Deel

advertentie

Beschermd Provinciaal Landschap

De geheimen omtrent het verkenningstraject

Beschermd Provinciaal Landschap

Afspraken woningbouwversnelling
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 17 mei 2022 een beslissing genomen met betrekking tot intenties en afspraken over woningbouwversnelling en het verkenningentraject BPL stad Schagen. Deze beslissing is per brief d.d. 19 mei daaropvolgend ter kennis gebracht aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen.
Bij navraag bij de provincie, raadsgriffier en behandelend medewerkster van de gemeente Schagen om toezending van deze brief, is toegezegd dat na informatie aan de gemeenteraad ook de informatie aan ons zal worden toegezonden. Inmiddels is de gemeenteraad via de Raad Informatie Memo 75 (RIM) van 24-8-2022 wel informatie over vervolg van woningbouwversnelling en verkenningen van het traject BPL stad Schagen toegezonden. Nu hebben wij jongstleden kennis kunnen nemen van deze correspondentie. Inmiddels is ook de afspraak nagekomen en hebben wij de correspondentie van gemeentewege rechtstreeks ontvangen.

Hoofdzaken uit de brieft van Provinciale Staten
Toezegging aan Provinciale Staten NH bij vaststelling Omgevingsverordening NH 2020 was: Er wordt een verkenning uitgevoerd voor de stad Schagen middels een onderzoek voor onderbouwing van de noodzaak en wenselijkheid om de contouren van het Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) aan te passen.
De gemeente Schagen heeft een concept-Ontwikkelvisie stad Schagen 2040 opgesteld waarin onder andere de woningbouwprogrammering is uitgewerkt.

Voorkeursrecht gemeente kan vervallen
Belangrijk in deze is dat de Concept Ontwikkelvisie 2040, door de Raad nog moet worden vastgesteld en dat Regionaal en door Provinciale Staten hierover uiterlijk in 2024 een besluit moet worden genomen. Bij het niet tijdig nemen van deze besluiten zal het gevestigde voorkeursrecht ter grootte van 130 ha in het gebied ten oosten van de stad Schagen komen te vervallen. Met alle juridische en financiële gevolgen van dien.
Medewerkers en bestuurders van de provincie NH en de gemeente Schagen zijn vanaf 2020 hierover naarstig en uitvoerig over de invulling van het woningprogramma stad Schagen 2040 met elkaar in overleg en onderkennen (niet erkennen) hun standpunten.

Intenties en afspraken over locaties en woningaantal
Er is ondersteuning van de provincie bij binnenstedelijke ontwikkeling. In het regionaal woonakkoord is het volgende afgesproken:
Muggenburg-Zuid 600-700 woningen. Muggenburg Eiland (200 woningen).
Lagedijk 125 woningen.
Centrum stad Schagen bij Molenstraat 64 en locatie Wibra en Action 120 woningen.

Ontsluiting Muggenburg-Zuid
Gezamenlijke erkenning (niet onderkennen) van de noodzaak tot ontsluiting van Muggenburg-Zuid op de N 245. Provincie zal een besluit nemen over de ontsluiting op de N 245. Maar deze ontsluiting zal worden bekostigd vanuit het betreffende woningbouwplan Muggenburg-Zuid. Verwachting start bouw over 2 tot 3 jaar.

150 woningen Witte Paal
Op termijn van 10 tot 15 jaar zal het gebied Witte Paal binnenstedelijk transformeren teneinde deze aantallen woningen toe te kunnen voegen.

Korte termijn geen ontwikkeling Schagen-Oost
De binnenstedelijke ontwikkelingen leveren op korte termijn voldoende woningbouw op voor de stad Schagen. Ontwikkeling Schagen-Oost is derhalve als woongebied niet noodzakelijk. Bij negatieve binnenstedelijke ontwikkelingen en toenemende bevolkingsprognose is Schagen-Oost een reële en financieel haalbare optie. Dus noodzaak om het verkenningentraject Aanpassing Beschermd Provinciaal Landschap (BPL) eens in de 4 jaar gezamenlijk zorgvuldig af te wegen en te kijken naar  inpassingsmogelijkheden met behoud, en versterken van de kwaliteit van het open landschap.

Zuidelijke rondweg stad Schagen
Op basis van huidige verkeersmodellen is het niet noodzakelijk om bovengenoemde woningbouwontwikkelingen te faciliteren. Actuele veranderende informatie kan er toe gaan leiden dat het wellicht wenselijk is de aanleg van deze zuidelijke rondweg te markeren als toekomstige keuze op een termijn van 10 tot 15 jaar. Als gevolg van woningbouw ontwikkelingen in Muggenburg-Zuid, rekening houden met een zuidelijk aansluiting. Grote uitdaging hierbij zal zijn het vinden van kostendragers.

Provinciale ondersteuning
Het college van Gedeputeerde Staten wenst het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schagen veel succes bij het voorspoedig tot uitvoering brengen van deze woningbouwplannen. Als ondersteuning wordt de Bouwambassadeur en het Kernteam Versnelling Woningbouw van de provincie hiervoor aangeboden.

Huidige stand van zaken
Het college heeft hierop bij brief van 15 juli 2022 inhoudelijk gereageerd. Gevolgd door een raadsinformatie memo van 24 augustus 2022.
Via de crisis- en herstelwet heeft het college van Burgemeester en Wethouders nieuw beleid met betrekking tot bouw van tijdelijke (20 jaar) woningen tussen de Snevert en de Nes ingezet. Niet duidelijk is of dit beleid zich verhoudt tot bovenaangehaalde briefwisselingen rond “Ontwikkelingen Schagen-Oost als woongebied op korte termijn niet noodzakelijk”.
Na maandenlange stilte rondom deze belangrijke ontwikkelingen, zowel op gebied van binnenstedelijk als woningbouw in Schagen-Oost, lijken mij reacties vanuit de politieke raadsfracties onvermijdelijk.

Jan Bouwes

 

advertentie

Meer 'Politiek':

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Participatie

24 november 2022

We kunnen het woord niet meer horen!

Sinds de Participatie zijn intrede heeft gedaan in de gemeentepolitiek is er nogal wat misgegaan. Mensen werden er te laat in het proces bij betrokken of er gebeurde niets met aanbevelingen

Energievisie provincie

23 november 2022

Gemeente vindt het maar dunnetjes

Het college vindt dat de geboden oplossingen veel beter moeten worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig

Nieuwe adviesraad

23 november 2022

Voor de inwoners die hulp nodig hebben

De adviesraad vertegenwoordigt de stem van de inwoners die afhankelijk zijn van hulp of uitkering. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders

Begrotingsperikelen gemeenteraad

18 november 2022

Cijfermatige invulling zonder onderbouwing

Over de inhoud van het gemeentelijk huishoudboekje Schagen zijn zowel door de coalitie- als oppositie partijen in hun algemene beschouwingen een aantal kritische opmerkingen geplaatst

Webinar stikstof

18 november 2022

Er zijn veel vragen over de stikstofaanpak

Gedeputeerde Esther Rommel praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel, Landbouweconoom universiteit Wageningen, antwoord op uw vragen

Aardwarmte

17 november 2022

Onze omgeving biedt kansen

De warmte komt van grote diepte van de bodem en wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Uit het water wordt vervolgens de warmte gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen

Wildopvangcentrum

15 november 2022

Warmenhuizen/Schoorl krijgt eindelijk ondersteuning

Wilde dieren komen steeds vaker in nood door toenemende beperking van hun leefgebied. Wildopvangcentra worden daardoor steeds belangrijker, maar er staat geen structurele vergoeding vanuit de overheid tegenover

Noord Holland zonder stroom

10 november 2022

We kunnen zelfs niet verder verduurzamen

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen

Vertraging bouw woningen

10 november 2022

De rechter trekt een streep door de bouw

De gemeenteraad wilde van de wethouder weten welke gevolgen dit had voor de bouwambitie van het college, wat dacht u zelf mevrouw, meneer gemeenteraadslid?

Algemene beschouwingen

10 november 2022

Van de politieke partijen in de gemeente Schagen

Even de partijen eraan herinneren hoe de begroting tot stand gekomen is en welke op- en aanmerkingen in die bespreking gemaakt werden. Jan heeft het even samengevat

Succesvolle subsidie aanvraag

3 november 2022

Van de gemeente bij de Provincie voor herinrichting

De subsidie heeft als doel om de verkeersveiligheid en de regionale fietsinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor stelt de provincie €560.000 euro ter beschikking

Ruimtelijke zoektocht

3 november 2022

Naar locatie Padelbanen

Eerdere plannen/voornemens om enkele tennisbanen om te vormen naar deze beoogde banen op het sportpark Groenoord zijn op niets uitgelopen. Er waren namelijk diverse bezwaren

Bouwstop dreigt

3 november 2022

Ook voor duizenden woningen in Noord-Holland

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor bouwprojecten in Noord-Holland.

Controle bedrijfspanden

2 november 2022

Op zoek naar criminele bedrijvigheid

Steeds meer criminelen gebruiken legale bedrijven om illegale zaken te regelen. Die ondermijning is een problematische zaak. De gemeente gaat er vaker op controleren

Verkeersopstopping

27 oktober 2022

Bij de nieuwe basisschool De Ark

Het zat er dik in want de haakse bocht in de hoek van de Vincent van Goghstraat leent zich niet bijzonder voor een kiss & ride zone. Toch blijven ouders hun kinderen met de auto afzetten

Bezwaar Groene Traverse

24 oktober 2022

De zienswijze van omwonenden is ingediend

Van participatie verwacht je als burger dat je mee mag praten over plannen nog voordat er beslissingen zijn genomen. Zeker als het over grond van de gemeente gaat

De staat der stoepen

24 oktober 2022

Het onkruid tiert welig

De struikelstoep en de rioolafwatering zijn vaak onderwerp van gesprek. Hoeveel regenwater kan je afvoer aan en wat kost het om de straat onkruidvrij te houden

Vragenlijst over speelplekken

26 oktober 2022

Kinderen moeten lekker buiten spelen

Vul vooral de vragenlijst in en laat de gemeente weten wat u van de speeltuintjes en sportplekken vindt. Wat u graag anders zou zien, alle ideeën zijn welkom

Energiezuinig huis

19 oktober 2022

Wilt u uw ervaringen delen?

Heeft u uw huis duurzamer gemaakt. Meld uw woning dan aan via de website en deel uw kennis en ervaringen. Grote of kleinere maatregelen: alle ervaringen zijn welkom

Inkomensgrens energietoeslag

10 oktober 2022

Hoger dan de bijstandsnorm

De energietoeslag die de gemeente uitkeert heeft een inkomensgrens. Die is door de gemeente vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Maar als je daar net aan boven zit mag je gerust bellen

Het rapport Remkes

13 oktober 2022

En het stikstofdebat in Noord-Holland

Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld agrariërs niet helpen die zeggen vrijwillig te willen stoppen. Het Rijk heeft ons geld toegezegd om hen op te kopen, maar de voorwaarden zijn te streng

Economisch Forum

11 oktober 2022

Zij verwachten meer van de provincie

De lege pot voor infra-investeringen moet gevuld worden. Voor investeringen in OV-, auto- en snelfietsverbindingen waar het vastloopt, Ring Alkmaar, aansluiting A8-A9, N9 naar Den Helder

Mobipunten

5 oktober 2022

Voor deelauto's

Een auto is duur, en als je de auto lang niet iedere dag gebruikt is een deelauto een uitkomst. Eén deelauto kan tot wel 16 auto's vervangen. Doel is om in ieder dorp een deelauto beschikbaar te hebben

Beeldkwaliteitsplan is niet meer

6 oktober 2022

Het plan voor het centrum van Schagen is sinds 2016 ingetrokken

In bezwaarprocedures wordt het beeldkwaliteitsplan nog steeds aangehaald. Maar dat plan is al in 2016 ingetrokken en daar is een Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit voor in de plaats gekomen

Handhaving Witte Paal

30 september 2022

Dwangsom is aanstaande

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning

Achtergronden Witte Paal

30 september 2022

Flarden geschiedenis omtrent pand van Assor

Ruim 20 jaar zitten de ondernemers die boven hun bedrijf wonen tegen de rotzooi aan te kijken. Dhr. Assor woonde in een keet die op gemeentegrond stond. Zijn spullen stonden op de openbare weg

Energietoeslag

23 september 2022

De gemeente kan €1300,- uitkeren

Veel huishoudens hebben de eerste toeslag al op hun rekening staan. De extra toeslag van €500,- wordt automatisch na gestort. Twijfelt u over een mogelijke aanvraag, bel dan de gemeente

Hobbels Tiny Houses geslecht

23 september 2022

Beide partijen willen dit experiment laten slagen

Tiny Houses zijn woningen die duurzaam zijn om zo een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huurovereenkomst met de gemeente leek roet in het eten te gooien

Noorderpoort kan door

23 september 2022

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven

Het nieuwe appartementencomplex op de hoek van 't Noord en de Sportlaan kan de volgende stap zetten. Bewoners vinden het gebouw te groot, stedenbouwkundigen vinden het goed passen

Energiebespaarbus

23 september 2022

Voor advies en informatie omtrent isolatie

Inwoners die niet langs kunnen komen bij de Energiebespaarbus, kunnen ook gratis advies krijgen van de energiecoach. Deze komt graag langs om advies te geven over het energiezuiniger maken van de woning

Zonneparken

23 september 2022

Het beleid moet worden bijgesteld

Na vaststelling van de Regionale Energie Strategie kwam de noodzaak om het beleid betreffende zonneparken bij te stellen. Inwoners van Schagen mogen hier over meepraten

Stikstof

23 september 2022

Wat is het precies en waarom is het zo schadelijk?

Het gaat om de verbindingen die stikstof aangaat met zuurstof of met waterstof. Het overbemest de grond en daar kunnen niet alle planten en dieren goed tegen

Viskramen mogen blijven

16 september 2022

Weer opnieuw een geuronderzoek gedaan

Gelukkig is het goed afgekomen, de viskramen mogen voorlopig weer twee jaar blijven staan. Daarna gaat de gemeente het beleid van de ambulante handel volledig herzien

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug