Deel

advertentie

Algemene beschouwingen

Van de politieke partijen in de gemeente Schagen

Algemene beschouwingen

Begroting voor kennisgeving aangenomen
Afgelopen 8 november 2022 vond de jaarlijkse behandeling van de gemeentebegroting 2023 met bijbehorende meerjarenbegroting 2024-2026 plaats. Het college stelde voor de gewijzigde begroting 2023 vast te stellen en de meerjarenbegroting 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen.
Omdat in de Kadernota 2022 een aantal zaken en onderwerpen nog niet zijn vermeld werd aan de Raad voorgesteld ook hiermee in te stemmen en te besluiten. De gehele waslijst van diverse reeds genomen besluiten staat keurig vermeld in het raadsvoorstel en het raadsbesluit. Eigenlijk kan je zeggen dat het college aan het eind van het jaar financieel schoon schip heeft gemaakt door de Raad deze begroting 2023 te laten vaststellen.

Politieke partijen maken hier meer of minder werk van en leveren plichtsgetrouw op papier hun Algemene Beschouwingen schriftelijk in bij het college. Vooraf gegaan door het stellen van schriftelijke technische vragen. Hierbij uiteraard hun verkiezingsprogramma dat zij voorstaan, niet uit het oog verliezend. Al dan niet gevolgd door amendementen en moties. Per politieke partij volgen een aantal kernpunten uit deze beschouwingen hieronder.

SP:
Zwak punt, ambities goed bedoeld maar heel algemeen geformuleerd met nauwelijks of géén indicatoren. Begroting is voor het college een werkplan. Een werkplan maak je Specifiek, Meetbaar en Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden. (SMART).
Beleid toerisme veel meer richten op het toerisme zelf en niet de nadruk leggen op Destinatiemarketing. Gevaar bij opwaardering oude recreatieparken en nieuwe ontwikkelingen zijn hogere huren en dure recreatiewoningen. Recreatie niet alléén voor de rijken ontwikkelen maar ook voor de recreant met een smalle beurs. Diversiteit in aanbod en toeristen borgen.
Belangen inwoners, bedrijven en projectontwikkelaars is niet in balans.
Participatie en burgerbetrokkenheid gaat bij meerderheid projecten voorbij aan mening, bezwaren of protesten van inwoners.
Accent sportbeleid ligt te veel op georganiseerde sport en niet op de tendens van individualisering. Beleid sport en bewegen moet op de schop. Aanpassen aan behoeften en ontwikkelingen in de maatschappij.
Veel geld en energie wordt gestoken in het terugdringen van alcohol gebruik. Horeca Schagen krijgt echter op terrassen en bij festiviteiten ruim baan. Wat betreft alcohol verstrekking wordt de horeca aldaar geen vinger in de weggelegd. Minder aanbod moet leiden tot minder gebruik.
Grote ambities maar veel te laat bouwen van zorg en woningen, levensloopbestendige woningen. Bij niet ingrijpen voor de bouw van seniorenwoningen dreigt er een ramp.
Compliment voor het snel en doortastend optreden realiseren noodopvang asielzoekers in Petten.

CDA:
In toenemende mate leven met heftige gewijzigde omstandigheden op zowel gemeentelijk, landelijk als internationaal niveau.
Noodzakelijke inhaalslag en sturing op de financiële weerbaarheid van gemeentelijke taken.
Begrip voor inflatievolgende OZB belasting.
Compliment voor inzet kwetsbare groepen als asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen.
Nadruk op bouwen voor senioren, jongeren en mantelzorgwoningen op eigen erf.
Inzetten op verbetering en wederzijds begrip in de communicatie met inwoners en actief in gesprek gaan met dorpsraden.

WENS4U:
Moreel appél met onmiddellijke ingang van tafel vegen.
De door het college verzonnen inkomensafhankelijke WMO-regeling niet doen.
Toename inwoners die door minimumgrens zakken en voor deze groep een regeling voor dierenzorg instellen.
Nadruk op een “Duurzame Biologische Agrarische Sector”.
Suggestie: Snoeien in de omvang van het college middels een dagdeel eraf.

JESS LOKAAL:
Toerist op een eerlijke manier mee laten betalen.
Organisatie efficiënter laten werken door te herinrichten.
Niet snijden in leefbaarheid zoals zwembaden, speeltoestellen en sportvoorzieningen.
Onderhoud buiten ruimte niet op peil. Blijven verbeteren.
Niet nagekomen afspraken van actuele projecten als o.a. aanpak Dorpsstraat Warmenhuizen.
Kwalitatieve verbeteringen begroting en voorstellen in 2023.
Toegezegde onderzoeken over verbetering organisatie bereiken ons niet.
Doorgaan met bouwen van vele aantallen woningen, kleinere woningen en hoger bouwen.
College kom met voorstellen voor meer eisen bij exclusieve bouw van 1 tot enkele vrijstaande woningen, zoals natuur inclusief bouwen.
Onderzoeken om jeugd beter te bereiken o.a. voorbeeld website Check-in regio Alkmaar.
Streetart initiatieven richting de dorpen.

GROENLINKS SCHAGEN:
Blijft bij zijn traditie en zo werd alles vriendelijk en enthousiast op rijm gebracht. De bekende sociaal, maatschappelijk, duurzame en klimatologische onderwerpen kwamen naar voren. Benadrukt dat met vele voorstellen veel te weinig wordt nagedacht over het belang en betrokkenheid van onze inwoners. Uiteindelijk bedrijven we hiervoor politiek. Een aantal door Groen Links ingediende moties werden met verve beargumenteerd.

SENIORENPARTIJ SCHAGEN:
Er moet een evaluatie komen over wat goed en slecht is gegaan tijdens de COVID periode.
Met vele voorbeelden aangetoond o.a. gemeenschappelijke regelingen en wegenonderhoud zorgen om financiën op peil te houden.
Kinderen beneden de 13 jaar vrijstellen van Toeristenbelasting.
Kritiek op participatie. Inzetten op burgerberaad.
Rapport ” Evaluatie woningbouwprogramma” met opdracht van de Raad bouwen naar kwaliteit is niet door het college uitgebracht.
Bouw Tiny Houses niet gerealiseerd naar opdracht gemeenteraad.
Missen van een visie op alle terreinen.

PvdA:
Zorgen voor ondersteuning van inwoners voor uitvoeringen isolatiemaatregelen zodat echt kan worden bezuinigd.
Leefomgeving vergroenen door biodiversiteit te versterken door extremen klimaat beter op te vangen.
Inzetten op Ommetje recreatief Boerenlandpad nabij Belkmerweg, versterking Schager Wad, groene uitbreiding Schagen Oost en landschappelijke en groene inbedding Muggenburg-Zuid.
Inhaalslag woningen voor 1 en 2 persoonshuishoudens.
Niet bezuinigen op voorzieningen ouderen, gehandicapten en jeugdzorg.

D66:
Vele twijfels over de inhoud van deze begroting. Voorbeeld: Renovatie Schagerweg in 2019 Aanvullend raadsvoorstel voor de financiering komt pas eind dit jaar.
Valse beloften zorgen er voor dat géén waarde wordt gehecht aan deze begroting en deze ook niet serieus wordt genomen.
Voorstander van 30% sociale huurwoningen. Meer woningen bouwen per hectare.
Geen beleidsontwikkeling van inkomensafhankelijke bijdrage voor huishoudelijke hulp.
Verhoging OZB wentelt het college af op een beperkte groep inwoners die een woning bezitten en ondernemers.

VVD SCHAGEN:
Nemen de programmabegroting en meerjarenbegroting voor kennisgeving aan omdat zij een degelijke financiële huishouding nastreven. Vanwege géén duidelijkheid en helderheid op uitblijven van vragen wordt niet vertrouwd op de begroting.
Ontbreken van een opsomming van risicovolle projecten in de risico paragraaf.
Te kort van euro 16.9 miljoen voor groot onderhoud en vervanging kapitaalgoederen niet opgenomen.
Ondanks belofte wordt het aantal aangekondigde aantal woningen van 500 weer teruggedraaid naar 300 woningen.
Er worden een 9-tal aanbevelingen gedaan aan het college ter verbetering van een juiste financiële weergave in de begroting 2023.
Na de antwoorden van de portefeuillehouders met discussie en behandeling van amendementen en moties is de begroting2023 met meerderheid van stemmen vastgesteld en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aangenomen.

Jan Bouwes

advertentie

Meer 'Politiek':

Energiearmoede

23 november 2022

Teveel inwoners kunnen het niet meer betalen

Mensen met een laag loon of uitkering zitten dikwijls in een slecht geïsoleerd huis. De gasrekening schiet voor hen extra hard de lucht in. De gemeente gaat bijspringen

Participatie

24 november 2022

We kunnen het woord niet meer horen!

Sinds de Participatie zijn intrede heeft gedaan in de gemeentepolitiek is er nogal wat misgegaan. Mensen werden er te laat in het proces bij betrokken of er gebeurde niets met aanbevelingen

Energievisie provincie

23 november 2022

Gemeente vindt het maar dunnetjes

Het college vindt dat de geboden oplossingen veel beter moeten worden ondersteund, met mankracht, deskundigheid en financiën. Ook blijft uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig

Nieuwe adviesraad

23 november 2022

Voor de inwoners die hulp nodig hebben

De adviesraad vertegenwoordigt de stem van de inwoners die afhankelijk zijn van hulp of uitkering. De raad zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan burgemeester en wethouders

Begrotingsperikelen gemeenteraad

18 november 2022

Cijfermatige invulling zonder onderbouwing

Over de inhoud van het gemeentelijk huishoudboekje Schagen zijn zowel door de coalitie- als oppositie partijen in hun algemene beschouwingen een aantal kritische opmerkingen geplaatst

Webinar stikstof

18 november 2022

Er zijn veel vragen over de stikstofaanpak

Gedeputeerde Esther Rommel praat u bij over de Noord-Hollandse stikstofaanpak en zij geeft, samen met Roel Jongeneel, Landbouweconoom universiteit Wageningen, antwoord op uw vragen

Aardwarmte

17 november 2022

Onze omgeving biedt kansen

De warmte komt van grote diepte van de bodem en wordt in de vorm van warm water omhoog gepompt. Uit het water wordt vervolgens de warmte gehaald om woningen, gebouwen of kassen te verwarmen

Wildopvangcentrum

15 november 2022

Warmenhuizen/Schoorl krijgt eindelijk ondersteuning

Wilde dieren komen steeds vaker in nood door toenemende beperking van hun leefgebied. Wildopvangcentra worden daardoor steeds belangrijker, maar er staat geen structurele vergoeding vanuit de overheid tegenover

Noord Holland zonder stroom

10 november 2022

We kunnen zelfs niet verder verduurzamen

Het stroomnet in Noord-Holland is zo verstopt, dat meer dan duizend bedrijven en andere grote instellingen geen aansluiting meer kunnen krijgen

Vertraging bouw woningen

10 november 2022

De rechter trekt een streep door de bouw

De gemeenteraad wilde van de wethouder weten welke gevolgen dit had voor de bouwambitie van het college, wat dacht u zelf mevrouw, meneer gemeenteraadslid?

Succesvolle subsidie aanvraag

3 november 2022

Van de gemeente bij de Provincie voor herinrichting

De subsidie heeft als doel om de verkeersveiligheid en de regionale fietsinfrastructuur te verbeteren. Hiervoor stelt de provincie €560.000 euro ter beschikking

Ruimtelijke zoektocht

3 november 2022

Naar locatie Padelbanen

Eerdere plannen/voornemens om enkele tennisbanen om te vormen naar deze beoogde banen op het sportpark Groenoord zijn op niets uitgelopen. Er waren namelijk diverse bezwaren

Bouwstop dreigt

3 november 2022

Ook voor duizenden woningen in Noord-Holland

De Raad van State zet een streep door de bouwvrijstelling van 21 juli 2021 van het Rijk. Dit heeft ook gevolgen voor bouwprojecten in Noord-Holland.

Controle bedrijfspanden

2 november 2022

Op zoek naar criminele bedrijvigheid

Steeds meer criminelen gebruiken legale bedrijven om illegale zaken te regelen. Die ondermijning is een problematische zaak. De gemeente gaat er vaker op controleren

Verkeersopstopping

27 oktober 2022

Bij de nieuwe basisschool De Ark

Het zat er dik in want de haakse bocht in de hoek van de Vincent van Goghstraat leent zich niet bijzonder voor een kiss & ride zone. Toch blijven ouders hun kinderen met de auto afzetten

Bezwaar Groene Traverse

24 oktober 2022

De zienswijze van omwonenden is ingediend

Van participatie verwacht je als burger dat je mee mag praten over plannen nog voordat er beslissingen zijn genomen. Zeker als het over grond van de gemeente gaat

De staat der stoepen

24 oktober 2022

Het onkruid tiert welig

De struikelstoep en de rioolafwatering zijn vaak onderwerp van gesprek. Hoeveel regenwater kan je afvoer aan en wat kost het om de straat onkruidvrij te houden

Vragenlijst over speelplekken

26 oktober 2022

Kinderen moeten lekker buiten spelen

Vul vooral de vragenlijst in en laat de gemeente weten wat u van de speeltuintjes en sportplekken vindt. Wat u graag anders zou zien, alle ideeën zijn welkom

Energiezuinig huis

19 oktober 2022

Wilt u uw ervaringen delen?

Heeft u uw huis duurzamer gemaakt. Meld uw woning dan aan via de website en deel uw kennis en ervaringen. Grote of kleinere maatregelen: alle ervaringen zijn welkom

Inkomensgrens energietoeslag

10 oktober 2022

Hoger dan de bijstandsnorm

De energietoeslag die de gemeente uitkeert heeft een inkomensgrens. Die is door de gemeente vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Maar als je daar net aan boven zit mag je gerust bellen

Het rapport Remkes

13 oktober 2022

En het stikstofdebat in Noord-Holland

Op dit moment kunnen we bijvoorbeeld agrariërs niet helpen die zeggen vrijwillig te willen stoppen. Het Rijk heeft ons geld toegezegd om hen op te kopen, maar de voorwaarden zijn te streng

Economisch Forum

11 oktober 2022

Zij verwachten meer van de provincie

De lege pot voor infra-investeringen moet gevuld worden. Voor investeringen in OV-, auto- en snelfietsverbindingen waar het vastloopt, Ring Alkmaar, aansluiting A8-A9, N9 naar Den Helder

Mobipunten

5 oktober 2022

Voor deelauto's

Een auto is duur, en als je de auto lang niet iedere dag gebruikt is een deelauto een uitkomst. Eén deelauto kan tot wel 16 auto's vervangen. Doel is om in ieder dorp een deelauto beschikbaar te hebben

Beeldkwaliteitsplan is niet meer

6 oktober 2022

Het plan voor het centrum van Schagen is sinds 2016 ingetrokken

In bezwaarprocedures wordt het beeldkwaliteitsplan nog steeds aangehaald. Maar dat plan is al in 2016 ingetrokken en daar is een Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit voor in de plaats gekomen

Handhaving Witte Paal

30 september 2022

Dwangsom is aanstaande

Het illegale gebruik van een bouwwerk op het perceel moet stoppen. Ook moet de eigenaar een bouwwerk dat in aanbouw is weer afbreken, omdat het in strijd is met de verleende vergunning

Achtergronden Witte Paal

30 september 2022

Flarden geschiedenis omtrent pand van Assor

Ruim 20 jaar zitten de ondernemers die boven hun bedrijf wonen tegen de rotzooi aan te kijken. Dhr. Assor woonde in een keet die op gemeentegrond stond. Zijn spullen stonden op de openbare weg

Energietoeslag

23 september 2022

De gemeente kan €1300,- uitkeren

Veel huishoudens hebben de eerste toeslag al op hun rekening staan. De extra toeslag van €500,- wordt automatisch na gestort. Twijfelt u over een mogelijke aanvraag, bel dan de gemeente

Hobbels Tiny Houses geslecht

23 september 2022

Beide partijen willen dit experiment laten slagen

Tiny Houses zijn woningen die duurzaam zijn om zo een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk achter te laten. De huurovereenkomst met de gemeente leek roet in het eten te gooien

Noorderpoort kan door

23 september 2022

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven

Het nieuwe appartementencomplex op de hoek van 't Noord en de Sportlaan kan de volgende stap zetten. Bewoners vinden het gebouw te groot, stedenbouwkundigen vinden het goed passen

Energiebespaarbus

23 september 2022

Voor advies en informatie omtrent isolatie

Inwoners die niet langs kunnen komen bij de Energiebespaarbus, kunnen ook gratis advies krijgen van de energiecoach. Deze komt graag langs om advies te geven over het energiezuiniger maken van de woning

Zonneparken

23 september 2022

Het beleid moet worden bijgesteld

Na vaststelling van de Regionale Energie Strategie kwam de noodzaak om het beleid betreffende zonneparken bij te stellen. Inwoners van Schagen mogen hier over meepraten

Stikstof

23 september 2022

Wat is het precies en waarom is het zo schadelijk?

Het gaat om de verbindingen die stikstof aangaat met zuurstof of met waterstof. Het overbemest de grond en daar kunnen niet alle planten en dieren goed tegen

Beschermd Provinciaal Landschap

16 september 2022

De geheimen omtrent het verkenningstraject

Het landschapsbeleid van de Provincie kan Schagen 130 hectare bouwland kosten. De Provincie vindt dat Schagen die grond niet nodig heeft om voldoende woningen te kunnen bouwen

Viskramen mogen blijven

16 september 2022

Weer opnieuw een geuronderzoek gedaan

Gelukkig is het goed afgekomen, de viskramen mogen voorlopig weer twee jaar blijven staan. Daarna gaat de gemeente het beleid van de ambulante handel volledig herzien

Inschrijven Flessenpost uit Schagen
Dan spoelt het flesje iedere vrijdag aan in je mail
AANMELDEN
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het versturen van de Flessenpost uit Schagen. U kunt altijd de afmeldlink gebruiken, deze is opgenomen in de nieuwsbrief.
close-link
Terug