spartahal en ook van het centrale sportcomplex in de wijk Muggenburg wat het college sowieso al te duur vond

Ontwikkeling Waldervaart

5 november 2021

Voorbeeld van participatie met omwonenden

Het is een lang en heel zorgvuldig proces geweest, waarbij bewoners van de wijk een flinke inbreng hebben gehad. En het resultaat mag er zijn

Toeristenbelasting

5 november 2021

De toeristische sector steigert

De belasting is met twintig procent verhoogd, en dat is een verhoging waar de haren even van overeind gaan staan. Kees de Wit doet een uiterst beroep op de gemeenteraad dit af te wijzen

Woningnood

5 november 2021

Wat zijn de mogelijke oplossingen

Bouwen zou je denken, maar we willen ons groene land daar niet geheel aan opofferen, ook binnen de kernen niet. Er zijn ook andere oplossingen denkbaar, woningsplitsing is er eentje

Subsidie voor verblijfsrecreatie

29 oktober 2021

Verduurzaming komt te langzaam op gang

Voor het zogeheten ‘toekomstklaar maken’ van de verblijfsrecreatie verleent de provincie subsidie. De subsidieregeling verblijfsrecreatie staat nog tot eind december open

De Begroting is toch rond

29 oktober 2021

Met wat kunst en vliegwerk

De gemeente staat voor grote uitdagingen. Steeds meer taken worden doorgeschoven door de Rijksoverheid en het beloofde geld reist niet altijd mee

Circulair ondernemen

29 oktober 2021

We ontkomen er niet aan

Producten moeten langer meegaan en grondstoffen moeten hergebruikt worden. Zo gaat de toekomst eruit zien. Ondernemers kunnen zich alvast laten voorlichten

Ondernemingsverkiezing van Noord-Holland

29 oktober 2021

Behoort uw onderneming tot de top?

Ook jonge kleine bedrijven kunnen meedoen aan deze prestigieuze verkiezing. Deelnemen zorgt voor dynamiek, betrokkenheid en trots bij medewerkers én klanten

Ondernemersfederatie Schagen

29 oktober 2021

De link tussen bedrijfsleven en gemeente

Zo kan worden bereikt dat bedrijven zich in graag Schagen willen vestigen en kan tevens zorgen voor meer klantenstromen en hogere omzetten

Het WMO gat

22 oktober 2021

Zorgkosten doen Schagen de das om

We zijn niet de enige gemeente die tegen dit probleem aanlopen en onze lobby richting het Rijk voor voldoende gelden om onze taken uit te voeren gaat onverminderd door

Begroting op losse schroeven

22 oktober 2021

De gemeenteraad moet het oplossen

Het college noemt de aangeboden begroting 2022 met bijbehorende meerjarenbegroting een basis begroting met een negatief saldo van euro 1.6 miljoen. Wat voor soort begroting is dit dan?

Afbetaling Coronaschulden

15 oktober 2021

De betalingsregeling van de belasting

Bijzonder uitstel van belasting wegens de Corona maatregelen zijn nog altijd slechts uitstel. Het moet dus uiteindelijk toch terugbetaald worden. Dit is de betalingsregeling

Uniek stukje Nederland

15 oktober 2021

In de gemeente Schagen

De molens hebben een tijdje staan te verpieteren, er zijn dan ook niet minder dan 12 molens verdwenen. Molenliefhebbers hebben zich dit gelukkig aangetrokken en zo is de stichting De Zijper Molens ontstaan

Gratis training

15 oktober 2021

Signaleren van eenzaamheid

De training is bedoelt voor ondernemers. Fysiotherapeuten en kappers bijvoorbeeld signaleren vaak dat hun klanten eenzaam zijn maar wat kun je er aan doen

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug